Cégegyesülés, bölcsődefejlesztés, nyugdíjasok karácsonyi támogatása – ülésezett a testület

Az október 18-i testületi ülés meghívójában hét napirend szerepelt.
Napirend előtti hozzászólásra ketten jelentkeztek. Török Ferenc képviselő, mint előző polgármester a jelen önkormányzati ciklusból eltelt négy év teljesítményének a kritikáját fogalmazta meg a munkahelyteremtés, a fejlesztések, a kulturális élet és a városkép terén.
Simon Zoltán pedig egy két évvel ezelőtti kérdését tette fel ismét a polgármesternek, hogy Loibl László akkor közzétett levelében foglaltak igazak-e, mert erre akkor sem és azóta sem kapott választ.


Dr. Bálint József az első hozzászólásra azt válaszolta, hogy hátra van még egy év az önkormányzati ciklusból, és kellő időben el fogják végezni az értékelést.
A másik hozzászólásra csak annyit reagált, hogy mivel az önkormányzat a cég tulajdonosa, csak a testület adhatott volna ilyen utasítást az ügyvezetőnek. A cég a feltőkésítéstől kezdve a feladatai ellátásáig minden pénzt megkapott.


Ezután kezdődött a napirendek tárgyalása. Elsőként az önkormányzat költségvetését érintő, több témát érintő napirendet tárgyaltak. Egyik az iparűzési adóból származó bevételek előirányzatának emelése, másik a Kalocsai Parkgondozó Kft. pótlólagos támogatása volt, harmadikként a 65 év feletti lakosok 2000 Ft-os karácsonyi támogatásáról szóló előterjesztés.
A napirend első témájának előterjesztése szerint a 2018. szeptember 30-i fordulónapi könyvelési adatok, az adóhatósági részletező nyilvántartások, továbbá a 2018. IV. negyedévben várható teljesülések alapján az iparűzési adóból származó bevétel jelenleg 456 045 E Ft összegben tervezett előirányzata az óvatosság elvének legszigorúbb alkalmazása mellett is megalapozott módon emelhető 19 473 E Ft-tal. Ez a többlet az általános tartalékkeretbe áttehető, így a képviselő-testület további döntései, illetve egyéb események nyomán keletkező többletkiadási igények, illetve esetleges bevételi lemaradások költségvetési egyenlegrontó hatásának fedezeteként felhasználható.
Képviselői kérdésre, hogy ezek az adótöbbletek már beérkeztek, vagy csak ezután várhatóak, a pénzügyi osztály vezetője adta meg a választ: szeptember 30-ig befolyt 444 378 E Ft, utolsó negyedévre az adócsoport kimutatása alapján további legalább 68 millió forint várható, tehát a 456 045 E Ft-ban tervezett előirányzat az óvatosság elvének legszigorúbb alkalmazása mellett is bőven teljesül.


Az első napirend második része volt a Parkgondozó Kft. pótlólagos támogatása. A kérelemben a megadott, tényezőnként számszerűsített eredményt befolyásoló események eredőjeként az ügyvezető 8 190 E Ft összegű pótlólagos önkormányzati támogatást igényel 2018. évre Kft. részére részben előre nem látható, nem tervezhető, részben magasabb műszaki, szakmai színvonalú, illetve volumenű feladat ellátással kapcsolatos eredményt rontó tényezők, események finanszírozására.
Képviselői kérdés vonatkozott arra, hogy az eredeti kérelemben magasabb összeg szerepelt (11 792 E Ft), a testület elé viszont már egy csökkentett összeg került, a kettő különbözetét megkapja-e a kft.
A polgármesteri válaszban elhangzott, hogy a vihar által okozott károk felszámolása, romok, gallyak, kidőlt fák eltávolítása munkákat a kft. közvetlenül leszámlázza az önkormányzat műszaki osztálya felé, ezért ezzel az összeggel csökkent a támogatás iránti kérelem. Megjegyezte még, hogy a viharkárral kapcsolatos szakértői eljárás még folyik, tehát ebből valamennyi még vissza is térül az önkormányzatnak.
Az első napirend harmadik része a 65 év feletti lakosok karácsonyi támogatása volt. Kalocsa Város Önkormányzata – függően az Önkormányzat költségvetési lehetőségeitől, különösen pedig a szociális keret felhasználásától, a karácsonyi- és a húsvéti ünnepeket megelőzően, saját költségvetése terhére, eseti önkormányzati támogatásban részesítheti azokat a kalocsai lakóhellyel rendelkező személyeket, akik 65 évesek vagy a felettiek. A város költségvetése összeállításakor csak a húsvéti juttatásra elegendő 7,5 millió került betervezésre, a gazdálkodás alakulásától tették függővé a karácsonyi juttatás kifizetését, erről kellett most dönteni.
Dr. Filvig Géza, elismerve, hogy a korábbi önkormányzat hibázott, hogy ezt a juttatást eltörölte, módosító indítványt tett, emeljék fel 3000 Ft-ra ezt a juttatást. A testület megszavazta a megemelt összeget. Dr. Kiss Csaba jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a rendelet a 2000 Ft-ot tartalmazza, ezért rendeletmódosítás szükséges, melyet a következő testületi ülésre megszövegeznek, és jóváhagyásra beterjesztik.
A második napirend a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. korrigált végelszámolói nyitómérlegének elfogadása volt.
Harmadikként a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. egyesülését tárgyalták. A két cég egyesülésével a képviselő-testület már többször foglalkozott, az első döntését 2018. február 22-én hozta meg, majd ezt követően a két 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő kft. egyesítésével kapcsolatban szükséges döntések jelentős része már megszületett. A két nonprofit kft. egyesülésével kapcsolatos gazdasági számítások már bemutatásra kerületek a 2018. február 22-i testületi ülésen, az összegezés alapján az összevonásával, az új szervezeti átalakítás végrehajtásával, a felsorolt költség megtakarítási lehetőségek kihasználásával, éves szinten közel 15-20 millió forinttal csökkenthető a tulajdonos önkormányzat hozzájárulása a jogutód cég működéséhez. Az összevont erőforrásokkal és vezetői kontrollig rendszer bevezetésével hatékonyabb feladatellátás biztosítható.
Jogi akadályok miatt, miszerint nonprofit társaság nem nonprofit társasággal nem egyesülhet, Kalocsa Város Önkormányzata 134/2018. sz. határozata alapján a Vagyon Kft. nonprofit kft.-vé alakult. Annak érdekében, hogy a két cég 2019. január 1-jétől egy társaságként működjön, a tulajdonosnak dönteni kell az egyesülési tervről.


Dr. Angeli képviselő hozzászólásában elmondta, hogy most is – mint ahogy korábban is – elhibázott döntésnek tartja a két cég egyesülését. Dr. Filvig képviselő a Jogi bizottság álláspontját ismertette, miszerint 2 igen és 4 tartózkodás mellett nem támogatják a döntést. Végül a testület többsége elfogadta a két cég egyesülését.
Ezután döntés született a Helyi foglalkoztatási együttműködésben (Paktumban) való részvételről. A Solt Önkormányzata által vezetett konzorcium Partnerségi alapú foglalkoztatási program a Kalocsai járásban című projekt keretében 300 millió forint támogatást nyert helyi foglalkoztatási paktum létrehozására és működtetésére. A projekt összköltségének legalább 70 százalékát közvetlen munkaerőpiaci fejlesztést eredményező tevékenységre kell fordítani.
Kalocsa Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának kétévenkénti felülvizsgálata törvényi előírás. Ez megtörtént, a koncepciót véleményezte előzetesen és elfogadását javasolta mindhárom nemzetiségi önkormányzat és a Szociálpolitikai kerekasztallal kiegészült Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság. A testület a koncepciót egyhangúlag elfogadta.
A 2018. évi bölcsődei fejlesztési program pályázat előkészítése volt a következő napirend. A pénzügyminiszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdetett az ország teljes területén működő és újonnan létrehozandó települési önkormányzatok tulajdonában lévő bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására. Az utóbbi 4 évben a bölcsődés korú kisgyermekek létszámában növekedési tendencia mutatkozott városunkban, mely a bölcsődei férőhelyekre jelentkezők számának növekedésében is nyomon követhető. Az igények kielégítésére szükségessé vált a meglévő bölcsődei épület felújításával, átalakításával a bölcsődei férőhelyek számának növelése.
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Zrínyi utcai bölcsődéjének épülete alkalmas arra, hogy a pályázati felhívásban önállóan támogatható tevékenységek között említett felújítást, átépítést követően a jelenlegi 33 férőhely mellett további 12 fő kisgyermek ellátását biztosítsa.
A rendelkezésre álló – jelenleg is osztott formában használt – tornaterem végleges kettéválasztásával lehetőség nyílik egy új csoportszoba kialakítására, 50 négyzetméteres tornaszoba megtartása mellett, mely zavartalanul biztosíthatja a gyermekek mozgásfejlesztését.
A csoportszoba kialakítása mellett szükséges a jogszabályi előírásoknak megfelelő vizesblokk és átadó helyiség kialakítása is, melyre az alaprajzi feltételek lehetőséget biztosítanak.
A pályázati kiírás feltételei szerint, 12 fő férőhely bővítés esetén az elszámolható költségek összege legfeljebb 48 millió forint, ami 95 százalékos támogatási intenzitás mellett az önkormányzat részéről 2,4 millió forint önerő vállalásával valósulhat meg.
A pályázatok elbírálása folyamatos, a benyújtás határideje: 2019. március 18-a, ezért szükséges dönteni a projekt előkészítéséről. A pályázat benyújtását megelőzően az előkészítési munkák eredményéről újabb előterjesztés készül.
Simon képviselő annak véleményének adott hangot, hogy a bölcsődei férőhelyekre nagy az igény a városban, és mivel a pályázat magas támogatottságú, új bölcsődére is be lehetne adni a pályázatot.
A műszaki osztályvezető válaszában elmondta, hogy a rendelkezésre álló pályázati pénzek ismeretében, valamint, hogy az október végéig beadott pályázatokra vonatkozó első körös döntések november végéig várhatók, a biztosra mentek a felújításra beadandó pályázattal, ugyanis egy újnak a tervezése és a szükséges szakhatósági vélemények, iratok beszerzése olyan hosszú idő, hogy félő, kicsúsztak volna a határidőből, vagy ha olyan nagy számú pályázat fut be, akár le is zárhatják november végén a beadási határidőt.
Dr. Filvig azt javasolta, hogy a város hosszú távú stratégiájában szerepeljen új bölcsőde építése.


Katus Györgyné intézményvezető elmondta, hogy jelenleg is rendelkeznek szabad kapacitással, sőt már most is meg tudnák növelni 12 férőhellyel, amennyiben lenne rá igény. Úgy látja, hogy egyelőre a még plusz 12 férőhely, amit a pályázat keretében ki tudnak alakítani, elég az igények kielégítésére.
A testület egyhangúan döntött, hogy beadják a pályázatot az előterjesztésben szereplő bölcsőde fejlesztésre, és terveket készítenek egy új bölcsőde felépítésére, hogy alkalmas pályázat esetén lerövidüljön a beadás határideje.
Az Egyebek napirendben Bolvári Ferdinánd képviselő a Kubikus parkban történt rongálás kapcsán javasolta, hogy a város a kisjátszótereket kerítse be és legyen nyitva tartásuk, így a hivatalos szervek az időn túl ott tartózkodókat számon kérheti. Ezenkívül van a városnak rendelete a köztéren való szeszesital fogyasztás tilalmáról, ennek a betartását szigorúbban kellene ellenőrizni. Valamint javasolta, hogy folytassa az önkormányzat a kamerák telepítését a városban, méghozzá modernebb, éjjel is jó felvételeket készítő kamerákat vegyenek, hogy a város vagyonát hatékonyabban őrizhessék.
Szintén az ülés végén jelentette be dr. Kis Csaba jegyző, hogy dr. Bálint József polgármester jogászi munkája elismeréseként, mindegy életműdíjként a jogász hivatásrendek Deák Ferenc-díja kitüntetést vehetett át.