Kalocsa Város Önkormányzatának képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a Kalocsa, Kossuth Lajos utca 14-16. szám alatti volt kollégium épület eladására

Kalocsa Város Önkormányzatának képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a kalocsai 1169/1 hrsz alatti természetben a Kalocsa, Kossuth Lajos utca 14-16. szám alatti volt kollégium épület eladására

 1. természetben Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14-16 szám alatti ingatlan.
 1. művelési ága : kivett kollégium
 2. Az épület helyi védettség alatt áll.

Ingatlan tulajdonosa 1/1 tulajdoni arányban Kalocsa Város Önkormányzata

Ajánlható legalacsonyabb vételár esetén ( bruttó ) : 270.000.000,-Ft

 1. Az ajánlatokat 2 példányba írásban kell eljuttatni ( 1 eredet és egy másolati példány) kell benyújtani,  a benyújtás helye: 6300-Kalocsa, Szent István király út 35. I.e Jegyzői Iroda, vagy postai úton.

A pályázatok benyújtásának ideje: 2023. december 18- 2024. január 5.  16 óra

Hiánypótlásra nincs lehetőség

A pályázatok bontása 2024. január 9-én 13 óra a Polgármesteri Hivatal I. 33 tanácsterme, zártkörűen, ahol jelen van a Gazdasági és Turizmusfejlesztési Bizottság elnöke, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke, jegyző, aljegyző, polgármester, ajánlattevők.

 1. A pályázatokat a Gazdaságfejlesztési és Turizmusfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület bírálja el, a pályázókat írásban értesítik.
 2. Az ajánlati kötöttség a pályázati határidő leteltétől számított 60 nap.
 3. A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást adó személy nevét : Dr Látó Anita aljegyző Tel.: 78-461-302
 4. Az ingatlan megtekinthető előzetes egyeztetést követően.
 5. Pályázati biztosíték, amely 50 millió – azaz ötven millió Ft-, amely a vételárba beszámít, a nyertes pályázó visszalépése esetén nem jár vissza, a többi esetben 15 napon belül visszafizetésre kerül. A pályázati biztosítékot a 11732040-15336938-00000000 számlaszámra kell megfizetni „Pályázati biztosíték Kollégium” megjelöléssel, a pályázat benyújtását megelőzően.

 

Pályázatnak tartalmaznia kell:

Pályázó adatait, elérhetőségét ( név, cím, telefon , email).

A pályázó képviseletében eljárni jogosult nevét.

Ajánlott vételárat bruttó összegben

Nem természetes személy pályázó esetén arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó átlátható szervezetnek minősül.

Nem természetes személy esetén nyilatkozatot, hogy nem áll csőd, felszámolás, vagy végelszámolás alatt,

Az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy az ajánlatát a pályázat határidejének leteltét követő 60 napig fenntartja.

Az ajánlattevő nyilatkozatát, melyben vállalja a szerződéskötéshez és tulajdonjog megszerzéséhez szükséges költségek viselését.

Nem természetes személy pályázó esetén 30 napnál nem régebbi nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum ( cégkivonat, bírósági bejegyzés, stb.).

30 napnál nem régebbi köztartozásmentes nyilatkozat.

A pályázati biztosíték átutalása és az átutalt összegről igazolás,

Hasznosítási célt, annak tervezett idejének megkezdését.

 1. A Kiíró fenntartja magának, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével köthet szerződést.
 2. A Kiíró fenntartja magának, hogy az eljárást bármikor eredménytelennek nyilváníthatja vagy a pályázati kiírást visszavonhatja.
 3. A pályázat elbírálásának szempontja: legmagasabb vételár
 4. A pályázati kiírásban nem szabályozott esetekben Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 15/2012. (VII.23.) önkormányzati rendelete szabályait kell alkalmazni.
 5. A nyertes pályázó az eredményhirdetést követő 15 napon belül köteles szerződést kötni és a szerződés megkötésével egyidőben egyösszegben köteles átutalással megfizetni a megajánlott vételárat. Határidő elmulasztása esetén a kiíró úgy tekinti, hogy a nyertes pályázó visszalépett, és ebben az esetben a pályázati biztosíték nem jár vissza.
 6. A Magyar Államot a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI tv 14 §- a alapján elővásárlási jog illeti meg.
 7. Az ingatlanon a tulajdonos ingóságairól a nyertes pályázóval külön megállapodást köthetnek a felek.
 8. Ingatlan tervezett birtokbaadása szerződést követő 30 nap.