MEGHOSSZABBÍTVA! – NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 6300 KALOCSA, KOSSUTH LAJOS U. 22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE CÉLJÁBÓL

Pályázati azonosító: KPH-JO-504/2018.

HIRDETMÉNY

pályázat benyújtási határidejének meghosszabbításáról

 

Kalocsa Város Önkormányzata által a 6300 Kalocsa, Kossuth L u. 22. (kalocsai belterület 1232/26 hrsz.) ingatlan értékesítése céljából közzétett nyilvános pályázati felhívásban szereplő pályázat benyújtási határideje 30 nappal, 2018. február 5. 8:00 órától 2018. március 6. 16:00 óráig meghosszabbításra került.

 

Pályázati azonosító: KPH-JO-504/2018.

Kalocsa Város Önkormányzata

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST

tesz közzé

a 6300 Kalocsa, Kossuth L u. 22. (kalocsai belterület 1232/26 hrsz.),

ingatlan értékesítése céljából.

 

Kiíró megnevezése: Kalocsa Város Önkormányzata

Kiíró székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

Pályázatot lebonyolító szerv: Kalocsai Polgármesteri Hivatal

Pályázatot lebonyolító szerv székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

Pályázat célja: a 6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 22. (kalocsai belterület 1232/26 hrsz.) ingatlan értékesítése

Pályázat jellege: nyilvános

Pályázat tárgya:

Ingatlan:

 • település: Kalocsa
 • fekvés: belterület
 • ingatlan címe: 6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 22.
 • ingatlan helyrajzi száma: 1232/26 hrsz.
 • telek területe: 600 m2
 • felépítmény hasznos alapterülete: 3 szint (földszint, 1. emelet, 2. emelet) összesen 855 m2
 • megnevezés: kivett városi könyvtár
 • műszaki adatok:
  • építés éve: 1975
  • épület leírás: Alápincézett, földszint + kettő emeletes lapos-tetős épület. A két bejárat az előtérrel, raktárral és a mozgáskorlátozott WC-vel egyszintes épületrészben van. A szintek közötti mozgást az épület belső felében épült 3,30×6,30 m belső befoglaló méretű lépcsőház biztosítja. Az épület alatti pince 1,90 m belmagasságú, az épületgépészeti vezetékhálózat elosztására szolgál. A földszinten szélfogó, raktár, mozgáskorlátozott WC, női, férfi mosdó, teakonyha, iroda és több különböző méretű terem lett kialakítva. Az I. emeleten több terem, iroda, férfi és mozgáskorlátozott mosdó kapott helyet. A II. emeleten termek, iroda, női és férfi vizesblokk található.
  • épületgépészet: elektromos hálózat kiépítve, víz-és szennyvízelvezető hálózat kiépítve, fűtés – radiátoros központi fűtés, amely a kórház fűtési rendszeréről üzemel, hőmennyiségmérővel szerelve, melegvíz –ellátás- nincs
  • műszaki állapota jó, fűtési rendszer felújítást igényel
 • minimum vételár: nettó 72.000.000,- Ft

Ajánlatok benyújtásának helye: Személyesen a Kalocsai Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán (6300 Kalocsa, Szent István király út 35.) hétfő- csütörtök: 8:00-16:00 óra között, valamint pénteken 8:00-12:00 óra között, vagy postai úton a pályázat benyújtási határidejéig történő beérkezéssel.

Pályázat benyújtásának módja: Az ajánlatokat írásban 2 pld. -ban, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a pályázati azonosító számot, valamint „A boríték csak az ajánlattételi határidő leteltét követően bontható fel!„ szöveget.

Pályázat benyújtási határideje: 2018. február 5. 8:00 órától- 2018. március 6. 16:00 óráig

Ajánlati kötöttség időtartama: a pályázat benyújtásától számított 60 nap

A szerződéskötés tervezett határideje: a pályázat elbírálását követő 30 napon belül

A jelen pályázati felhíváson kívül további részletes pályázati dokumentáció nem készült.

Az ajánlatok elbírálásánál bírálati szempontok:

 • vételár mértéke,
 • vételár megfizetésének ütemezése

Vételár megfizetésére vonatkozó előírások: Vételárat az adásvételi szerződés aláírását követő 5 napon belül kell megfizetni, kivéve, ha az ellenérték megfizetése részben, vagy egészben pénzintézeti kölcsön igénybevételével történik.

Részletvétel lehetőségét a Kiíró a vételár legalább 50 %-ának egy összegben történő megfizetése esetén engedélyezi, azzal, hogy a vételár 20 %-a foglalóként kerül megfizetésre és az utolsó vételár részlet megfizetésének határideje az adásvételi szerződés megkötését követő 6 hónapon belül megtörténik. A vételár hátralék vállalt fizetési ütemezését az ajánlatban meg kell jelölni. Birtokba lépés időpontja a teljes vételár, illetve részletvétel esetén az első, a vételár legalább 50 %-ának megfizetését követően, birtokba adási jegyzőkönyv felvételével.

A pályázati biztosíték megfizetése: 100.000,- Ft átutalással a pályázat benyújtási határidejéig a Kalocsa Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11732040-15336938 számú számlaszámra.

A pályázati biztosítékra vonatkozó szabályok: A pályázati biztosíték a pályázati felhívás visszavonása esetén, illetve ha a szerződéskötés a Kiírónak felróható okból hiúsult meg visszajár. Nem jár vissza a biztosíték, ha a kiírás szerint megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. A pályázó részére vissza nem járó biztosíték Kalocsa Város Önkormányzatának költségvetését illeti. A Kiíró a visszatérített ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a pályázati felhívás feltételeinek elfogadására vonatkozóan,
 • a szerződéskötéshez szükséges adatok (név, lakóhely, székhely, adóazonosító szám, adószám, cégjegyzékszám)
 • vételár megjelölését: nettó ………Ft + Áfa formátumban (tárgyi adómentes az Áfa tv. 86. §. (1) j) pontja alapján)
 • a pályázati biztosíték befizetését igazoló dokumentumot (átutalási bizonylat)
 • nem természetes személy pályázónál 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonatot, valamint a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát,
 • nem természetes személy pályázó esetében arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3.§ (1) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, valamint köztartozás mentes igazolás,

Bontás: zártkörű (a bontáson csak a Kiíró és a Lebonyolító képviselői vannak jelen), a bontási eljárásról jegyzőkönyv készül.

Érvénytelen a pályázat:

 • ha azt olyan ajánlattevő nyújtott be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni,
 • az ajánlatott a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejárta után nyújtották be,
 • az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
 • a pályázó a pályázati biztosítékot nem, vagy nem a kiírásban foglaltaknak megfelelően bocsátotta a Kiíró rendelkezésére
 • az ajánlati árat a pályázó nem egyértelműen határozza meg.

Eredménytelen az eljárás:

 • nem érkezett ajánlat,
 • kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek,
 • a kiíró a pályázati felhívásban és a részletes pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján az egyik ajánlatot sem tartja megfelelőnek,
 • valamely ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt a Kiíró az eljárás érvénytelenítéséről döntött.

Pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő 30 nap

A Pályázat elbírálására jogosult: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete

A pályázatok elbírálásának módja: A benyújtott pályázatok bontására zártkörűen kerül sor a benyújtási határidőt követő munkanapon, ahol a Kiíró és a Lebonyolító képviselői lehetnek jelen. A pályázatok értékelését a Kalocsai Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztálya készíti elő elfogadásra és javaslatot tesz Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testülete részére a nyertes ajánlatra. A beérkezett pályázatokat a képviselő- testület nyílt ülésén bírálja el. Az eredményről az elbírálást követő 10 napon belül levélben értesülnek a pályázók.

Pályázati egyéb feltételek: A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a soron következő összességében legelőnyösebb ajánlat tevővel köt szerződést. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. A Kiíró a pályázati felhívást, illetve annak egyes részeit az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig indokolás nélkül visszavonhatja. E döntést a Kiíró a pályázati kiírás meghirdetésével azonos módon teszi közzé. A Kiíró a részletes pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeket a pályázat során megváltoztathatja. Amennyiben a pályázati feltételek módosításra kerülnek, a módosítást követően 10 nappal meghosszabbításra kerül a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő. Indokolt esetben egy alkalommal a pályázatok benyújtási határideje legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy az ajánlatok bontását követően a három legelőnyösebb ajánlattevővel a kiírásban meghatározott bírálati szempontok tekintetében tárgyalást folytasson, valamint az ajánlatok kiegészítését kérje.

Amennyiben az ingatlanra a pályázat benyújtásának határidejéig nem érkezik érvényes ajánlat, úgy a pályázat benyújtásának határideje a kiírással azonos feltételek mellett az ingatlanra további 30 nappal meghosszabbodik. A pályázati határidő meghosszabbításáról szóló tájékoztató felhívást a Lebonyolító a pályázati felhívással azonos módon teszi közzé.

A versenyeztetési eljárás és szerződéskötésre vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 15/2012 (VII. 23.) önkormányzati rendelet 16.§ -39. § – ai tartalmazzák.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2)- (5) bekezdései alapján a 13. § (1) bekezdés szerinti értékhatárt (5.000.000,- Ft) meghaladó önkormányzati ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett adásvételi szerződést meg kell küldeni a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére. Az elővásárlási jognyilatkozat megtételére 35 nap áll rendelkezésre.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújt:

Dr. Tóth- Kovács Ádám aljegyző

6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

e-mail: aljegyzo@kalocsa.hu

tel: 78/601-302

Pályázati felhívás közzététele:

 • önkormányzati hirdetőtábla
 • kalocsa.hu honlap
 • egy helyi sajtókiadványban