Adó tájékoztató

1.) Helyi iparűzési adó: Az adózó az e rendelet hatályba lépésének napja és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti a 140/2020. Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdése alapján.

Fontos megjegyezni, hogy az iparűzési adó bevallási kötelezettségüket a Korm. rendelet hatálybalépése (2020.04.22.) előtt teljesítőkre nem terjed ki a Korm. rendelet időbeli hatálya, így esetükben 2020. május 31-én lesz esedékes a bevallott adó és a megfizetett adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés pozitív különbözete.

Ezen szakasz (5) bekezdése alapján amennyiben az adózó iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a (4) bekezdésben foglaltak alkalmazásával a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig nem teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor az előző – korábban bevallott – iparűzési adóelőlegrészlet összegét kell megfizetni. Az adózó ezen adóelőleg-részlet mérséklését annak esedékessége előtt kérheti, ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot legkésőbb 2020. szeptember 30-ig lehet benyújtani az adóhatósághoz.

 

2.) Az idegenforgalmi adó vonatkozásában: A Korm. rend. 5.§ alapján az e rendelkezés hatálybalépésétől (2020.04.22. napjától)  2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetne, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. Nem kell bevallani a megállapított adót, ha annak összege nulla

 

3.) Fizetési könnyítések: Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 198. §-a és 199. §-a szerinti kedvezményeken túl, az adóhatóság az adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: adózó) a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb öt millió forint összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza. A fizetési könnyítésre irányuló eljárás illetékmentes.

 

4.) Önkormányzatunknál is bevezetésre került az ASP Elektronikus Fizetési Szolgáltatás (a továbbiakban: ASP e-fizetés), melynek segítségével  az ügyfélnek lehetősége van saját vagy más nevében a kiválasztott önkormányzati adóhatósághoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton teljesíteni. Az ügyfél az E-önkormányzat portálon egyenlítheti ki az adóját, az Adó szakrendszertől visszakapott adóegyenleget, valamint az adott adószámlára vonatkozó információkat megjeleníti az E-önkormányzat portál.

A portál a következő címeken érhető el.

https://ohp.asp.lgov.hu

https://ohp-20.asp.lgov.hu

https://eonkormanyzat.gov.hu

https://e-onkormanyzat.gov.hu

Az ASP e-fizetés biztosítja, hogy egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető.