Nyilvános pályázati felhívás üzlethelyiség bérbeadására

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvános pályázati felhívást

tesz közzé

a kalocsai ingatlan nyilvántartásban 89 hrsz. alatt felvett, a természetben 6300 Kalocsa, Búzapiac tér alatt található 19 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbeadás útján történő hasznosítására

 

Kiíró megnevezése: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének Gazdaság- és Turizmusfejlesztési Bizottsága

Kiíró székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

Lebonyolító megnevezése: Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.

Lebonyolító székhelye: 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.

Pályázat célja: 6300 Kalocsa, Búzapiac tér alatt található 19 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbeadás útján történő hasznosítása

Pályázat jellege: nyilvános

Pályázat tárgya:

 • település: Kalocsa
 • fekvés: belterület
 • ingatlan helyrajzi száma: 89 hrsz.
 • megnevezés: üzlet
 • engedélyezett tevékenység: vendéglátóipari, kereskedelmi tevékenység
 • terület: 19 m2

 

Ajánlatok benyújtásának helye: Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. titkársága – 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14. – hétfő- csütörtök: 08.00-15.00 óra között, pénteken 08.00-12.00 óra között a pályázat benyújtásának határidejéig.

Pályázatok benyújtásnak módja: írásban, 1 példányban, zárt borítékban. A borítékon fel kell tüntetni a „89 hrsz. alatti üzlet pályázata”, valamint a „boríték csak az ajánlattételi határidő leteltét követően bontható fel!” szöveget.

Pályázat benyújtása: 2020. január 24. 08.00 órától – 2020. február 07. 12.00 óráig.

A helyiség megtekinthető a pályázat benyújtásának időszakában a 06-30/574-7945 telefonszámon előre egyeztetett időpontban.

Ajánlati kötöttség időtartama: a pályázat benyújtásától számított 60 nap

A bérleti jogviszony tervezett kezdete: 2020. március 01., a bérleti díj a bérleti jogviszony kezdetétől fizetendő.

Bérleti jogviszony alatt a bérlő által vállalandó kötelezettségek:

 • bérlő köteles az eredményhirdetést követően 15 napon beül aláírni a szerződést, és átvenni a helyiséget,
 • bérlő köteles a szerződés aláírásától számított 60 napon belül a tevékenységet elkezdeni, amennyiben ez nem történik meg, az szerződésszegésnek minősül és a bérbeadó jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani,
 • bérlő köteles kötelezettséget vállalni a bérlemény üzemeltetésével kapcsolatos hatósági és üzemeltetési feltételek maradéktalan betartására,
 • bérlő köteles a vendéglátó ipari, kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos törvényi előírások teljes körű betartására,
 • bérlő köteles a keletkezett szilárd hulladék elszállítására szerződést kötni a hulladékszállítási közszolgáltatást végző társasággal,
 • bérlő tudomásul veszi, hogy a fennálló szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt a bérleményt, valamint a bérleményben található berendezési és felszerelési tárgyakat harmadik személy részére albérletbe nem adhatja, annak használatát másnak nem engedheti át, valamint a létrejött szerződésből eredő jogait másra nem ruházhatja át,
 • a bérleményben bármilyen átalakítás a bérbeadó írásbeli engedélyével végezhető, és ennek költsége kizárólag a bérlőt terheli, annak megtérítésére a bérbeadó nem köteles,
 • bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiséget ő rendezi be, alakítja az üzemeltetési feltételeknek megfelelően.

A jelen pályázati felhíváson kívül további részletes pályázati dokumentáció nem készült.

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a bérleti jogviszony alatt a bérleti díjat jogosult évente egy alkalommal egyoldalú nyilatkozattal emelni a -Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőző naptári év vonatkozásában közzétett infláció (átlagos fogyasztói árindex) mértékének megfelelő mértékben

Bérleti díj mértékének alsó határa: nettó 15 753 Ft/hó + ÁFA (ez az összeg a közüzemi díjakat nem tartalmazza)

Pályázat elbírálásának alapja: megajánlott legmagasabb bérleti díj

Bérbeadás időtartama: határozott 5 év időtartam, 30 napos felmondási idővel.

A bérleti jogviszony a határozott 5 év eltelte után pályázat kiírása nélkül meghosszabbítható, amennyiben a bérlőnek a bérleti időszak alatt nem volt bérleti díj tartozása.

Pályázati biztosíték megfizetése: nettó 31 506 Ft + ÁFA összeg készpénzben történő megfizetése a pályázat benyújtásának határidejéig a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. házipénztárába. Pályázó a befizetést követően tanúsító elismervényt kap, melyet a pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell.

A pályázati biztosítékra vonatkozó szabályok: A pályázati biztosíték a pályázati felhívás visszavonása esetén, illetve ha a szerződéskötés a Kiírónak felróható okból hiúsult meg, visszajár. Nem jár vissza a biztosíték, ha a kiírás szerint megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. A Kiíró a visszatérített ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

Bérleti jog megszerzésének ellenértéke, visszatérítése:

A bérbeadó a helyiség bérleti jogának megszerzéséért díjat állapít meg, melynek mértéke a Gazdaság- és Turizmusfejlesztési Bizottság által a helyiségre megállapított havi bérleti díjának 3 hónapra számított összege, mely a szerződés aláírásakor fizetendő.

A bérleti jog megszerzéséért fizetendő díj a helyiségbérleti szerződés megszűnésekor az alábbiak szerint fizetendő vissza a bérlőnek:

Amennyiben a szerződés megszűnése a szerződéses időtartam alatt következik be, a díj időarányos része illeti meg a bérlőt. A határozott idő elteltével nem jár visszatérítés a bérlő részére.

Amennyiben bérlő a szerződés megszűnésekor nem tesz eleget a helyiség és berendezési tárgyai rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő visszaadási kötelezettségének, vagy a bérbeadó, illetve a kezelő Polgármesteri Hivatal felé a bérleti jogviszonnyal összefüggésben tartozása van, a bérbeadó a bérlő terhére a számított, bérlőt megillető díj összegéből, illetve annak erejéig a szükséges munkálatokat elvégeztetni, illetőleg a tartozást levonja.

A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • a végezni kívánt tevékenység leírását,
 • a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát (igazolvány, okirat, stb.),
 • az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a pályázati felhívás feltételeinek elfogadására vonatkozóan,
 • a szerződéskötéshez szükséges adatokat (név, lakcím, adóazonosító szám, telefonszám / cégnév, székhely, adószám, telefonszám),
 • bérleti díj megjelölését: nettó ………….. Ft / hó megjelölésben,
 • arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy ajánlattevő vállalja a pályázati kiírásban szereplő bérlő által vállalandó kötelezettségeket,
 • a pályázati biztosíték befizetését igazoló befizetési pénztárbizonylatot,
 • NAV igazolást a tartozásmentességről.

Bontás: a benyújtott pályázatok bontása zártkörű (a bontáson csak a Lebonyolító és a Kiíró képviselői, valamint a pályázók vannak jelen), a bontási eljárásról jegyzőkönyv készül.

Érvénytelen a pályázat:

 • ha azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni,

Pályázni jogosult:

 • a magyar állampolgár, valamint az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára,
 • az Európai Unió valamely tagállamában székhellyel rendelkező jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.

Nem jogosult pályázni, aki korábban volt már pályázati nyertes, de nem kötött                    szerződést.

 • az ajánlatot a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejárta után nyújtották be,
 • az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
 • a pályázó a pályázati biztosítékot nem, vagy nem a kiírásban foglaltaknak megfelelően bocsátotta a Kiíró rendelkezésére,
 • az ajánlati árat a pályázó nem egyértelműen határozza meg.

Eredménytelen az eljárás:

 • nem érkezett ajánlat,
 • kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek,
 • a Kiíró a pályázati felhívásban és a részletes pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján az egyik ajánlatot sem tartja megfelelőnek,
 • valamely ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt a Kiíró az eljárás érvénytelenítéséről döntött.

Pályázatok elbírálásának határideje: pályázat benyújtását követő 15 napon belül

Pályázat elbírálására jogosult: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének Gazdaság- és Turizmusfejlesztési Bizottsága

A pályázatok elbírálásának módja: A benyújtott pályázatok bontására zártkörű ülésen kerül sor a benyújtási határidőt követő 15 napon belül, ahol a Lebonyolító és a Kiíró képviselői, valamint a pályázók lehetnek jelen. Amennyiben két azonos összegű pályázat érkezik be, abban az esetben licittárgyalás útján kerül meghatározásra a pályázat nyertese.

Az eredményről a bizottsági ülésen azonnal értesülnek a pályázók.

Pályázati egyéb feltételek: A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a soron következő, legelőnyösebb ajánlat tevővel köt szerződést. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. A Kiíró a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig indokolás nélkül visszavonhatja. E döntést a Kiíró a pályázati kiírás meghirdetésével azonos módon teszi közzé. A Kiíró a részletes pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeket a pályázat során megváltoztathatja. Amennyiben a pályázati feltételek módosításra kerülnek, a módosítást követően 10 nappal meghosszabbításra kerül a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő. Indokolt esetben egy alkalommal a pályázatok benyújtási határideje legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy az ajánlatok bontását követően a három legelőnyösebb ajánlattevővel a kiírásban meghatározott bírálati szempontok tekintetében tárgyalást folytasson, valamint az ajánlatok kiegészítését kérje.

 

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújt:

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.

6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.

E-mail: ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

Telefon: 06-30/574-7945 (Harangozó Márton)

 

Pályázati felhívás közzététele:

 • önkormányzati hirdetőtábla
 • kalocsa.hu
 • egy helyi sajtókiadvány