Gyermek- és Családsegítő Szolgálat

A Gyermek és Családsegítő szolgálat a kalocsai Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ (SZASZK) része.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat többcélú szociális intézmény, amely két önálló szakmai egységből áll: a Családsegítő Szolgálat, amely  az 1993. évi III. szociális törvény alapján látja el feladatait, és a Gyermekjóléti Szolgálat, amely az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak alapján működik.

A Családsegítő Szolgálat feladatai

A családsegítő szolgáltatási ellátások teljesítésével (családgondozással), ellátások közvetítésével (szolgáltatás) vagy szervező tevékenységgel (szervezés) biztosítja a szolgálat.

1. A Családsegítő Szolgálat a megelőző tevékenységek körében:

A lakosság szociális és mentálhigiénés állapotának nyomon követése. A nagyobb számban talált, tömegesebbnek mondható problémák okainak feltárása és jelzése a hatóság, illetve az Önkormányzat felé.

Olyan hálózat kialakítása (oktatási, egészségügyi intézmények, gondozási központ, társadalmi szervezetek, egyházak, lakosság), amely hálózat tagjai nem csupán jelzik, de aktívan részt vesznek a prevenciós tevékenységekben.

2. A Családsegítő Szolgálat az egyének és családok életvezetési képességének megőrzése és az egyének és családok életében jelentkező problémák megszüntetése érdekében:

Tájékoztatást ad a lehetséges ellátások (szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási) formáiról, a hozzájutás lehetőségeiről.

Szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást nyújt, szervez.

Családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízisek, konfliktusok megoldását.

Jogi tanácsadást szervez, biztosít.

Programokat szervez (gyermekfelügyelet, üdültetés, táboroztatás) a működési területén élő lakosság számára.

Kezdeményezi az önsegítő csoportok megalakulását.

3. A családsegítő szolgálat egyéb feladatai:

Kezdeményezi az önkormányzat kötelező feladatának nem minősülő ellátás, szolgáltatás helyben történő megszervezését, új szociális ellátások bevezetését, önkormányzati – elsősorban a szociális szférát érintő – rendeletek előkészítését.

Mi a gyermekjóléti szolgáltatás?

Olyan szociális szolgáltatás, amely elősegíti:

– A gyermek testi és lelki fejlődését.
– Családban történő nevelkedését.
– A gyermek veszélyeztetettségének megelőzését (veszélyeztetettség: olyan magatartás, mulasztás, vagy körülmény, amely gátolja a gyermeket az egészséges fejlődésben).

Ennek érdekében feladatai:

– Észlelő és jelzőrendszer működtetése
– A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, és ezek megoldására javaslat készítése.
– Kialakult veszélyeztetettség megszüntetését.

Ennek érdekében feladatai:

A gyermekkel és családjával végzett családgondozás. Melynek célja, a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása.

Az egészségügyi  és a szociális ellátás – különösen a családsegítő szolgáltatás- valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése.

Javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.

Családi konfliktusok megoldásának elősegítésére, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében.

A családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Ennek érdekében feladatai:

Családgondozás biztosítása, a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához,  a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához.

Utógondozás biztosítása s gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.

A szolgálat szervezési, szolgáltatási, gondozási feladatokat lát el:

Támogatásokról való tájékozódás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése.

Szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása, segítése.

Hivatalos ügyek intézésének segítése.

Megelőzést célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése.

Ezeken felül meghallgatja a gyermekek panaszát és annak megszüntetése érdekében megteszi a szükséges intézkedést.

A Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatban áll az alábbi észlelő és jelzőrendszer tagjaival minden településen:

Védőnő, háziorvos, gyermekorvos
Családsegítő Szolgálat, Nevelési Tanácsadó
Iskolák
Rendőrség
Ügyészség
Bíróság
Társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok
Gyámhivatal, gyámhatóság

A szolgálat elérhetőségei:
6300 Kalocsa, Bem apó u. 19.

Telefonszámok:
+36 (78) 600 700
+36 (78) 600 800
+36 (78) 600 900

Cikkhez tartozó hivatkozások