NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Platán Rendezvényközpont bérbeadás útján történő hasznosítására

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST
tesz közzé

a kalocsai ingatlan nyilvántartásban 1026 hrsz. alatt felvett, a természetben 6300 Kalocsa, Érsekkertben található 500 m2 alapterületű Platán Rendezvényközpont bérbeadás útján történő hasznosítására

Kiíró megnevezése: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének Gazdaság- és Turizmusfejlesztési Bizottsága

Kiíró székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

Lebonyolító megnevezése: Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.

Lebonyolító székhelye: 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.

Pályázat célja: 6300 Kalocsa, Érsekkertben található 500 m2 alapterületű Platán Rendezvényközpont bérbeadás útján történő hasznosítása

Pályázat jellege: nyilvános

Pályázat tárgya:

 • település: Kalocsa
 • fekvés: belterület
 • ingatlan helyrajzi száma: 1026 hrsz.
 • megnevezés: Platán Rendezvényközpont
 • engedélyezett tevékenység: vendéglátóipari, kereskedelmi tevékenység
 • terület: 500 m2

Ajánlatok benyújtásának helye: Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. vagyongazdálkodási iroda – 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14. – hétfő- csütörtök: 08.00-15.00 óra között, pénteken 08.00-12.00 óra között a pályázat benyújtásának határidejéig.

Pályázatok benyújtásnak módja: írásban, 1 pld. – ban, zárt borítékban. A borítékon fel kell tüntetni a „1026 hrsz. alatti Platán Rendezvényközpont pályázata”, illetve a „boríték csak az ajánlattételi határidő leteltét követően bontható fel!” szövegeket, valamint a pályázó telefonos elérhetőségét.

Pályázat benyújtása: 2022. április 01. 08.00 órától – 2022. április 19. 15.00 óráig. 

A helyiség megtekinthető a pályázat benyújtásának időszakában a 06-20/221-9100 telefonszámon előre egyeztetett időpontban.

Ajánlati kötöttség időtartama: a pályázat benyújtásától számított 60 nap

A bérleti jogviszony tervezett kezdete: 2022. május 01., a bérleti díj a bérleti jogviszony kezdetétől fizetendő.

Pályázati kritériumok:

  • Bérlő vállalja az Érsekkertben-, illetve a Szabadtéri Színpadon tartandó rendezvények ideje alatt étel- és ital árusítását,
  • Bérlő megkeresés esetén köteles ajánlatot adni a városi rendezvények catering kiszolgálására és a vendéglátói tevékenység (étel, ital biztosítás, kiszolgálás) ellátására, továbbá az ajánlat elfogadása esetén köteles vállalni a lebonyolítást,
 • Bérlőnek rendelkeznie kell 5 000 fő feletti rendezvény(ek) lebonyolításának referenciájával,
 • Bérlő vállalja bruttó 3.000.000 Ft (hárommillió Ft) ügyvédi letétbe történő elhelyezését a pályázat elbírálásáig – melyről az igazoló dokumentumot a pályázathoz csatolni szükséges – a korábbi Bérlő által beépített eszközök fedezetére.

Bérleti jogviszony alatt a Bérlő által vállalandó kötelezettségek:

 • Bérlő köteles az eredményhirdetést követően 15 napon belül aláírni a szerződést, és átvenni a helyiséget,
 • Bérlő köteles a szerződés aláírásától számított 60 napon belül a tevékenységet megkezdeni, amennyiben ez nem történik meg, az szerződésszegésnek minősül és a Bérbeadó jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani,
 • Bérlő köteles minden év április 01. és október 15. közötti időszakban a helyiséget üzemeltetni,
 • Bérlő kötelezettséget vállal a bérlemény üzemeltetésével kapcsolatos hatósági és üzemeltetési feltételek maradéktalan betartására,
 • Bérlő köteles a vendéglátó ipari, kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos törvényi előírások teljes körű betartására,
 • Bérlő köteles a keletkezett szilárd hulladék elszállítására szerződést kötni a hulladékszállítási közszolgáltatást végző társasággal,
 • Bérlő tudomásul veszi, hogy a fennálló szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt a bérleményt, valamint a bérleményben található berendezési és felszerelési tárgyakat harmadik személy részére albérletbe nem adhatja, annak használatát másnak nem engedheti át, valamint a létrejött szerződésből eredő jogait másra nem ruházhatja át,
 • a bérleményben bármilyen átalakítás a Bérbeadó írásbeli engedélyével végezhető, és ennek költsége kizárólag a Bérlőt terheli, annak megtérítésére a Bérbeadó nem köteles,
 • Bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiséget ő rendezi be, alakítja ki az üzemeltetési feltételeknek megfelelően.

A jelen pályázati felhíváson kívül további részletes pályázati dokumentáció nem készült.

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a bérleti jogviszony alatt a bérleti díjat jogosult évente egy alkalommal, egyoldalú nyilatkozattal emelni a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőző naptári év vonatkozásában közzétett infláció (átlagos fogyasztói árindex) mértékének megfelelő mértékben.

Bérleti díj mértékének alsó határa:

 • a kötelező üzemeltetés időszakra (április 01 – október 15.): bruttó 50.000 Ft/hó (az összeg a közüzemi díjakat nem tartalmazza), 
 • a kötelező üzemeltetési időszakon kívül: a vállalt havi bérleti díj minimum ¼ (egynegyed) része fizetendő rendezvényenként (az összeg a közüzemi díjakat nem tartalmazza).

Pályázat elbírálásának alapja a pályázati kritériumok teljesítése esetén:

1.) megajánlott legmagasabb bérleti díj;

2.) bérleti díj egyezőség esetén, a kötelező üzemeltetési időszakon kívülre ajánlott magasabb rendezvényenkénti díj.

Bérbeadás időtartama: határozott 1 év időtartam, 30 napos felmondási idővel 

A pályázó a bérleményre megtekintett állapotban köt bérleti szerződést, az esetleges felújítás költségei Bérlőt terhelik.

A bérleti jogviszony a határozott 1 év eltelte után pályázat kiírása nélkül meghosszabbítható, amennyiben a Bérlőnek a bérleti időszak alatt nem volt bérleti díj tartozása.

Bérleti jog megszerzésének ellenértéke, visszatérítése:

A Bérbeadó a helyiség bérleti jogának megszerzéséért díjat állapít meg, melynek mértéke a Gazdaság-és Turizmusfejlesztési Bizottság által a helyiségre megállapított havi bérleti díjának 3 hónapra számított összege, mely a szerződés aláírásakor fizetendő.

A bérleti jog megszerzéséért fizetendő díj a helyiségbérleti szerződés megszűnésekor az alábbiak szerint fizetendő vissza a Bérlőnek:

Határozott idejű bérleti szerződés esetén, amennyiben a szerződés megszűnése a szerződéses időtartam alatt következik be, a díj időarányos része illeti meg a Bérlőt. A határozott idő elteltével nem jár visszatérítés a Bérlő részére.

Amennyiben Bérlő a szerződés megszűnésekor nem tesz eleget a helyiség és berendezési tárgyai rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő visszaadási kötelezettségének, vagy a Bérbeadó, illetve kezelő Polgármesteri Hivatal felé a bérleti jogviszonnyal összefüggésben tartozása van, a Bérbeadó a Bérlő terhére a fentiek szerint számított, Bérlőt megillető díj összegéből, illetve annak erejéig a szükséges munkálatokat elvégezteti, illetőleg a tartozást levonja.

A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:

 • a végezni kívánt tevékenység leírását,
 • a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát (igazolvány, okirat, stb.),
 • az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a pályázati kritériumok elfogadására vonatkozóan,
 • a szerződéskötéshez szükséges adatokat (név, lakcím, adóazonosító szám, telefonszám, cégnév, székhely, adószám),
 • igazolás másolatát a bruttó 3.000.000 Ft ügyvédi letétbe történő elhelyezéséről,
 • 5 000 fő feletti rendezvény(ek) lebonyolításának referenciáját tartalmazó dokumentumot,
 • bérleti díj megjelölését: bruttó ………….. Ft / hó megjelölésben, mely összeg a közüzemi költségeket nem tartalmazza,
 • arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy ajánlattevő vállalja a pályázati kiírásban szereplő bérlő által vállalandó kötelezettségeket,
 • NAV igazolást a tartozásmentességről.

Bontás: a benyújtott pályázatok bontása zártkörű (a bontáson csak a Lebonyolító és a Kiíró képviselői, valamint a pályázók lehetnek jelen), a bontási eljárásról jegyzőkönyv készül.

Érvénytelen a pályázat:

 • ha azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni,

Pályázni jogosult:

 1. a magyar állampolgár, valamint az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára,
 2. az Európai Unió valamely tagállamában székhellyel rendelkező jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. 
 • az ajánlatot a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejárta után nyújtották be,
 • az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
 • az ajánlati árat a pályázó nem egyértelműen határozza meg.

Eredménytelen az eljárás:

 • nem érkezett ajánlat,
 • kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek,
 • a Kiíró a pályázati felhívásban és a részletes pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján az egyik ajánlatot sem tartja megfelelőnek,
 • valamely ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt a Kiíró az eljárás érvénytelenítéséről döntött.

Pályázatok elbírálásának határideje: pályázat benyújtását követő 15 napon belül

Pályázat elbírálására jogosult: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének Gazdaság-és Turizmusfejlesztési Bizottsága

A pályázatok elbírálásának módja: A benyújtott pályázatok bontására zártkörű ülésen kerül sor a benyújtási határidőt követő 15 napon belül, ahol a Lebonyolító és a Kiíró képviselői, valamint a pályázók lehetnek jelen. Amennyiben két azonos összegű pályázat érkezik be, abban az esetben licittárgyalás útján kerül meghatározásra a pályázat nyertese. A pályázók közül az nyeri el a bérleti jogot, aki a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését vállalja.

Az eredményről a bizottsági ülésen azonnal értesülnek a pályázók.

Pályázati egyéb feltételek: A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a soron következő, legelőnyösebb ajánlat tevővel köt szerződést. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. A Kiíró a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig indokolás nélkül visszavonhatja. E döntést a Kiíró a pályázati kiírás meghirdetésével azonos módon teszi közzé. A Kiíró a részletes pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeket a pályázat során megváltoztathatja. Amennyiben a pályázati feltételek módosításra kerülnek, a módosítást követően 10 nappal meghosszabbításra kerül a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő. Indokolt esetben egy alkalommal a pályázatok benyújtási határideje legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy az ajánlatok bontását követően a három legelőnyösebb ajánlattevővel a kiírásban meghatározott bírálati szempontok tekintetében tárgyalást folytasson, valamint az ajánlatok kiegészítését kérje.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújt:

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.

6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.

E-mail: ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

Telefon: 06-20/399-3828 

Pályázati felhívás közzététele:

 • önkormányzati hirdetőtábla
 • www.kalocsa.hu
  egy helyi sajtókiadvány  

Adatlap letöltése