1848/49 – Kalocsai történések

A 1848/49-es forradalom és szabadságharc helytörténeti vonatkozásai több kutatási és egyéb forrásból nyomon követhetőek, bár összefüggéseiben kevés forrás található. Olvassunk néhány szemelvényt térségünk 48-as eseményeiről, történéseiről az alábbiakban.
kalocsa-1848-49-bélyeg

  • Kalocsán az érseki városban a tanács március 22-én „számos lakosok jelenlétében tartotta meg ülését”, ahol a jelenlévő helybeliek „beleegyezésével és jóváhagyásával a Tanáccsal egyetértőleg” úgy határoztak, hogy „miután az úrbéri törvények megszüntetése országgyűlésileg kihirdetett volna, ennek emlékére ünnepélyesen . . . az utczán állásokról négy helen húsz akó bor a népnek kieresztessen.”
  • Kalocsán is viszonylag későn lett eredménye a nemzetőrség szervezésének. Csak május 20-án található annak nyoma a tanácsülési jegyzőkönyvben, hogy egy dobot vásároltak a nemzetőrség számára, majd június 11-én a város dobost is fogadott fel a kiképzés idejére. A feljegyzések alapján a későbbiekben 700 nemzetőrt írtak össze.
  • Kalocsán a nemzetőrök mintegy negyedének jutott puska, a többit kaszákkal és vasvillákkal fegyverezték fel. Itt is sor került a városban található fegyverek összeírására. A tanács június 11-i döntése: „A mostani forradalmi villongós időben némely lakosoknál található hasznavehetetlen puskák beszedetni, azok puskaműves által megigazíttatni) ezek díját a város pénztárából kifizettetni, midőn pedig valamely lakos puskáját elkészítve általvenni, attól járandó munkabért a város pénztárába visszafizetni határoztatott.” Ezeket a fegyvereket július 22-én az Ókéren állomásozó nemzetőreink számára küldték el.
  • Kalocsán a tanács szeptember 10-én foglalkozott az önkéntes nemzetőrök kiállításával. Úgy döntöttek, hogy „azon önkéntes honvédeknek, akik a háború megszűntéig lettek honvédekké, felszerelés és útiköltség fejében járandó s esendő fogdbér fizettessék a város pénztárából. Azok akik sorshúzás által lettek honvédekké, mindenkinek fejenként 5 forint, akik pedig önkéntesen, ezeknek egyenként 12 pengő forint adassék.” A Kalocsára – a szállási területekkel együtt – kivetett 76 újoncból 24 volt önkéntes.
  • A feltornyosuló veszély hallatára szeptemberben Kalocsáról is indult egy nemzetőr egység a Dunántúlra, de létszámukról, tevékenységükről igen kevés adat maradt ránk. A Pákozd irányába haladó csoportot Cecénél érte az ozorai győzelem híre, ahonnan azután hazavonultak. A Duna vonalának őrzésére azonban továbbra is igénybe vették őket.
  • Az őszi munkák miatt a nemzetőrök nem egyformán buzgólkodtak, ezért a tanács kénytelen volt a fenyegetés eszközeihez is nyúlni. Az október 8-i határozat kimondta: „a távolmaradó szegényebb sorsúak 1 pengő forintban, a vagyonosabbak pedig 2 pengő forintban, mint makacsok büntettessenek és elmarasztaltassanak.”
  • A nyár végére a társadalmi feszültségek továbbéleződése is kitapinthatóvá vált. A Duna menti zsellérek és napszámosok panaszát fogalmazta meg a Tüzkü Imre, aki a polgári átalakulás következetlenségeit tette szóvá. “azt hittük, hogy lesz fül, mely meghallja, lesz szív mely megszánja, a pártfogásért, orvoslásért esdeklő ügyet: de fájdalom, minden tárgy úgy mutatja, hogy a régi van meg, csak modurt húztak rá ujjat, de hallgatok, mert statárium van kiszegezve.”

48-as-szobor“A szabadság oly kimeríthetetlen kincs, mely azáltal, hogy véle többen osztoznak,
sem fogy, sem gyengül, sőt nő, sőt erődödik.”
(Kossuth Lajos)