Nyilvános pályázati felhívás bisztró bérbeadására

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvános pályázati felhívást

tesz közzé

a kalocsai ingatlan nyilvántartásban 342 hrsz. alatt felvett, a természetben 6300 Kalocsa, Szent István kir. út 34. szám alatt található 90 m2 alapterületű bisztró bérbeadás útján történő hasznosítására.

 

Kiíró megnevezése: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének Gazdaságfejlesztési és Munkahely- teremtési Bizottsága

Kiíró székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

Lebonyolító megnevezése: Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.

Lebonyolító székhelye: 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.

Pályázat célja: 6300 Kalocsa, Szent István kir. út 34. szám alatt található 90 m2 alapterületű bisztró bérbeadás útján történő hasznosítása

Pályázat jellege: nyilvános

Pályázat tárgya:

 • település: Kalocsa
 • fekvés: belterület
 • ingatlan helyrajzi száma: 342 hrsz.
 • megnevezés: bisztró
 • engedélyezett tevékenység: vendéglátóipari, kereskedelmi tevékenység
 • terület: 90 m2

 

Ajánlatok benyújtásának helye: Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. titkársága – 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14. – hétfő- csütörtök: 08.00-15.00 óra között, pénteken 08.00-12.00 óra között a pályázat benyújtásának határidejéig.

Pályázatok benyújtásnak módja: írásban, 1 pld.-ban, zárt borítékban. A borítékon fel kell tüntetni a „342 hrsz. alatti bisztró helyiség pályázata”, valamint a „boríték csak az ajánlattételi határidő leteltét követően bontható fel!” szövegeket.

Pályázat benyújtása: 2019. február 4. 08.00 órától – 2019. február 18. 12.00 óráig.

A helyiség megtekinthető a pályázat benyújtásának időszakában a 06-30/574-7945 telefonszámon előre egyeztetett időpontban.

Ajánlati kötöttség időtartama: a pályázat benyújtásától számított 60 nap

A bérleti jogviszony tervezett kezdete: 2019. március 01., a bérleti díj a bérleti jogviszony kezdetétől fizetendő.

Bérleti jogviszony alatt a bérlő által vállalandó kötelezettségek:

 • bérlő köteles az eredményhirdetést követően 15 napon beül aláírni a szerződést, és átvenni a helyiséget,
 • bérlő köteles a szerződés aláírásától számított 60 napon belül a tevékenységet elkezdeni, amennyiben ez nem történik meg, az szerződésszegésnek minősül és a bérbeadó jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani,
 • bérlő köteles kötelezettséget vállalni a bérlemény üzemeltetésével kapcsolatos hatósági és üzemeltetési feltételek maradéktalan betartására,
 • bérlő köteles a vendéglátó ipari, kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos törvényi előírások teljes körű betartására,
 • bérlő köteles a keletkezett szilárd hulladék elszállítására szerződést kötni a hulladékszállítási közszolgáltatást végző társasággal,
 • bérlő tudomásul veszi, hogy a fennálló szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt a bérleményt, valamint a bérleményben található berendezési és felszerelési tárgyakat harmadik személy részére albérletbe nem adhatja, annak használatát másnak nem engedheti át, valamint a létrejött szerződésből eredő jogait másra nem ruházhatja át,
 • a bérleményben bármilyen átalakítás a bérbeadó írásbeli engedélyével végezhető, és ennek költsége kizárólag a bérlőt terheli, annak megtérítésére a bérbeadó nem köteles,
 • bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiséget ő rendezi be, alakítja az üzemeltetési feltételeknek megfelelően.

A jelen pályázati felhíváson kívül további részletes pályázati dokumentáció nem készült.

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a bérleti jogviszony alatt a bérleti díjat jogosult évente egy alkalommal egyoldalú nyilatkozattal emelni a -Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőző naptári év vonatkozásában közzétett infláció (átlagos fogyasztói árindex) mértékének megfelelő mértékben

Bérleti díj mértékének alsó határa: nettó 106 300 Ft/hó + ÁFA (ez az összeg a közüzemi díjakat nem tartalmazza)

Pályázat elbírálásának alapja: megajánlott legmagasabb bérleti díj

Bérbeadás időtartama: határozott 5 év időtartam, 30 napos felmondási idővel.

A bérleti jogviszony a határozott 5 év eltelte után pályázat kiírása nélkül meghosszabbítható, amennyiben a bérlőnek a bérleti időszak alatt nem volt bérleti díj tartozása.

Pályázati biztosíték megfizetése: nettó 106 300 Ft + ÁFA összeg készpénzben történő megfizetése a pályázat benyújtásának határidejéig a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. házipénztárába. Pályázó a befizetést követően tanúsító elismervényt kap, melyet a pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell.

A pályázati biztosítékra vonatkozó szabályok: A pályázati biztosíték a pályázati felhívás visszavonása esetén, illetve ha a szerződéskötés a Kiírónak felróható okból hiúsult meg visszajár. Nem jár vissza a biztosíték, ha a kiírás szerint megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. A Kiíró a visszatérített ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

Bérleti jog megszerzésének ellenértéke, visszatérítése:

A bérbeadó a helyiség bérleti jogának megszerzéséért díjat állapít meg, melynek mértéke a Gazdaságfejlesztési és Munkahely- teremtési Bizottság által a helyiségre megállapított havi bérleti díjának 3 hónapra számított összege, mely a szerződés aláírásakor fizetendő.

A bérleti jog megszerzéséért fizetendő díj a helyiségbérleti szerződés megszűnésekor az alábbiak szerint fizetendő vissza a bérlőnek:

Amennyiben a szerződés megszűnése a szerződéses időtartam alatt következik be, a díj időarányos része illeti meg a bérlőt. A határozott idő elteltével nem jár visszatérítés a bérlő részére.

Amennyiben bérlő a szerződés megszűnésekor nem tesz eleget a helyiség és berendezési tárgyai rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő visszaadási kötelezettségének, vagy a bérbeadó, illetve a kezelő Polgármesteri Hivatal felé a bérleti jogviszonnyal összefüggésben tartozása van, a bérbeadó a bérlő terhére a számított, bérlőt megillető díj összegéből, illetve annak erejéig a szükséges munkálatokat elvégeztetni, illetőleg a tartozást levonja.

A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • a végezni kívánt tevékenység leírását,
 • a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát (igazolvány, okirat, stb.),
 • az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a pályázati felhívás feltételeinek elfogadására vonatkozóan,
 • a szerződéskötéshez szükséges adatokat (név, lakcím, adóazonosító szám, telefonszám / cégnév, székhely, adószám, telefonszám),
 • bérleti díj megjelölését: nettó ………….. Ft / hó megjelölésben,
 • arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy ajánlattevő vállalja a pályázati kiírásban szereplő bérlő által vállalandó kötelezettségeket,
 • a pályázati biztosíték befizetését igazoló befizetési pénztárbizonylatot,
 • NAV igazolást a tartozásmentességről.

Bontás: a benyújtott pályázatok bontása zártkörű (a bontáson csak a Lebonyolító és a Kiíró képviselői, valamint a pályázók vannak jelen), a bontási eljárásról jegyzőkönyv készül.

Érvénytelen a pályázat:

 • ha azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni,

Pályázni jogosult:

a.) a magyar állampolgár, valamint az Európai Unió valamely tagállamának

állampolgára,

b.) az Európai Unió valamely tagállamában székhellyel rendelkező jogi

személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.

Nem jogosult pályázni, aki korábban volt már pályázati nyertes,

de nem kötött szerződést.

 • az ajánlatot a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejárta után nyújtották be,
 • az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
 • a pályázó a pályázati biztosítékot nem, vagy nem a kiírásban foglaltaknak megfelelően bocsátotta a Kiíró rendelkezésére,
 • az ajánlati árat a pályázó nem egyértelműen határozza meg.

Eredménytelen az eljárás:

 • nem érkezett ajánlat,
 • kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek,
 • a Kiíró a pályázati felhívásban és a részletes pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján az egyik ajánlatot sem tartja megfelelőnek,
 • valamely ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt a Kiíró az eljárás érvénytelenítéséről döntött.

Pályázatok elbírálásának határideje: pályázat benyújtását követő 15 napon belül

Pályázat elbírálására jogosult: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének Gazdaságfejlesztési és Munkahely- teremtési Bizottsága

A pályázatok elbírálásának módja: A benyújtott pályázatok bontására zártkörű ülésen kerül sor a benyújtási határidőt követő 15 napon belül, ahol a Lebonyolító és a Kiíró képviselői, valamint a pályázók lehetnek jelen. Amennyiben két azonos összegű pályázat érkezik be, abban az esetben licittárgyalás útján kerül meghatározásra a pályázat nyertese.

Az eredményről a bizottsági ülésen azonnal értesülnek a pályázók.

Pályázati egyéb feltételek: A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a soron következő, legelőnyösebb ajánlat tevővel köt szerződést. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. A Kiíró a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig indokolás nélkül visszavonhatja. E döntést a Kiíró a pályázati kiírás meghirdetésével azonos módon teszi közzé. A Kiíró a részletes pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeket a pályázat során megváltoztathatja. Amennyiben a pályázati feltételek módosításra kerülnek, a módosítást követően 10 nappal meghosszabbításra kerül a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő. Indokolt esetben egy alkalommal a pályázatok benyújtási határideje legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy az ajánlatok bontását követően a három legelőnyösebb ajánlattevővel a kiírásban meghatározott bírálati szempontok tekintetében tárgyalást folytasson, valamint az ajánlatok kiegészítését kérje.

 

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújt:

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.

6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.

E-mail: ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

Telefon: 06-30/574-7945 (Harangozó Márton)

 

Pályázati felhívás közzététele:

 • önkormányzati hirdetőtábla
 • kalocsa.hu
 • egy helyi sajtókiadvány