Fénysorompó a Paksi közben, pótbefizetés, Utazás 2018. kiállítás, intézményvezetői megbízás

Legutóbbi testületi ülésen sürgősségi napirendként tárgyalták a Glencore, a MÁV Zrt. és a városi önkormányzat között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a Paksi közi vasúti átjáró fénysorompóval történő felszerelésére. Ezzel pont kerül egy hosszú ideje húzódó ügy végére, melyet az arra közlekedők, de főként az ott lakók szorgalmaztak már évek óta. A zajhatás megszüntetése és a biztonságos közlekedés érdekében valósul meg, költségeit egyharmad-kétharmad arányban a Glencore és a MÁV Zrt. viseli, a város feladata az ügyben a tereprendezés, burkolathelyreállítás, közlekedési táblák kihelyezése és a növényzet kiirtása az átjáró körül, mely utóbbi már meg is kezdődött. Várhatóan őszre már ebben az átjáróban is fénysorompó szolgálja a biztonságos közlekedést.

Módosította a testület a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból lehívható támogatási igényét, ugyanis a Városi Sportcsarnok tervezett fűtés- és világításkorszerűsítés TAO-támogatásból megvalósuló fejlesztésének önereje nem elszámolható költség, így erre a tartalékkeretből biztosítottak forrást. Költségvetési tételeket ez a módosítás nem érint, csak átcsoportosítás történik. Az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz benyújtott 50.423.400 Ft támogatási igényből 46.979.376 Ft-ot működési, 3.444.024 Ft-ot felhalmozási célra kívánják felhasználni, ez utóbbi a 2018-as JETA pályázatok önerejének biztosítására szolgál.

A Felső- és Alsó Duna víziturizmusának komplex fejlesztése című pályázatot nyert az önkormányzat a Magyar Kajak-kenu Szövetséggel konzorciumban, melyet 2016-ban írtak ki, és a támogatási szerződése még 2017-ben aláírásra került, így felépülhet a Kalocsa-Meszes Duna-parton egy csónakház, vízitúra-központ. A városi önkormányzat és további hét konzorciumi tag részvételével megvalósuló pályázatra nyert 36.318.190 Ft támogatási összeget teljes egészében az építkezés költségeire kell fordítani. Az épület tervezési költségét az önkormányzat saját erőből finanszírozta. A tervezés lezárásakor elkészült egy tervezői költségvetés, mely 44.370.748 Ft-ban állapította meg az építkezés költségeit. Az épület mérete adott, ez meghatároz egy bizonyos kivitelezési költségméretet, azonban az elnyert támogatás ezt nem fedezi, mintegy 8 millió forinttal haladják meg az elnyert forrást a költségek. A 2018-as költségvetési rendeletben jelenleg 41.776.000 Ft áll rendelkezésre, így a testület az Általános tartalékkeret terhére biztosította a fedezetet a megnövekedett költségekre, hiszen ez előfeltétele a beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításának. A kivitelező nyertes kihirdetése év vége körül várható, a kivitelezés 2019-ben valósulhat meg.

Határozatot hozott a testület 270 ezer Ft tulajdonosi pótbefizetésről a Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. tőkepótlása érdekében. A kft. jegyzett tőkéje 3 millió Ft, melyben az önkormányzat 900 ezer Ft törzsbetéttel rendelkezik. A kft. 2017. évi pénzügyi beszámolója szerint törzstőkéjük 75 ezer Ft-ra csökkent, ezért vált szükségessé a pótbefizetés. A kft. következő taggyűlésén napirendre kerül a saját tőke rendezéséről szóló döntés. Előreláthatólag az idei megkötött szerződések már fedezetet nyújthatnak arra, hogy a kft. gazdálkodása egyensúlyba kerüljön.

Kalocsa idegenforgalmának javítása érdekében döntött a testület arról, hogy Kalocsa részt vesz a 2019-es Utazási kiállításon. A projektben való részvétel miatt a 2018-as költségvetést 813 ezer Ft, a 2019. évit 1.727 ezer Ft többletköltség terheli. Mindazok ismeretében, hogy ezen a kiállításon Bács-Kiskun megye díszvendégként fog részt venni, ez Kalocsának is kiemelt megjelenést biztosítana. A részvétel köré kiépített marketingkampány országos figyelmet irányíthat városunkra is: egyedülálló lehetőség a város turisztikai vonzerejének bemutatására, a városba érkező turisták számának növelésére, ezzel a turizmus bevételeinek növelésére.

Elfogadta a testület a Kalocsai Települési Értéktár Bizottság 2018. 1. félévi beszámolóját. Az értéktár bizottság 2013-ban kezdte meg működését. Feladata, hogy szervezze a város közigazgatási területén fellelhető nemzeti értékek azonosítását, elbírálja az értéktárba való felvételre irányuló javaslatokat, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt, valamint javaslatot tegyen a Magyar értéktárban nyilvántartott nemzeti értéknek hungarikummá nyilvánítására.

Zárt ülésen hozott határozatot a testület a Nemzeti Köznevelési törvény alapján, hogy Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje intézményvezetőjének 2018. augusztus 16-tól 2023. augusztus 15. napjáig Katus Györgynét nevezi ki, bérezése változatlan hagyása mellett.

Szintén zárt ülésen döntöttek arról, hogy dr. Kovács György ny. ezredest megyei Közösségfejlesztési díjra terjesztik fel. A díjról a megyei közgyűlés fog dönteni.

A polgármesteri beszámolóban elhangzott, hogy Kalocsa a Viski Károly Múzeummal és a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtárral közösen újabb pályázatot nyert közel 40 millió forint értékben Helyi identitás és kohézió erősítése címen. A projekt elsődleges célja Kalocsa városban a közösségi identitás és kohézió erősítése, értékek mentén történő szervezése, a történelmi múlt emlékei, hagyományok, kulturális és szellemi örökségek közösségi értékek gyűjtésén, feldolgozásán és megosztásán, valamint a Kalocsai Települési Értéktár (KTÉ) gazdagításán és megismerésén keresztül.