Nyilvános pályázati felhívás a Kalocsa, Szent István király út 35. szám alatt található 39,92 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbeadásáról

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvános pályázati felhívást

tesz közzé

a kalocsai ingatlan nyilvántartásban 1 hrsz. alatt felvett, a természetben 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. szám alatt (Városháza utca felől) található 39,92 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbeadás útján történő hasznosítására

 

Kiíró megnevezése: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének Gazdaság- és Turizmusfejlesztési Bizottsága

Kiíró székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

Lebonyolító megnevezése: Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.

Lebonyolító székhelye: 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.

Pályázat célja: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. szám alatt (Városháza utca felől) található 39,92 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbeadás útján történő hasznosítása

Pályázat jellege: nyilvános

Pályázat tárgya:

 • település: Kalocsa
 • fekvés: belterület
 • ingatlan helyrajzi száma: 1 hrsz.
 • megnevezés: üzlethelyiség
 • engedélyezett tevékenység: kereskedelmi tevékenység
 • terület: 39,92 m2

         

Ajánlatok benyújtásának helye: Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. titkársága – 6300 Kalocsa, Szent István király u. 2-4. szám alatti Művelődési Központ 1. emeletén található 116-os iroda – hétfő – csütörtök: 08.00-15.00 óra között, pénteken 08.00-12.00 óra között a pályázat benyújtásának határidejéig.

Pályázatok benyújtásnak módja: írásban, 1 pld. – ban, zárt borítékban. A borítékon fel kell tüntetni a „1 hrsz. alatti üzlethelyiség pályázat”, valamint a „boríték csak az ajánlattételi határidő leteltét követően bontható fel!” szövegeket.

Pályázat benyújtása: 2023. május 19. 08.00 órától – 2023. június 05. 15.00 óráig.

Pályázati adatlap letölthető innen!

A helyiség megtekinthető a pályázat benyújtásának időszakában a 06-20/221-9100 telefonszámon előre egyeztetett időpontban.

Ajánlati kötöttség időtartama: a pályázat benyújtásától számított 60 nap

A bérleti jogviszony tervezett kezdete: 2023. július 01., a bérleti díj a bérleti jogviszony kezdetétől fizetendő.

A pályázó a bérleményre megtekintett állapotban köt bérleti szerződést, az esetleges felújítás költségei Bérlőt terhelik.

Bérleti jogviszony alatt a Bérlő által vállalandó kötelezettségek:

 • Bérlő köteles az eredményhirdetést követő 8 napon belül aláírni a szerződést,
 • Bérlő köteles a szerződés aláírásától számított 60 napon belül a tevékenységet megkezdeni, amennyiben ez nem történik meg, az szerződésszegésnek minősül és a Bérbeadó jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani,
 • Bérlő kötelezettséget vállal a bérlemény üzemeltetésével kapcsolatos hatósági és üzemeltetési feltételek maradéktalan betartására,
 • Bérlő köteles a kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos törvényi előírások teljes körű betartására,
 • Bérlő feladata és felelőssége a működéshez szükséges engedélyek beszerzése,
 • Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti díj nem foglalja magában a bérlemény közüzemi díjait (áram, gáz, víz, hulladékszállítás), azok Bérlőt terhelik,
 • Bérlő feladata a keletkezett szilárd hulladék elszállítása,
 • Bérlő tudomásul veszi, hogy a fennálló szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt a bérleményt, valamint a bérleményben található berendezési és felszerelési tárgyakat harmadik személy részére albérletbe nem adhatja, annak használatát másnak nem engedheti át, valamint a létrejött szerződésből eredő jogait másra nem ruházhatja át,
 • a bérleményben bármilyen átalakítás a Bérbeadó írásbeli engedélyével végezhető, és ennek költsége kizárólag a Bérlőt terheli, annak megtérítésére a Bérbeadó nem köteles,
 • Bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiséget ő rendezi be, alakítja ki az üzemeltetési feltételeknek megfelelően.

A jelen pályázati felhíváson kívül további részletes pályázati dokumentáció nem készült.

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a bérleti jogviszony alatt a bérleti díjat jogosult évente egy alkalommal, egyoldalú nyilatkozattal emelni a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőző naptári év vonatkozásában közzétett infláció (átlagos fogyasztói árindex) mértékének megfelelő mértékben.

Bérleti díj mértékének alsó határa: nettó 63 000 Ft + ÁFA/hó, azaz hatvanháromezer forint + általános forgalmi adó, mely összeg a közüzemi díjakat nem tartalmazza.

Pályázat elbírálásának alapja: megajánlott legmagasabb bérleti díj

Bérbeadás időtartama: határozott 5 év időtartam, 30 napos felmondási idővel.

A bérleti jogviszony a határozott 5 év eltelte után pályázat kiírása nélkül meghosszabbítható, amennyiben Bérlőnek a bérleti időszak alatt nem volt bérleti díj tartozása.

Pályázati biztosíték megfizetése: nettó 63 000 Ft + ÁFA, azaz hatvanháromezer forint + általános forgalmi adó összeg készpénzben történő megfizetése a pályázat benyújtásával egyidejűleg a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. házipénztárába (6300 Kalocsa, Érsekkert u 4-1. szám alatti telephely). Pályázó a befizetést követően tanúsító elismervényt kap, melyet a pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell.

A pályázati biztosítékra vonatkozó szabályok: A pályázati biztosíték a pályázati felhívás visszavonása esetén, illetve ha a szerződéskötés a Kiírónak felróható okból hiúsult meg visszajár. Nem jár vissza a biztosíték, ha a kiírás szerint megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. A Kiíró a visszatérített ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

 

 

 

Bérleti jog megszerzésének ellenértéke, visszatérítése:

A Bérbeadó a helyiség bérleti jogának megszerzéséért díjat állapít meg, melynek mértéke a Gazdaság-és Turizmusfejlesztési Bizottság által a helyiségre megállapított havi bérleti díjának 2 hónapra számított összege, mely a szerződés aláírásakor fizetendő.

A bérleti jog megszerzéséért fizetendő díj a helyiségbérleti szerződés megszűnésekor az alábbiak szerint fizetendő vissza a Bérlőnek:

Határozott idejű bérleti szerződés esetén, amennyiben a szerződés megszűnése a szerződéses időtartam alatt következik be, a díj időarányos része illeti meg a Bérlőt. A határozott idő elteltével nem jár visszatérítés a Bérlő részére.

Amennyiben Bérlő a szerződés megszűnésekor nem tesz eleget a helyiség és berendezési tárgyai rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő visszaadási kötelezettségének, vagy a Bérbeadó, illetve kezelő Polgármesteri Hivatal felé a bérleti jogviszonnyal összefüggésben tartozása van, a Bérbeadó a Bérlő terhére a fentiek szerint számított, Bérlőt megillető díj összegéből, illetve annak erejéig a szükséges munkálatokat elvégezteti, illetőleg a tartozást levonja.

A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:

 • a szerződéskötéshez szükséges adatokat (név, lakcím, adóazonosító szám, telefonszám / cégnév, székhely, adószám, telefonszám),
 • a végezni kívánt tevékenység leírását,
 • a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát (igazolvány, okirat, stb.),
 • az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a pályázati felhívás feltételeinek elfogadására vonatkozóan,
 • ajánlattevő nyilatkozatát, mely alapján vállalja a pályázati kiírásban szereplő Bérlő által vállalandó kötelezettségeket,
 • megajánlott bérleti díj megjelölését: nettó ……………….. Ft / hó megjelölésben, mely összeg a közüzemi költségeket nem tartalmazza,
 • a pályázati biztosíték befizetését igazoló befizetési pénztárbizonylatot,
 • 8 napnál nem régebbi, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal által kiadott igazolást a tartozásmentességről.

Bontás: a benyújtott pályázatok bontása zártkörű (a bontáson a Lebonyolító képviselői, a Kiíró képviselői és a pályázók lehetnek jelen), a bontási eljárásról jegyzőkönyv készül.

Érvénytelen a pályázat:

 • ha azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni,

Pályázni jogosult:

 • a magyar állampolgár, valamint az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára,
 • az Európai Unió valamely tagállamában székhellyel rendelkező jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.
 • az ajánlatot a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejárta után nyújtották be,
 • az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
 • a pályázó a pályázati biztosítékot nem, vagy nem a kiírásban foglaltaknak megfelelően bocsátotta a Kiíró rendelkezésére,
 • az ajánlati árat a pályázó nem egyértelműen határozza meg.

Eredménytelen az eljárás:

 • nem érkezett ajánlat,
 • kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek,
 • a Kiíró a pályázati felhívásban és a részletes pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján az egyik ajánlatot sem tartja megfelelőnek,
 • valamely ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt a Kiíró az eljárás érvénytelenítéséről döntött.

Pályázatok elbírálásának határideje: pályázat benyújtását követő 15 napon belül

Pályázat elbírálására jogosult: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének Gazdaság-és Turizmusfejlesztési Bizottsága.

A pályázatok elbírálásának módja: A benyújtott pályázatok bontására zártkörű ülésen kerül sor a benyújtási határidőt követő 15 napon belül, ahol a Lebonyolító és a Kiíró képviselői, valamint a pályázók lehetnek jelen. Amennyiben két azonos összegű pályázat érkezik be, abban az esetben licittárgyalás útján kerül meghatározásra a pályázat nyertese.

A licitlépcső bruttó 1.000 Ft.

Amennyiben licitálásra kerül sor, abban az esetben a pályázók közül az nyeri el a bérleti jogot, aki a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését vállalja.

Az eredményről a bizottsági ülésen azonnal értesülnek a pályázók.

Pályázati egyéb feltételek: A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a soron következő, legelőnyösebb ajánlat tevővel köt szerződést. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. A Kiíró a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig indokolás nélkül visszavonhatja. E döntést a Kiíró a pályázati kiírás meghirdetésével azonos módon teszi közzé. A Kiíró a részletes pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeket a pályázat során megváltoztathatja. Amennyiben a pályázati feltételek módosításra kerülnek, a módosítást követően 10 nappal meghosszabbításra kerül a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő. Indokolt esetben egy alkalommal a pályázatok benyújtási határideje legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy az ajánlatok bontását követően a három legelőnyösebb ajánlattevővel a kiírásban meghatározott bírálati szempontok tekintetében tárgyalást folytasson, valamint az ajánlatok kiegészítését kérje.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújt:

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.

6300 Kalocsa, Szent István kir. u. 2-4. szám alatti, 1. emeleti 116-os iroda

E-mail: ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

Telefon: 06-20/399-3828

 

Pályázati felhívás közzététele:

 • önkormányzati hirdetőtábla
 • kalocsa.hu
 • egy helyi sajtókiadvány