Ajánlattételi felhívás tüzelőanyag beszerzésre

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

a téli rezsicsökkentésben nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján nyújtandó tüzelőanyag beszerzésére

Pályázati azonosító szám: H/195-2/2019.

 

Kalocsa Város Önkormányzata (székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.) nyilvános ajánlattételi felhívást tesz közzé

1.) Ajánlatkérő megnevezése: Kalocsa Város Önkormányzata

székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

Adószám: 15724423-2-03

KSH: 15724423-8411-321-03

Törzsszám: 724429

2.) Beszerzés tárgya:

2.1. A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) korm. határozat 3. pontja szerinti igénybejelentés alapján meghatározott háztartások tüzelőanyag beszerzése.

2.2. Az árubeszerzés tárgyának pontos meghatározása:

Tüzelőanyag megnevezése Háztartások száma Minőségi követelmény ajánlattételi egység
Tűzifa 301 száraz, hasogatott, akác 100 kg
Pellet/brikett 6 Fűtőérték min. 17-20 MJ/Kg 1 kg
Szén 8 kazánban és kályhában felhasználható 10 kg
Fűtőolaj 1 háztartási fűtőolaj 1 l
PB palackos gáz 21 háztartási palack 11,5 kg

 3.) A szolgáltatás teljesítése:

Teljesítés helye: Kalocsa közigazgatási területén tüzelőanyag átvételének biztosítása a Jogosultak részére

Teljesítés határideje:   A szerződéskötés napjától kezdődően 2019. december 15. napjáig

Teljesítés módja:

 • A 2018. október 15. napjáig benyújtott igénybejelentést tett háztartások/Jogosultak részére köteles biztosítani az igénybejelentésben meghatározott háztartásonként 12.000,- Ft értékű tüzelőanyag átvételét az ajánlattételi felhívásra adott egységáron.
 • A tüzelőanyagra jogosult háztartások listáját az önkormányzat bocsátja a vállalkozó rendelkezésére.
 • A tüzelőanyagra Jogosultak részére történő átadás- átvételét vállalkozó köteles írásban dokumentáltan igazolni.
 • A tüzelőanyagra Jogosultaknak történő átadást megelőzően a Jogosult a vállalkozó részére átadja az önkormányzat által kiállított, tüzelőanyag átvételi jogosultságot igazoló utalvány eredeti példányát. Az utalvány egy Jogosult részére 3 példányban, példányonként 4 000,- Ft összegben, összesen 12 000,- Ft összegben kerül kiállításra. Az utalvány csak az azon szereplő tüzelőanyag fajtára használható fel.
 • Az utalvány a tüzelőanyag kiszállítására nem használható fel.

4.) Az ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kikötések, feltételek:

 A vállalkozó a Jogosultak részére kiadott tüzelőanyag ellenértékére havonta kiállított 15 napos fizetési határidővel kiállított, a tüzelőanyag típusát, mennyiségét és egységárát tartalmazó számla ellenében jogosult. A vállalkozó a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig nyújtja be a számlát az önkormányzat részére és ezzel egyidejűleg mellékelten megküldi a Jogosultaktól átvett utalvány eredeti példányát. A 2019. december 1. és 2019. december 15. napja között kiadott tüzelőanyagról kiállított számlát legkésőbb 2019. december 20. napjáig köteles a vállalkozó kiállítani, 2019. december 31-i fizetési határidővel.

5.) Ajánlattételi kötöttség: 2019. december 31.

6.) Az ajánlat benyújtásának helye, módja, határideje:

6.1. Az ajánlatot az ajánlattevő képviselője részéről aláírva, 2019. február 15. 12:00 órai beérkezéssel kell benyújtani papír alapon, az ajánlattételi felhívás melléklete szerinti ajánlattételi lapon, zárt borítékban a Kalocsai Polgármesteri Hivatal Titkársághoz címezve (6300 Kalocsa, Szent István király út 35.) személyesen, vagy postai úton. A zárt borítékra írják rá, hogy „Felbontani csak az ajánlattételi határidő leteltét követően ”, valamint fel kell tüntetni H/195-2/2019. pályázati azonosító számot.

6.2. Az Ajánlattevő az ajánlatban köteles írásban nyilatkozni az ajánlattételi felhívás feltételeinek, valamint a mellékelt szerződés tervezet elfogadásáról.

6.3. Az ajánlattevő nem köteles mindegyik tüzelőanyag fajtára ajánlatot tenni, részajánlat tételére is lehetőség van.

6.4. Az ajánlattételhez mellékelni kell:

– a tüzelőanyag átadás- átvételi helye használati jogcímének igazolását.

– a tüzelőanyag kereskedésre jogosító hatósági engedélyt, bejelentést, egyéb okiratot.

– 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonatot, valamint a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát,

– pályázati biztosíték megfizetését igazoló bizonylatot.

6.5. Az ajánlatkérő a hiánypótlás felhívás kibocsátásának lehetőségét az alábbi mellékletek esetében biztosíthatja:

– a tüzelőanyag átadás- átvételi helye használati jogcímének igazolása

– a tüzelőanyag kereskedésre jogosító hatósági engedély, bejelentés, egyéb okirat.

– 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat, valamint a képviseletre jogosult aláírási címpéldánya

7.) Pályázati biztosíték:

A pályázati biztosíték 50.000,- Ft, amelyet átutalással 2019. február 15.- ig a Kalocsa Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11732040-15336938 számú számlaszámra kell megfizetni. Az ajánlattevő pályázati biztosíték megfizetését igazoló bizonylatot mellékelni köteles az ajánlattételéhez.

 8.) A pályázati biztosítékra vonatkozó szabályok: A pályázati biztosíték a nem nyertes ajánlattevők részére az elbírálást követő 15 napon belül visszajár. A nyertes ajánlattevő részére a pályázati biztosíték a szerződés teljesítését követőn, továbbá, ha az ajánlattételi felhívás visszavonásra kerül, illetve ha a szerződéskötés a Kiírónak felróható okból hiúsult meg visszajár. Nem jár vissza a biztosíték, ha a kiírás szerint megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése, illetve a szerződés teljesítése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. A pályázó részére vissza nem járó biztosíték Kalocsa Város Önkormányzatának költségvetését illeti. A Kiíró a visszatérített ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

9.) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: tüzelőanyagonként a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (egységár)

10.) Az ajánlatok tervezett bontása: 2019. február 18.

11.) Az ajánlatok elbírálása: az ajánlattételi határidőt követő 15 napon belül, az értékelő bizottság javaslata alapján Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési Bizottságának döntésével történik. Az ajánlatkérő az ajánlatokat tüzelőanyag fajtánként külön-külön bírálja el.

12.) Eredményhirdetés: az Ajánlatkérő az eljárása eredményéről elbírálását követő 3 napon belül postai úton tájékoztatja az Ajánlattevőt.

13.) A szerződéskötés tervezett időpontja: az ajánlatok elbírálást követő 15 napon belül.

14.) Az Ajánlattevő jogosult az ajánlattételi felhívást – indokolás nélkül- módosítani, visszavonni és az eljárást eredménytelenné nyilvánítani.

 15.) Amennyiben az eljárás nyertese a szerződéskötéstől visszalép, az Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köthet szerződést.

 16.) Érvénytelen az ajánlat amennyiben:

 • az ajánlattételi felhívásban foglalt tartalmi követelményeknek nem felel meg,
 • Ajánlattevő az ajánlattételi ideje alatt módosítja az ajánlatot,
 • az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül benyújtásra,
 • az Ajánlattevővel szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn és erről az ajánlatában nyilatkozik.

 

17.) Az Ajánlatkérő a jelen beszerzési eljárás lefolytatására, valamint a szerződéskötésre a Kalocsa Város Önkormányzatának beszerzési rendjéről szóló szabályzatban foglaltakat, a téli rezsicsökkentésben nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozatban, a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) korm. határozatban, továbbá a Belügyminisztérium által kiadott BMÖGF/69-79/2018. iktatószámú Támogatói okiratban foglaltakat alkalmazza.

18.) Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban tájékoztatást nyújt:

Dr. Tóth- Kovács Ádám aljegyző

6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

e-mail: aljegyzo@kalocsa.hu

tel: 78/601-302

 

19.) Ajánlattételi felhívás közzététele:

önkormányzati hirdetőtábla

www.kalocsa.hu honlap

 

Kalocsa, 2019. január 22.

Dr. Bálint József Miklós

polgármester

 

AJÁNLATTÉTELI LAP
AJÁNLATTEVŐ ADATAI
NÉV:
SZÉKHELY:
ADÓSZÁM
CÉGJEGYZÉKSZÁM:
KÉPVISELŐ NEVE
BANKSZÁMLASZÁM
TEL.:
Tüzelőanyag megnevezése Egység Nettó egységár (Ft) Áfa  (Ft) Bruttó egységár (Ft)
Tűzifa 100 kg
Pellet/brikett 1 kg
Szén 10 kg
Fűtőolaj 1 l
Propán-bután palackos gáz 11,5 kg
NYILATKOZAT: A pályázati felhívásban foglalt feltételeket megismertem, azokat elfogadom. Az ajánlatomat 2019. december 31. napjáig fenntartom.

Az ajánlattételi felhíváshoz mellékelt szerződés tervezetet tartalmát elfogadom.

MELLÉKLET: – a tüzelőanyag átadás- átvételi helye használati jogcímének igazolása,

– a tüzelőanyag kereskedésre jogosító hatósági engedély, bejelentés, egyéb okirat,

– 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat, valamint a képviseletre jogosult aláírási címpéldány,

– pályázati biztosíték megfizetését igazoló bizonylat.

Kelt:

 

…………………………………………………………….

aláírás

 

TERVEZET

SZERZŐDÉS

a téli rezsicsökkentésben nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján nyújtandó tüzelőanyag beszerzésére

 

Amely létrejött egyrészről

Kalocsa Város Önkormányzata

Székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

Adószám: 15724423-2-03

Törzsszám: 724429

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11732040-15336938

Képviselő: Dr. Bálint József Miklós polgármester,

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

 

másrészről:

Név:

Székhelye:

Adószám:

Cégjegyzékszám/ nyilvántartási szám:

Bankszámlaszám:

Képviselő:

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

között alulírott helyen és időben az következőkben meghatározott feltételekkel:

1.) A Megrendelő nyilvános ajánlattételi felhívást tett közzé a téli rezsicsökkentésben nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján nyújtandó tüzelőanyag beszerzésére.

2.) A Megrendelő a jelen szerződést a nyilvános pályázati felhívásra adott legalacsonyabb vételár ajánlatot tevő Vállalkozóval köti meg a Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének Gazdaságfejlesztési és Munkahely- teremtési Bizottság ….. /2019. GMB. határozata alapján.

3.) A szerződés tárgya:

Az alábbiakban meghatározott tüzelőanyag beszerzése és átadás – átvételének biztosítása a 1364/2018 (VII. 27.) Korm. határozat alapján 2018. október 15. napjáig igénybejelentés alapján meghatározott Jogosultak részére.

Tüzelőanyag megnevezése Háztartások szám: Mennyiség meghatározás:

12 000,- Ft/háztartás értékben

Egység Nettó egységár (Ft) Áfa Bruttó egységár

(Ft)

Tűzifa
Pellet/brikett
Szén
Fűtőolaj
Propán- bután palackos gáz

4.) Teljesítés helye: Kalocsa közigazgatási területén tüzelőanyag átvételének biztosítása a Jogosultak részére. A tüzelőanyag átadás-átvételi helye: ………………………..

5.) Teljesítés határideje: A szerződéskötés napjától kezdődően 2019. december 15. napjáig biztosítja a tüzelőanyag átvételének lehetőségét a Jogosultak részére. A tüzelőanyag átvételét a Vállalkozó legalább heti három napos, napi 6 órás nyitvatartási idővel biztosítja, amelyről köteles tájékoztatni a Megrendelőt, amely azt helyben szokásos módon meghirdeti.

6.) Teljesítés módja: A 2018. október 15. napjáig benyújtott igénybejelentést tett háztartások/Jogosultak részére köteles biztosítani az igénybejelentésben meghatározott háztartásonként 12.000,- Ft értékű tüzelőanyag átvételét a 3. pontban meghatározott egységáron.

A tüzelőanyagra Jogosult háztartások listáját az önkormányzat bocsátja a vállalkozó rendelkezésére.

A tüzelőanyagra Jogosult részére történő átadás- átvételét vállalkozó köteles írásban dokumentáltan igazolni.

A tüzelőanyagra Jogosultnak történő átadást megelőzően a jogosult, a vállalkozó részére átadja az önkormányzat által kiállított, tüzelőanyag átvételi jogosultságot igazoló utalvány eredeti példányát. Az utalvány egy jogosult részére 3 példányban, példányonként 4 000,- Ft összegben, összesen 12 000,- Ft összegben kerül kiállításra. Az utalvány csak az azon szereplő tüzelőanyag fajtára használható fel.

Az utalvány a tüzelőanyag kiszállítására nem használható fel.

7.) A Vállalkozó a szerződés teljesítését akadályozó körülményekről haladéktalanul köteles írásban értesíteni a Megrendelőt, és az akadályok elhárítása érdekében minden szükséges intézkedést megtenni.

8.) Az ellenszolgáltatás megfizetése:

A vállalkozó a Jogosultaknak kiadott tüzelőanyag ellenértékére havonta Megrendelő részére kiállított 15 napos fizetési határidővel, a tüzelőanyag típusát, mennyiségét és egységárát tartalmazó számla ellenében jogosult. A vállalkozó a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig nyújtja be a számlát a Megrendelő részére és ezzel egyidejűleg mellékelten megküldi a jogosultaktól átvett utalvány eredeti példányát. A 2019. december 1. és 2019. december 15. napja között kiadott tüzelőanyagról kiállított számlát legkésőbb 2019. december 20. napjáig köteles a Vállalkozó kiállítani, 2019. december 31-i fizetési határidővel.

9.) A szerződés megszűnése, megszüntetése:

A jelen szerződés megszűnik a támogatás felhasználásának határidejével 2019. december 31. napjával.

A Felek a jelen szerződést 60 napos felmondási idővel mondhatják fel. A felmondási jogukat a másik félhez intézett írásba foglalt nyilatkozattal gyakorolhatják.

10.) Szerződésszegésre vonatkozó rendelkezések:

 • a Vállalkozó szerződésszegését jelenti különösen, ha a tüzelőanyag Jogosultak részére történő átadás – átvétel írásbeli, igazolható módon történő dokumentálási kötelezettségének nem tesz eleget.
 • nem az ajánlatában és jelen szerződésben megadott minőségű tüzelőanyag átadásával teljesít,
 • nem az ajánlatában és jelen szerződésben rögzített egységáron teljesít,
 • nem biztosítja a tüzelőanyag átvételére meghatározott minimális időtartamot, valamint a Kalocsai közigazgatási területen történő átvételi lehetőségét a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan,
 • nem biztosítja maradéktalanul a tüzelőanyag átadás – átvételére vonatkozó feltételeket, így különösen nem követeli meg és veszi át a Jogosultak részéről a Megrendelő által kiállított tüzelőanyag átvételére jogosító utalványt.

A Vállalkozó szerződésszegése esetén a Megrendelő a jelen szerződéstől elállhat. A Megrendelő a szerződésszegésről való tudomásszerzést követő 15 napig gyakorolhatja az elállás jogát a Vállalkozóhoz címzett írásbeli nyilatkozat útján. Elállás esetén a Vállalkozó az elállás időpontjáig nyújtott szerződésszerű teljesítés ellenértékét követelheti a Megrendelőtől.

A vállalkozó a szerződés szegésével okozott károkat köteles megtéríteni a Megrendelő részére. A Vállalkozó továbbá köteles megtéríteni Megrendelő részére a Vállalkozó tevékenységére, vagy mulasztására visszavezethető okokból a Megrendelő nem tud elszámolni a téli rezsicsökkentésre felhasználható támogatás összegével a Belügyminisztérium BMÖGF/69-79/2018. iktatószámú Támogató okiratban foglaltak szerinti módon és határidőben.

11.) A szerződés teljesítését követően az ajánlattételkor megfizetett 50.000,- Ft összegű pályázati biztosíték a Vállalkozó részére 2020. január 15. napjáig visszafizetésre kerül. Amennyiben a szerződés teljesítése a Vállalkozó magatartására visszavezethetően, vagy érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, a pályázati biztosíték összege meghiúsulási kötbérré alakul át és a Megrendelőt a pályázati biztosíték tekintetében visszafizetési kötelezettség nem terheli. Megrendelő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát.

12.) A jelen szerződésre a Felek a téli rezsicsökkentésben nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozatban, a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) korm. határozatban, továbbá a Belügyminisztérium által kiadott BMÖGF/69-79/2018. iktatószámú Támogatói okiratban foglaltakat, valamint a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit tartják irányadónak.

13.) A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi az ajánlattételi felhívás, az Vállalkozó által tett ajánlat, valamint a Belügyminisztérium által kiadott BMÖGF/69-79/2018. iktatószámú Támogatói okirat.

14.) A Felek a jelen szerződésből eredő jogvita esetére megállapodnak arról, hogy azt első sorban tárgyalás útján rendezik, annak eredménytelensége esetére pertárgyértéktől függően a Kalocsai Járásbíróság, illetőleg a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

15.) A felek a jelen adásvételi szerződést – annak elolvasása és értelmezése után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.

Kalocsa, 2019. ……………………

…………..…………………………………………       ……………..…………………………………….

Kalocsa Város Önkormányzata                       (szervezet neve)

(Megrendelő)                                                      (Vállalkozó)

képv.:                                                            képv.:

Dr. Bálint József Miklós                         (képviseletre jogosult neve)

                                           polgármester

 

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Kalocsa, 2019. …………..

…………………………………….

Molnár Gábor

Pénzügyi Osztályvezető

 

Ellenjegyzés:

Kalocsa, 2019. …………..

……………………………………..

Dr. Kiss Csaba

jegyző