NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 6300 KALOCSA, ALKOTÁS ÚTJA 1. FSZ. 1. INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE CÉLJÁBÓL

Pályázati azonosító: KPH-JO-2663/2017

Kalocsa Város Önkormányzata

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST

tesz közzé

a 6300 Kalocsa, Alkotás útja 1. fszt. 1. (kalocsai belterület 1474/A/1 hrsz.) ingatlan értékesítése

céljából

Kiíró megnevezése: Kalocsa Város Önkormányzata

Kiíró székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35.

Pályázatot lebonyolító szerv: Kalocsai Polgármesteri Hivatal

Pályázatot lebonyolító szerv székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35.

Pályázat célja: a 6300 Kalocsa, Alkotás útja 1. fszt. 1. (kalocsai belterület 1474/A/1 hrsz.) ingatlan értékesítése

Pályázat jellege: nyilvános

Pályázat tárgya:

Ingatlan:

 • pályázati azonosító: KPH-JO-2663/2017
 • település: Kalocsa
 • fekvés: belterület
 • ingatlan címe: 6300 Kalocsa, Alkotás útja 1. fszt. 1.
 • ingatlan helyrajzi száma: 1474/A/1 hrsz.
 • ingatlan hasznos alapterülete: 51 m2
 • megnevezése: lakás
 • műszaki adatok:
  – építés éve: 1976
  – helyiségek: 1,5 szoba, fürdő-WC, közlekedő, konyha, előszoba, kamra, gardrób
  – közműellátottság: víz, szennyvíz, elektromos ellátás, gáz a bejárati ajtóig vezetve.
  – épületgépészet: elektromos, víz, szennyvíz kiépítve, fűtés- jelenleg egyedi kályha, melegvíz 80 literes bojler
  – minimum vételár: 4.300.000,-Ft

Ajánlatok benyújtási helye: személyesen a Kalocsai Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán (6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35.) hétfő – csütörtök 08.00 – 16.00 óra között, valamint pénteken 08.00 – 12.00 óra között, vagy postai úton a pályázat benyújtási határidejéig történő beérkezéssel.

Pályázat benyújtásának módja: az ajánlatokat írásban 2 pld.-ban, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az ingatlanhoz kapcsolódó pályázati azonosító számot, valamint „A boríték csak az ajánlattételi határidő leteltét követően bontható fel!” szöveget.

Pályázat benyújtási határideje: 2017. december 1. 12.00 óra

Ajánlati kötöttség időtartama: a pályázat benyújtásától számított 60 nap

Szerződéskötés tervezett határideje: a pályázat elbírálását követő 30 napon belül

A jelen pályázati felhíváson kívül további részletes pályázati dokumentáció nem készült.

Az ajánlatok elbírálásánál a bírálati szempontok az alábbiak:

 • vételár mértéke
 • vételár megfizetésének határideje
 • vételár megfizetésének ütemezése részletvételi ajánlat esetén

Vételár megfizetésére vonatkozó előírások: a vételárat az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül kell megfizetni, kivéve, ha az ellenérték megfizetése részben, vagy egészben pénzintézeti kölcsön igénybevételével történik. Részletvétel lehetőségét a Kiíró a vételár legalább 50 %-ának egy összegben történő megfizetése esetén engedélyezi azzal, hogy az utolsó vételár részlet megfizetésének határideje az adásvételi szerződés megkötését követő 1 éven belül. A vételár hátralék vállalt fizetési ütemezését az ajánlatban meg kell jelölni. Birtokba lépés időpontja a teljes vételár, illetve részletvétel esetén az első, a vételár legalább 50 %-ának megfizetését követően, birtokba adási jegyzőkönyv felvételével.

Pályázati biztosíték megfizetése: 50 000 Ft átutalással 2017. december 1. 12.00 óráig a Kalocsa Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11732040-15336938 számú számlaszámra.

A pályázati biztosítékra vonatkozó szabályok: a pályázati biztosíték a pályázati felhívás visszavonása esetén, illetve ha a szerződéskötés a Kiírónak felróható okból hiúsul meg visszajár. Nem jár vissza a biztosíték, ha a kiírás szerint megkötött szerzdést biztosító mellékkötelezettségé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. Apályázó részére vissza nem járó biztosíték Kalocsa Város Önkormányzatának költségvetését illeti. A Kiíró a visszatérített ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a pályázati felhívás feltételeinek elfogadására vonatkozóan
 • a szerződéskötéshez szükséges adatok (név, lakóhely, székhely, adóazonosító szám, adószám, cégjegyzékszám)
 • vételár megjelölését: nettó ……………… Ft + Áfa formátumban (tárgyi adómentes az Áfa tv. 86.§. (1) j) pontja alapján)
 • a pályázati biztosíték befizetését igazoló dokumentumot (átutalási bizonylat)
 • nem természetesen személy pályázónál 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonatot, valamint a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát
 • nem természetes személy pályázó esetében arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3. § (1) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, valamint köztartozás mentes igazolás

Beérkezett pályázatok bontása: zártkörű. A bontáson csak a Kiíró és a Lebonyolító képviselői vannak jelen, a bontási eljárásról jegyzőkönyv készül.

Érvénytelen a pályázat:

 • ha azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni
 • ha az ajánlatot a kiírásban meghatározott benyújtási határidő letelte után nyújtották be
 • ha az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek
 • ha a pályázó a pályázati biztosítékot nem, vagy nem a kiírásban foglaltaknak megfelelően bocsátotta a Kiíró rendelkezésére
 • ha az ajánlati árat a pályázó nem egyértelműen határozza meg

Eredménytelen az eljárás:

 • ha nem érkezett be ajánlat
 • ha kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek
 • ha a kiíró a pályázati felhívásban és a részletes pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján az egyik ajánlatot sem tartja megfelelőnek
 • ha valamely ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt a Kiíró az eljárás érvénytelenítéséről döntött

Pályázatok elbírálásának tervezet határideje: 2017. december 15.

Pályázat elbírálására jogosult: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési Bizottsága

A pályázatok elbírálásának módja: A pályázatok értékelését a Kalocsa Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztálya készíti elő elfogadásra és javaslatot tesz Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési Bizottsága részére a nyertes ajánlatra. A beérkezett pályázatokat a bizottság nyílt ülésén bírálja el. Az eredményről az elbírálást követő 10 napon belül levélben értesülnek a pályázók.

Pályázati egyéb feltételek: A lakás előzetes egyeztetés alapján megtekinthető.

A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a soron következő, összességében legelőnyösebb ajánlat tevővel köt szerződést. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. A Kiíró a pályázati felhívást, illetve annak egyes részeit az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig indokolás nélkül visszavonhatja. E döntést a Kiíró a pályázati kiírás meghirdetésével azonos módon teszi közzé. A Kiíró a részletes pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeket a pályázat során megváltoztathatja. Amennyiben a pályázati feltételek módosításra kerülnek, a módosítást követően 10 nappal meghosszabbításra kerül a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő. Indokolt esetben egy alkalommal a pályázatok benyújtási határideje legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy az
ajánlatok bontását követően a három legelőnyösebb ajánlattevővel a kiírásban meghatározott bírálati szempontok tekintetében tárgyalást folytasson, valamint az ajánlatok kiegészítését kérje.

Amennyiben a lakóingatlanra a pályázat benyújtásának határidejéig nem érkezik érvényes ajánlat, úgy a pályázat benyújtásának határideje a kiírással azonos feltételek mellett 60 nappal meghosszabbodik. A pályázati határidő meghosszabbításáról szóló tájékoztató felhívást a Lebonyolító a pályázati felhívással azonos módon teszi közzé.

A versenyeztetési eljárásra és szerződéskötésre vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 15/2012. (VII.23.) önkormányzati rendelet 16. § – 39. § -ai tartalmazzák.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) – (5) bekezdései alapján a 13. § (1) bekezdés szerinti értékhatárt (5 000 000 Ft) meghaladó önkormányzati ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett adásvételi szerződést meg kell küldeni a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére. Az elővásárlási jognyilatkozat megtételére 35 nap áll rendelkezésre.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatás nyújt:

Dr. Tóth – Kovács Ádám aljegyző
6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35.
e-mail: aljegyzo@kalocsa.hu
telefon: 06-78/601-302

Pályázati felhívás közzététele:

 • önkormányzati hirdetőtábla
 • www.kalocsa.hu honlap
 • Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. honlapja