Alapellátási körzetek módosítása, intézményvezető pályázat véleményezése, intézkedések hatósági ellenőrzés nyomán – a legutóbbi testületi ülés témáiból

Kalocsa képviselő-testülete december 6-i ülésén kilenc napirendet tárgyalt. Elsőként az alapellátási körzetek megállapításáról szóló 3/2016 (II.12) számú önkormányzati rendelet módosítása került a képviselők elé. Az Alapellátási törvény 6. § (1) bekezdésében a települési önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazást kapott arra, hogy rendeletben megállapítsa és kialakítsa az egészségügyi alapellátások körzeteit.

Kalocsa város iskolafogászati ellátását feladat-ellátási szerződéssel az I. sz. körzetben Dr. Juhász Katalin, valamint a VII. sz. körzetben Dr. Sipos Katalin látja el. Dr. Juhász Katalin kérelmet nyújtott be a két körzet módosításával kapcsolatban, hivatkozva arra, hogy az I.sz. körzet tanulóinak száma jelentősen lecsökkent (1273), maga után vonva a NEAK által finanszírozott heti rendelési óraszám csökkenését, ezáltal a gyerekek/tanulók ellátáshoz való hozzáférését.

A körzetek módosítása során a VII. sz. körzetből a Viola utcai Tagóvoda (26 fő) és a Kalocsai Nebuló EGYMI Általános Iskolai részének (78 fő) ellátása átkerülne az I. sz. körzetbe. A módosítást követően az I. körzetben 1377, míg a VII. körzetben 1544 fő ellátott lesz. A testület a módosítást elfogadta.

Másodikként Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak községek és Kalocsa Város Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására került sor. Jogszabályi változást kellett átvezetni a megállapodáson.

Ezen az ülésen fogadták el Kalocsa Város Önkormányzatának 2019. évi belsőellenőrzési tervét.

Negyedik napirendként tárgyalták, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya hatósági ellenőrzést tartott Kalocsa Város Önkormányzata fenntartásában működő Szociális Központ – Család és Gyermekjóléti Központ és az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségei, valamint a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tekintetében 2018. évre vonatkozóan. Az ellenőrző szerv megállapította, hogy a központ és a szolgálat az ellenőrzést felkészülten várta, annak lefolytatását együttműködően segítette. Az iratanyagok a jogszabályok betartása mellett szépen rendezettek, az időrendi sorrendiséget tartják. A nagy fluktuáció nehézségeinek ellenére a lehetőségeikhez mérten igyekeznek feladataik ellátását magas szakmai háttérrel biztosítani. A feltárt hiányosságok megszüntetésére a fenntartó részéről megtörtének az intézkedések. A testület elfogadta a végzésben foglaltakat és a megtett intézkedéseket.

A Szociális Központ által nyújtott szolgáltatások működési engedélye volt a következő napirend. A Szociális Központ tárgyi, elhelyezési feltételek hiánya miatt ideiglenes hatályú, 2018. december 31-ig szóló működési engedéllyel rendelkezik. A jegyző tájékoztatásul elmondta, hogy jogszabályváltozásra várnak, a polgármester pedig hozzáfűzte, hogy megkereste ez ügyben az országgyűlési képviselőt is.

A képviselő-testület határozatában jóváhagyta a Szociális Központ által nyújtott ellátások biztosításának megteremtése érdekében szükséges szakmai tervét, vállalja, ha valamely oknál fogva a személyi feltételek teljesítési feltételeiben változás történne, a határozatlan idejű működési engedély kiadásához szükséges szakdolgozói követelményt biztosítja, valamint határoztak arról, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel feladatellátási szerződést kössön a hajléktalanok nappali ellátásának megoldására.

Szintén jogszabályi változások miatt módosították Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ alapító okiratát.

Kalocsa Város Önkormányzata 2019. évre vonatkozó vagyon- és felelősségbiztosítására három biztosító adott be érvényes ajánlatot, közülük a legkedvezőbbet, az Aegon Biztosítóét fogadták el, és határoztak a szerződés megkötéséről.

A Kalocsa, Szent István király út fásítási programját tárgyalták nyolcadik napirendként.  Különböző képviselői vélemények hangzottak el: meg kell kérdezni a lakosságot, mi a véleménye róla, lesz-e az évek alatt végrehajtandó ütemekre pénz a költségvetésben, ezért fásítási program tárgyalását levették napirendről és lakossági fórum összehívását javasolták a döntés előtt.

Utolsó napirendként intézményvezetői pályázat véleményezését tárgyalták, és egyhangúlag javasolták Vajda Henrietta megbízását, a Kalocsai Eperföldi Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetői feladatainak ellátására.

Egyebek napirendben dr. Angeli Gabriella képviselő kérdezett rá, hogy a Kubikus parkban lévő sportpálya kapuinak a hálói elhasználódtak, helyettük a parkgondozó vásárolt is újat szeptemberben, azonban nem cserélték ki azokat. A válaszban elhangzott, hogy tavasszal kikerülnek az új hálók.

Dr. Angeli Gabriella a 12 ezer forintos tüzelőtámogatás kiosztásának formájáról érdeklődött. Dr. Kiss Csaba jegyző tájékoztatta a testületet, hogy 2019. december 15-ig kell kiosztani, a város még nem kapta meg az államtól erre a pénzt, egyébként 337 háztartást érint ez a támogatási forma, és a formáját egy BM határozat fogja megszabni.

A polgármester elmondta, hogy nem ennek a központi támogatási formának a keretében, de ami szociális tűzifája van az önkormányzatnak, azt elkezdik osztani.

Török Ferenc egy postaládájába bedobott névtelen levelet olvasott fel, mely egy újonnan alakult egyesületre kérdezett rá. A polgármester elmondta, hogy nem az ő, és nem a testület kompetenciája ezeket a kérdéseket tárgyalni.

Katus Attila képviselő a témához elmondta, hogy sosem volt szokás testületi ülésen névtelen leveleket beolvasni és arra válaszolni.

A polgármesteri tájékoztatóban elhangzott, hogy a szemétszállítás díjak mérséklése ügyében az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól kapott újabb levél azt tartalmazta, hogy egyelőre a díjak változtatására nincs lehetőség, arra a hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása után lehet visszatérni. A zöldhulladék elszállítására megállapodás született, a zsákhiány miatt vegyes zsákokba szedett lakossági zöldhulladékot az ütemterv szerint elszállítják.