Csatlakozunk a Bursa Hungarica pályázathoz

BursaAz Emberi Erőforrások Minisztérium Támogatáskezelője 2015. augusztus 26-án megjelentette a Bursa Hungarica 2016. évre vonatkozó ösztöndíj pályázatát. Ez a Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

Kalocsa Város Önkormányzata a program kezdete óta – 2000. év – minden évben csatlakozott az ösztöndíjrendszerhez.

Önkormányzatunk a hirdetőtábláján és honlapján megjelenteti a Bursa Hungarica Ösztöndíj „A” és ”B” típusú pályázati kiírását. A pályázatokat 2015. november 9-ig lehet benyújtani. Az elbírálás és döntés december 7-éig megtörténik. Önkormányzatunk az ösztöndíjpályázatok elbírálása során keletkezett összesített adatokat a hirdetőtábláján, és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza, valamint elektronikusan vagy írásban értesíti a pályázókat döntéséről.

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményekben (felsőoktatási hallgatói jogviszonykeretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016 őszén már nem áll fenn, úgy a 2016/2017. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2015/2016. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzatok területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázok jelentkezhetnek, akik a 2016/2017. tanév tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot, és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016/17 tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017 tanévben tényleges megkezdik.

A pályázat benyújtásához az alábbi mellékletek csatolását várjuk el a pályázóktól:
– pályázó állandó bejelentett lakhelyén tartózkodók számának igazolása a Népesség-nyilvántartótól;
– a pályázóval egy háztartásban élők jövedelmének igazolása;
– szociális rászorultság igazolása érdekében a pályázó által benyújtott egyéb igazolások (pl. testvérekről iskolalátogatási igazolás, tartós betegség, fogyatékosság igazolása).

NYOMTATVÁNYOK LETÖLTÉSE:

Pályázati kiírás “A”
Pályázati kiírás “B”
Pályázati űrlap “A”
Pályázati űrlap “B”