Közlemény rendezvénytartási engedélyről

KALOCSA VÁROS JEGYZŐJÉTŐL

 

Ügyiratszám: H/3322-31/2023

Ügyintéző: Szamosvölgyi Éva

Elérhetőség: 78/601-301

 

Közlemény

 

 A Kalocsa Város Polgármesteri Hivatala az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdése alapján közhírré teszi, hogy alkalmi rendezvénytartási engedély kiadása ügyében 2023. szeptember 8-án H/3322-23 szám alatt döntést hozott az alábbiak szerint:

 Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft (székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 2-4.) kérelmére, az általa 2023. szeptember 08. 14:00 – szeptember 09. 02:00 óra között, 2023. szeptember 09. 10:00 – szeptember 10. 02:00 óra között, valamint 2023. szeptember 10. 10:00 – 17:00 óra között Kalocsa, Érsekkert helyrajzi szám: 1026 szám alatti ingatlanon megrendezésre kerülő „Csíplek Kalocsa! XXXII. Paprika- és Gasztrofesztivál” elnevezésű szabadtéri zenés, táncos rendezvényre

 a rendezvénytartási engedélyt megadom.

 A rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások: vendéglátás, vidámpark.

 Az engedélyezett rendezvényt az engedély megadásával egyidejűleg 3/2023 szám alatt nyilvántartásba vettem, és a rendezvénytartási engedély kiadásáról a 3/2023 ügyiratszámú igazolást adok ki. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzéteszem. A döntés hatóságom előtt megtekinthető.

A jelen engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól.

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat, valamint a tevékenység megszűnését haladéktalanul köteles bejelenteni hatóságomnak.

Az engedélyezési eljárásban résztvevő szakhatóságok az alábbi szakhatósági állásfoglalást adták:

 1. Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya (6300 Kalocsa, Városház u. 1.) 2023. szeptember 8. napján kelt BK-04/NEO/2085-9/2023. számú szakhatósági állásfoglalásában a zenés, táncos szabadtéri rendezvény tartásához az alábbiak szerint járult hozzá:

Kalocsa Város Jegyzője (6300 Kalocsa, Szent István király u. 35.) megkeresése alapján, a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. (6300 Kalocsa, Szent István király u. 2-4. szám alatti) kérelmező részére, a „Csíplek Kalocsa! Paprika- és Gasztrofesztivál” elnevezésű rendezvény keretében 2023. szeptember 8. 17:30 órától 2023. szeptember 9. 02:00 óráig, 2023. szeptember 9. 8:00 órától 2023. szeptember 10. 02:00 óráig és 2023. szeptember 10. 10:00 órától 19:30 óráig tartó időpontokban a Kalocsa, Érsekkert 1026 hrsz. alatti területre vonatkozóan a rendezvénytartási engedély kiadásához – a népegészségügyi szakkérdések figyelembevételével – az alábbi feltételekkel járulok hozzá:

 • A rendezvények teljes ideje alatt a vendégek részére folyamatosan, kellő számú és megfelelő tisztaságú illemhelyet és folyékony szappannal ellátott kézmosót kell biztosítani, a használhatóság meglétét a rendezőknek rendszeresen ellenőrizni kell. Javasolt a kéz-fertőtlenítő kihelyezése is.
 • A kommunális hulladék gyűjtésére elegendő hulladékgyűjtőt kell kihelyezni (a biztonsági tervben leírtaknak megfelelően).
 • A rendezvény teljes ideje alatt a rendeletileg előírt, a rendezvény (esetenként változó létszám) méretének megfelelő egészségügyi biztosításról gondoskodni kell (a helyszíni szemlén történt egyeztetés és a biztonsági terv szerint, az aktuális létszámnak megfelelően.)
 • A rendezvény ideje alatt is szükséges biztosítani a dohányzási korlátozással érintett területeken a jogszabályi előírásokat (illemhelyeken, zárt helyiségekben).

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

 

 1. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Kirendeltség (6500 Baja, Bajcsy-Zs. utca 10.) 2022. szeptember 8. napján kelt, 35320/1370-4/2023.ált. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában a zenés, táncos szabadtéri rendezvény tartásához az alábbiak szerint járult hozzá:

„ Kalocsa Város Jegyzőjének megkeresése alapján, Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. (székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István. király út 2-4.) kérelmére a 6300 Kalocsa, 1024 hrsz. alatti biztonsági terven megjelölt 19.200 m2 alapterületű területen 2023. szeptember 8. és 2023. szeptember 10. között megrendezendő „Csíplek Kalocsa! XXXII. Paprika-és Gasztrofesztivál zenés, táncos rendezvénytartási engedélyének megadásához tűzvédelmi szempontból az alábbi

feltételekkel járulok hozzá:

 1. A rendezvény területén rendezvénynaponkénti lebontásban az egyidejűleg tartózkodók létszáma –a személyzettel együtt- 2023. 09.08 és 2023. 09.09-én egyaránt a 4.500 főt, 2023. 09.10-én az 1.000 főt nem haladhatja meg!
 2. A rendezvény biztosításában és kiszolgálásában résztvevő munkavállalók tűzvédelmi oktatását a rendezvény kezdetekor végezzék el, és dokumentálják azt. A rendezvény megkezdését megelőzően a tűzriadó tervet velük gyakoroltatni kell, és erről jegyzőkönyvet kell felvenni!
 3. A rendezvény megkezdése előtt a biztonsági tervben megjelölt helyekre a tervezett oltásteljesítménnyel rendelkező tűzoltókészülékeket ki kell helyezni!
 4. A rendezvény megkezdése előtt a rendezvény területén úgy kell elhelyezni a menekülés irányát jelölő táblákat, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen!
 5. A rendezvény megkezdése előtt rendezvény területén felállított mobil színpadot és annak színpadfedését, illetve a rendezvénysátort a megfelelőségi tanúsítványaik kiállítását megalapozó ellenőrzési jegyzőkönyvükben foglaltak szerint a talajhoz kell rögzíteni!

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható meg.”

 3.Városi Rendőrkapitányság (6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 10.) 2023. szeptember 8. napján kelt 03030-160/106-6/2023.rendb. számú szakhatósági állásfoglalásában a zenés, táncos szabadtéri rendezvény engedélyezése ügyében az alábbi nyilatkozatot tette:

„Kalocsa Város Jegyzője megkeresésére (6300 Kalocsa, Szent István Király út 35.) a Kalocsa Innovációs Központ Nonprofit Kft., (székhelye: 6300 Kalocsa, Szt. István Király út 35.) ügyében a “XXXII. Csíplek Kalocsa, Paprika- és Gasztrofesztivál” elnevezésű szabadtéri rendezvény engedélyezésére irányuló eljárásban kizárólag a rendezvény közbiztonságra gyakorolt hatásával, a

személy- és vagyonbiztonsággal kapcsolatos szakkérdésben

                                 az alábbi kikötésekkel szakhatósági hozzájárulást adok

A 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről 10. § (2) bekezdése alapján ”A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi.”A (3) bekezdés szerint „Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagja biztonságszervező, legalább három tagja személy- és vagyonőr kell legyen.” (4) „A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.”

Továbbá, közlekedésbiztonsági és közbiztonsági szempontokat figyelembe véve az alábbiakat határozom meg:

 • a parkolás a szervezők általi segítése, és az odavezető útvonal kijelölése és biztosítása.
 • a járművek érkezésének és távozásának segítése a parkolókból,
 • megállni és várakozni tilos jelzőtáblák kihelyezése. A Magtár utcában az Eszparantó utcától a Kunszt József utca irányába és az Eszperantó utcától az Érsekkert hátsó bejáratáig.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

  A rendezvény szervezőjének feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy nem várható-e a rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás, valamint felel a biztonsági tervben és a vonatkozó tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért, ha az időjárás a rendezvény biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben gondoskodik a rendezvény felfüggesztéséről.

A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel.

A zenés, táncos rendezvény szervezője köteles gondoskodni elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről.

Az eljárás során eljárási költség nem keletkezett, ezért annak viseléséról nem rendelkeztem.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.) címzett, de hatóságomnál benyújtott 5000,- Ft illetékköteles fellebbezéssel lehet élni, melyet az ügyben keletkezett elsőfokú iratokkal együtt a fellebbezési határidő leteltét követő 8 napon belül annak elbírálása céljából a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz továbbítok.

INDOKOLÁS

A Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 2-4.) az általa 2023. szeptember 08. 14:00 – szeptember 09. 02:00 óra között, 2023. szeptember 09. 10:00 – szeptember 10. 02:00 óra között, valamint 2023. szeptember 10. 10:00 – 17:00 óra között Kalocsa, Érsekkert helyrajzi szám: 1026 szám alatti ingatlanon megrendezésre kerülő „Csíplek Kalocsa! XXXII. Paprika- és Gasztrofesztivál” elnevezésű zenés, táncos szabadtéri rendezvény működésének engedélyezése iránt 2023. augusztus 21. napján kérelmet nyújtott be Hivatalunkhoz.

A kérelem tartalmi szempontból megfelel a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak, valamint a kérelmező kérelemhez csatolta az elbíráláshoz szükséges dokumentumokat (biztonsági terv) és nyilatkozatokat (a zenés táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról), helyszínrajzot, a biztonsági személyzet végzettségét igazoló dokumentumok másolatát, biztonsági tervet, kapcsolódó szolgáltatások megnevezését, a rendezvény biztosításában részvevők nevét.

Az engedélyezési eljárásban a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedtem. A helyszíni szemlét 2023. szeptember 7. napjára tűztem ki. A helyszíni szemlén az érintett szakhatóságok megjelentek.

Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként vontam be Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályát, Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Kirendeltségét, és a Kalocsai Rendőrkapitányságot.

A helyszíni szemléről az Országos Mentőszolgálatot értesítettem.

Az engedélyezési eljárásban résztvevő szakhatóságok állásfoglalásainak indokolása:

 1. Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya a BK-04/NEO/2085-9/2023. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

 Kalocsa Város Jegyzője (6300 Kalocsa, Szent István király u. 35.) szakhatósági állásfoglalást kérte a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. (6300 Kalocsa, Szent István király u. 2-4.) részére, a „Csíplek Kalocsa! Paprika- és Gasztrofesztivál” elnevezésű rendezvény keretében 2023. szeptember 8. 17:30 órától 2023. szeptember 9. 02:00 óráig, 2023. szeptember 9. 8:00 órától 2023. szeptember 10. 02:00 óráig és 2023. szeptember 10. 10:00 órától 19:30 óráig tartó időpontokban a Kalocsa, Érsekkert 1026 hrsz. alatti területre vonatkozó rendezvénytartási engedély kiadásához az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szakhatósági rendelet) 1. melléklete 19. tábla Egyéb ügyek 2. sora alapján.

A Szakhatósági rendelet 1. melléklete 19. tábla Egyéb ügyek 2. sorában szereplő szakkérdések figyelembevételével, a biztonsági terv elbírálása és a helyszíni szemle során egészséget veszélyeztető, illetve közegészségügyi szempontból kifogásolható hiányosságot nem észleltünk.

A rendezvény helyszínének helyet adó Kalocsa, Érsekkert 1026 hrsz. alatti parkban 2023. szeptember 7-én 17. óra kezdettel a társhatóságokkal és rendezőkkel közösen végezett helyszíni szemlén megállapítható volt, hogy park nagy kiterjedésű területén biztosítottak a rendezvény-tartáshoz szükséges közegészségügyi feltételek (ivóvízellátás, zárt szennyvízelvezetés, települési hulladék gyűjtése, illemhelyek használatának biztosítása, stb.).

A rendezvény teljes ideje alatt (a rendezvény mindhárom napján), – az esetenként változó létszámhoz alkalmazkodva – a rendezvény méretének megfelelő egészségügyi biztosításról „a mentésről” szóló 5/2006. (II.7.) EüM rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 2. számú mellékletének megfelelően kell gondoskodni

A Rendelet 2. számú melléklet 1.6.2. pontja szerint: „1000-5000 fő részvétele esetén egy esetkocsi és legalább annyi mentőgépkocsi szükséges, hogy a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen.”

A rendezvény teljes ideje alatt szükséges biztosítani a dohányzási korlátozással érintett területeken a jogszabályi előírásokat „a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól” szóló 1999. évi XLII. törvény és „a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól” szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet előírásai alapján.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Szakhatósági állásfoglalást a hivatkozott (az indoklásban feltüntetett) jogszabályhelyek alapján adtam meg.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki, s e joghelyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

A hatóságom hatáskörét a Szakhatósági rendelet 1. melléklete 19. tábla Egyéb ügyek 2. sora, illetékességemet az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, és 5. §-a, illetve a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (4)-(5) bekezdése és 1. számú melléklete állapítja meg.”

  

 1. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Kirendeltség a 35320/1370-4/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

 A Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. kérelmére indult zenés, táncos rendezvénytartási engedélyezési ügyben Kalocsa Város Jegyzője, mint engedélyező hatóság megkereste a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltségét, mint első fokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

A megkereső hatóság és a kérelmező által csatolt iratok, és a 2023. szeptember 7-én megtartott helyszíni szemle és ott az ügyfél által tett nyilatkozatok alapján 6300 Kalocsa, 1024 hrsz. alatti biztonsági terven megjelölt 19.200 m2 alapterületű területen 2023. szeptember 8. és 2023. szeptember 10. között megrendezendő „Csíplek Kalocsa! XXXII. Paprika-és Gasztrofesztivál rendezvénytartási engedélyének megadásához a rendelkező rész szerinti feltételekkel járultam hozzá.

A feltételeket az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján állapítottam meg:

 1. A rendezvény területén rendezvénynaponkénti lebontásban az egyidejűleg tartózkodók létszáma –a személyzettel együtt- 2023. 09.08 és 2023. 09.09-én egyaránt 4.500 főt, 2023. 09.10-én az 1.000 főt nem haladhatja meg!

1/a. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 207. § (6). bekezdése szerint

„A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget – a várható legnagyobb létszámot alapul véve – biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.”

1/b. Az OTSZ 209. § (1) bekezdése szerint:

„A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel.”

1/c. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011 (III.8.) Korm. rendelet 8. § szerint:

„A biztonsági terv tartalmazza:

 1. a) a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és eltávozás rendjét;
 2. b) a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;
 3. c) a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását;
 4. d) a biztonsági személyzet létszámát;
 5. e) az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint
 6. f) * szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet”

1/d. Az engedélyezési dokumentációnak kiürítés számítása.

 1. A rendezvény biztosításában és kiszolgálásában résztvevő munkavállalók tűzvédelmi oktatását a rendezvény kezdetekor végezzék el, és dokumentálják azt. A rendezvény megkezdését megelőzően a tűzriadó tervet velük gyakoroltatni kell, és erről jegyzőkönyvet kell felvenni!

2/a. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI törvény 22. § (3) bekezdés szerint:

„A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.”

2/b. A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4. § (3) bekezdése szerint:

„A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell.”

2/c. Az OTSZ 215. § (3) bekezdése szerint:

„A rendezvény szervezője gondoskodik a rendezvény megkezdése előtt, annak folyamán feladatot ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani.”

 1. A rendezvény megkezdése előtt a biztonsági tervben megjelölt helyekre a tervezett oltásteljesítménnyel rendelkező tűzoltókészülékeket ki kell helyezni!

3/a. A rendezvény biztonsági terve.

3/b. Az OTSZ 212. § (1) bekezdése szerint:

„Szabadtéri rendezvényen

 1. a) a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű,
 2. b) az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű,
 3. c) a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db 34A, 183B C teljesítményű

tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.”

 1. A rendezvény megkezdése előtt a rendezvény területén úgy kell elhelyezni a menekülés irányát jelölő táblákat, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen!

Az OTSZ 207. § (2) bekezdése szerint:

„A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát – a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén – világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A jelölések láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen.”

 1. A rendezvény megkezdése előtt a rendezvény területén felállított mobil színpadot és annak színpadfedését, illetve rendezvénysátort a megfelelőségi tanúsítványaik kiállítását megalapozó ellenőrzési jegyzőkönyvükben foglaltak szerint a talajhoz kell rögzíteni!

5/a. Az egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról szóló 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet (továbbiakban: ITM rendelet) 8. § (1) bekezdése szerint:

„Az üzemeltető a szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, ideiglenes szerkezetet, valamint a vasalt út kivételével a szórakozási célú sporteszközt műszaki vizsgálat céljából bemutatja a kijelölt szervezetnek

 1. a) az első használatbavétel előtt,
 2. b) a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, szórakozási célú sporteszköz olyan javítását, átalakítását követően, amely hatással van annak műszaki, biztonsági állapotára,
 3. c) a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, szórakozási célú sporteszköz okozta baleset esetén,
 4. d) ismeretlen eredetű meghibásodás esetén,
 5. e) az 1. melléklet szerinti veszélyességi osztálynak megfelelő, a 16. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott időszakonként.”

5/b. Az ITM rendelet 16. § (1) bekezdés szerint:

„Az I. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, ideiglenes szerkezetet, valamint a vasalt út kivételével a szórakozási célú sporteszközt évenként, a II. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, a görgős sporteszközök létesítménye kivételével a szórakozási célú sporteszközt kétévenként, a III. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, ideiglenes szerkezet, valamint a vasalt út kivételével a szórakozási célú sporteszközt háromévenként időszakos műszaki vizsgálatnak kell alávetni.”

5/c. Az ITM rendelet 1. melléklet 3. pont 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4. alpontja szerint:

„3. A III. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök […]

3.2. Szórakozási célú sporteszközök, amelyeken 1 méternél magasabbra nem lehet felmászni vagy a felhasználó a saját erejéből rugalmas alátámasztáson 1 méternél magasabbra nem tud felugrani: […]

3.3.2. 50 m2-t meghaladó alapterületű sátor,

3.3.3. 50 m2-t meghaladó alapterületű színpad,

3.3.4. színpadfedés”

5/d. A rendezvénysátorra bemutatott BME-1-4497 számú megfelelőségi tanúsítvány és annak ellenőrző jegyzőkönyvi melléklete, a mobil színpadra bemutatott BME-1-3314 számú megfelelőségi tanúsítvány és annak ellenőrző jegyzőkönyvi melléklete illetve színpadfedésre bemutatott BME-1-3312 számú megfelelőségi tanúsítvány és annak ellenőrző jegyzőkönyvi melléklete.

A szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díját az ügyfél lerótta.

Szakhatóságom hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. Egyéb ügyek táblázat 6. sora, illetékességét a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. BM rendelet határozza meg.

A szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díját az ügyfél lerótta.

Döntésem a fenti jogszabályi helyeken alapul.”

  3.Városi Rendőrkapitánysága 03030-160/106-6/2023.rendb. szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

 Kalocsa Város Jegyzője (6300 alocsa, Szent István király út 35.) 2023. augusztus 21. napon  H/3322-2/2023.  ügyiratszámon hozott végzésében kereste meg hatóságunkat kizárólag a rendezvény közbiztonságra gyakorolt hatásával, a személy- és vagyonbiztonsággal kapcsolatos szakkérdésben, a Kalocsa Innovációs Központ Nonprofit Kft kérelmére a ” XXXII. Csíplek Kalocsa, Paprika- és Gasztrofesztivál ” elnevezésű szabadtéri rendezvény engedélyezése ügyében.

A 2023. szeptember 07.-én 17:00 órakor a rendezvény helyszínén:

 Kalocsa, Érsekkert ( hrsz: 1026)

engedélyezési eljárás során megtartott helyszíni szemlét követően 2023. szeptember 07.-én a hivatkozott iratokat részemre bemutatták, melyeket a hivatkozott jogszabályi előírásoknak megfelelőnek találtam, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Az ügyintézési határidő megtartásra került, tekintettel arra, hogy a szakhatósági állásfoglalás kiadására irányadó ügyintézési határidő 15 munkanap, mely annak 15 munkanapos meghosszabbítását is figyelembe véve 2023. október 07. napján telne le.

 1. Országos Mentőszolgálat

A zenés-táncos rendezvény helyszíni szemléjére meghívást kapott, az erről szóló értesítést 2023. augusztus 28. napján átvette, azonban nem jelent meg.

Alkalmazott jogszabályok:

– Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény 80§,81§, 85§, 116§.

-Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017 (XII.29.) Korm. rendelet

-A zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011(III.08) számú Kormány rendelet (továbbiakban: Rendelet)

 A rendelkezésre álló adatok, dokumentumok, nyilatkozatok és szakhatósági hozzájárulások alapján megállapítottam, hogy a zenés, táncos rendezvény rendezvénytartási engedély kiadásának akadálya nincs, ezért a határozat rendelkező részében foglaltaknak megfelelően döntöttem.

A rendezvény tartási engedély kiadásáról a Rendelet 3. §- 7. §-okban foglaltak alapján rendelkeztem.

Hatásköröm és illetékességem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény ( Ákr) . 16.§ (1) a) és b) pontja és a  Rendelet 3. § (3) bekezdése állapítja meg.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2023. szeptember 11.

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 112.§-a biztosítja, a fellebbezési illeték összegét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29.§ (2) bekezdése határozza meg. A megfizetés módját az Itv. 31.§ (1) szabályozza.

Kalocsa, 2023. szeptember 8.

Dr. Kiss Csaba

jegyző megbízásából

 

Dr. Látó Anita

aljegyző

 

A közlemény letölthető itt.