Nyilvános pályázati felhívás bisztró bérbeadására

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Korlátolt Felelősségű Társaság

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST

tesz közzé

a kalocsai ingatlan nyilvántartásban 342 hrsz. alatt felvett, a természetben 6300 Kalocsa, Szent István kir. út 34. szám alatt található 90 m2 alapterületű bisztró bérbeadás útján történő hasznosítására

Kiíró megnevezése: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének Gazdaságfejlesztési és Munkahely- teremtési Bizottsága

Kiíró székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

Lebonyolító megnevezése: Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.

Lebonyolító székhelye: 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.

Pályázat célja: 6300 Kalocsa, Szent István kir. út 34. szám alatt található 90 m2 alapterületű bisztró bérbeadás útján történő hasznosítása

Pályázat jellege: nyilvános

Pályázat tárgya:

 • település: Kalocsa

 • fekvés: belterület

 • ingatlan helyrajzi száma: 342 hrsz.

 • megnevezés: bisztró

 • engedélyezett tevékenység: vendéglátóipari, kereskedelmi tevékenység

 • terület: 90 m2

Ajánlatok benyújtásának helye: Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. titkársága – 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14. – hétfő- csütörtök: 08.00-15.00 óra között, pénteken 08.00-12.00 óra között a pályázat benyújtásának határidejéig.

Pályázatok benyújtásnak módja: írásban, 1 pld. – ban, zárt borítékban. A borítékon fel kell tüntetni a „342 hrsz. alatti bisztró helyiség pályázata”, valamint a „boríték csak az ajánlattételi határidő leteltét követően bontható fel!” szövegeket.

Pályázat benyújtási határideje: 2018. október 08. 08.00 órától – 2018. október 24. 12.00 óráig.

Ajánlati kötöttség időtartama: a pályázat benyújtásától számított 60 nap

A bérleti jogviszony tervezett kezdete: 2018. november 01 és 2018. december 01. között

Bérleti jogviszony alatt a bérlő által vállalandó kötelezettségek:

 • bérlő köteles a szerződés aláírásától számított 60 napon belül a tevékenységet elkezdeni, amennyiben ez nem történik meg, az szerződésszegésnek minősül és a bérbeadó jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani,

 • bérlő köteles kötelezettséget vállalni a bérlemény üzemeltetésével kapcsolatos hatósági és üzemeltetési feltételek maradéktalan betartására,

 • bérlő köteles a vendéglátó ipari, kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos törvényi előírások teljes körű betartására,

 • bérlő köteles a keletkezett szilárd hulladék elszállítására szerződést kötni a hulladékszállítási közszolgáltatást végző társasággal,

 • bérlő tudomásul veszi, hogy a fennálló szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt a bérleményt, valamint a bérleményben található berendezési és felszerelési tárgyakat harmadik személy részére albérletbe nem adhatja, annak használatát másnak nem engedheti át, valamint a létrejött szerződésből eredő jogait másra nem ruházhatja át,

 • a bérleményben bármilyen átalakítás a bérbeadó írásbeli engedélyével végezhető, és ennek költsége kizárólag a bérlőt terheli, annak megtérítésére a bérbeadó nem köteles,

 • bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiséget ő rendezi be.

A jelen pályázati felhíváson kívül további részletes pályázati dokumentáció nem készült.

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a bérleti jogviszony alatt a bérleti díjat jogosult évente egy alkalommal egyoldalú nyilatkozattal emelni a -Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőző naptári év vonatkozásában közzétett infláció (átlagos fogyasztói árindex) mértékének megfelelő mértékben

Bérleti díj mértékének alsó határa: nettó 106 300 Ft/hó + ÁFA (ez az összeg a közüzemi díjakat nem tartalmazza)

Pályázat elbírálásának alapja: megajánlott legmagasabb bérleti díj

Bérbeadás időtartama: határozott 5 év időtartam, 30 napos felmondási idővel

Pályázati biztosíték megfizetése: nettó 26 575 Ft + ÁFA összeg készpénzben történő megfizetése a pályázat benyújtásának határidejéig a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. házipénztárába. Pályázó a befizetést követően tanúsító elismervényt kap, melyet a pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell.

A pályázati biztosítékra vonatkozó szabályok: A pályázati biztosíték a pályázati felhívás visszavonása esetén, illetve ha a szerződéskötés a Kiírónak felróható okból hiúsult meg visszajár. Nem jár vissza a biztosíték, ha a kiírás szerint megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. A Kiíró a visszatérített ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

Bérleti jog megszerzésének ellenértéke, visszatérítése:

A bérbeadó a helyiség bérleti jogának megszerzéséért díjat állapít meg, melynek mértéke a Gazdaságfejlesztési és Munkahely- teremtési Bizottság által a helyiségre megállapított havi bérleti díjának 3 hónapra számított összege.

A bérleti jog megszerzéséért fizetendő díj a helyiségbérleti szerződés megszűnésekor az alábbiak szerint fizetendő vissza a bérlőnek:

Amennyiben a szerződés megszűnése a szerződéses időtartam alatt következik be, a díj időarányos része illeti meg a bérlőt. A határozott idő elteltével nem jár visszatérítés a bérlő részére.

Amennyiben bérlő a szerződés megszűnésekor nem tesz eleget a helyiség és berendezési tárgyai rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő visszaadási kötelezettségének, vagy a bérbeadó, illetve a kezelő Polgármesteri Hivatal felé a bérleti jogviszonnyal összefüggésben tartozása van, a bérbeadó a bérlő terhére a számított, bérlőt megillető díj összegéből, illetve annak erejéig a szükséges munkálatokat elvégeztetni, illetőleg a tartozást levonja.

A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • a végezni kívánt tevékenység leírását

 • a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát (igazolvány, okirat, stb.)

 • az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a pályázati felhívás feltételeinek elfogadására vonatkozóan,

 • a szerződéskötéshez szükséges adatokat (név, lakcím, adóazonosító szám, telefonszám / cégnév, székhely, adószám, telefonszám),

 • bérleti díj megjelölését: nettó ………….. Ft / hó megjelölésben,

 • arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy ajánlattevő vállalja a pályázati kiírásban szereplő bérlő által vállalandó kötelezettségeket,

 • a pályázati biztosíték befizetését igazoló befizetési pénztárbizonylatot.

Bontás: a benyújtott pályázatok bontása zártkörű (a bontáson csak a Lebonyolító képviselői és a Kiíró képviselői vannak jelen), a bontási eljárásról jegyzőkönyv készül.

Érvénytelen a pályázat:

 • ha azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni,

Pályázni jogosult:

 1. a magyar állampolgár, valamint az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára,

 2. az Európai Unió valamely tagállamában székhellyel rendelkező jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.

 • az ajánlatot a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejárta után nyújtották be,

 • az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,

 • a pályázó a pályázati biztosítékot nem, vagy nem a kiírásban foglaltaknak megfelelően bocsátotta a Kiíró rendelkezésére,

 • az ajánlati árat a pályázó nem egyértelműen határozza meg.

Eredménytelen az eljárás:

 • nem érkezett ajánlat,

 • kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek,

 • a Kiíró a pályázati felhívásban és a részletes pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján az egyik ajánlatot sem tartja megfelelőnek,

 • valamely ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt a Kiíró az eljárás érvénytelenítéséről döntött.

Pályázatok elbírálásának határideje: pályázat benyújtását követő 15 napon belül

Pályázat elbírálására jogosult: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének Gazdaságfejlesztési és Munkahely- teremtési Bizottsága

A pályázatok elbírálásának módja: A benyújtott pályázatok bontására zártkörű ülésen kerül sor a benyújtási határidőt követő 15 napon belül, ahol a Lebonyolító képviselői és a Kiíró képviselői lehetnek jelen. Amennyiben két azonos összegű pályázat érkezik be, abban az esetben egy soron következő ülésen licittárgyalás útján kerül meghatározásra a pályázat nyertese.

Az eredményről az elbírálást követő 10 napon belül levélben értesülnek a pályázók.

Pályázati egyéb feltételek: A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a soron következő, legelőnyösebb ajánlat tevővel köt szerződést. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. A Kiíró a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig indokolás nélkül visszavonhatja. E döntést a Kiíró a pályázati kiírás meghirdetésével azonos módon teszi közzé. A Kiíró a részletes pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeket a pályázat során megváltoztathatja. Amennyiben a pályázati feltételek módosításra kerülnek, a módosítást követően 10 nappal meghosszabbításra kerül a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő. Indokolt esetben egy alkalommal a pályázatok benyújtási határideje legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy az ajánlatok bontását követően a három legelőnyösebb ajánlattevővel a kiírásban meghatározott bírálati szempontok tekintetében tárgyalást folytasson, valamint az ajánlatok kiegészítését kérje.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújt:

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.

6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.

E-mail: ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

Telefon: 06-20/277-3435

Pályázati felhívás közzététele:

 • önkormányzati hirdetőtábla

 • www.kalocsa.hu

 • egy helyi sajtókiadvány