Nyilvános pályázati felhívás ingatlan értékesítésére

Kalocsa Város Önkormányzata

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST

tesz közzé

kalocsai külterület 0575 hrsz.-ú telephely megnevezésű

ingatlan értékesítése céljából

Kiíró megnevezése: Kalocsa Város Önkormányzata

Kiíró székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

Pályázatot lebonyolító szerv: Kalocsai Polgármesteri Hivatal

Pályázatot lebonyolító szerv székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

Pályázat célja: kalocsai külterület 0575 hrsz.-ú telephely megnevezésű ingatlan értékesítése

 

Pályázat jellege: nyilvános

Pályázat tárgya:

Ingatlan:

 • Pályázati azonosító: KPH-JO-593/2019.
 • település: Kalocsa
 • fekvés: külterület
 • ingatlan címe:
 • ingatlan helyrajzi száma: 0575 hrsz.
 • telek területe: 7 ha 257 m2
 • megnevezés: kivett telephely
 • műszaki adatok:
  • közmű csatlakozással nem rendelkezik, de azok közelsége miatt a rákötési lehetőség biztosított,
  • a terület teljesen körbekerített, a kerítés hossza 1.140 m.
  • A területen 4.672 m2 nagy teherbírású betonozott út és térburkolat épült. Az ingatlant majdnem teljes hosszában átszeli egy 5 m széles betonút, oldalirányú ágakkal, kiszélesedő térbetonozott területekkel.
  • A telephely déli végénél épület betonrámpáig kb. 60 m hosszúságban benyúlik az iparvágány.
  • Gip-1.77.68, egyéb ipari terület övezetben helyezkedik el, ahol a Helyi Építési Szabályzat előírásai szerint elsősorban egyéb (nem jelentős mértékben zavaró hatású) gazdasági célú ipari épületek, építmények helyezhetők el.
  • ingatlanra bejegyzett jogok:
   • vezetékjog az ingatlan területéből 557 m2-re az NKM Áramszolgáltató Kft. javára
 • minimum vételár: nettó 50.400. 000,- Ft

 Ajánlatok benyújtásának helye: Személyesen a Kalocsai Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán (6300 Kalocsa, Szent István király út 35.) hétfő-csütörtök: 8:00-16:00 óra között, valamint pénteken 8:00-13:00 óra között, vagy postai úton a pályázat benyújtási határidejéig történő beérkezéssel.

Pályázat benyújtásának módja: Az ajánlatokat írásban 2 pld-ban, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az ingatlanhoz kapcsolódó pályázati azonosító számot, valamint „A boríték csak az ajánlattételi határidő leteltét követően bontható fel!„ szöveget.

Pályázat benyújtási határideje: 2019. március 25-től 8:00 órától 2019. április 10. 16:00 óráig.

Ajánlati kötöttség időtartama: a pályázat benyújtási határidejétől számított 60 nap

A szerződéskötés tervezett határideje: a pályázat elbírálását követő 30 napon belül

A jelen pályázati felhíváson kívül további részletes pályázati dokumentáció nem készült.

Az ajánlatok elbírálásánál bírálati szempontok:

 • vételár mértéke,
 • vételár megfizetésének határideje,
 • ingatlan hasznosítási célja,
 • a hasznosítási cél megvalósításának tervezett ütemezése.

Vételár megfizetésére vonatkozó előírások: Vételárat az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül kell megfizetni, kivéve, ha az ellenérték megfizetése részben, vagy egészben pénzintézeti kölcsön igénybevételével történik, vagy a szerződési feltételek szerint a tulajdonosi jog gyakorlója részletfizetést, vagy fizetési haladékot engedett. A részletfizetés esetén a vételár legalább 50 %-a szerződés kötéskor esedékes.

A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy az adásvételi szerződés megkötésekor legalább három év időtartamra visszavásárlási jogot jegyeztet be a beruházás ütemezés szerinti megkezdésének biztosítására. A visszavásárlási jogot Kiíró az adásvételkori vételáron jogosult gyakorolni.

A pályázati biztosíték megfizetése:500.000,- Ft átutalással 2019. április 10- ig a Kalocsa Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11732040-15336938 számú számlaszámra.

A pályázati biztosítékra vonatkozó szabályok: A pályázati biztosíték a pályázati felhívás visszavonása esetén, illetve ha a szerződéskötés a Kiírónak felróható okból hiúsult meg visszajár. Nem jár vissza a biztosíték, ha a kiírás szerint megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. A pályázó részére vissza nem járó biztosíték Kalocsa Város Önkormányzatának költségvetését illeti. A Kiíró a visszatérített ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a pályázati felhívás feltételeinek elfogadására vonatkozóan,
 • a szerződéskötéshez szükséges adatok (név, lakóhely, székhely, adóazonosító szám, adószám, cégjegyzékszám)
 • vételár megjelölését: nettó ………Ft + Áfa formátumban (tárgyi adómentes az Áfa tv. 86. §. (1) j) pontja alapján)
 • vételár megfizetésének határidejét és ütemezését
 • ingatlan hasznosítási célját és a hasznosítási cél megvalósításának tervezett ütemezését
 • a pályázati biztosíték befizetését igazoló dokumentumot (átutalási bizonylat)
 • nem természetes személy pályázónál 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonatot, valamint a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát,
 • nem természetes személy pályázó esetében arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3.§ (1) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, valamint köztartozás mentes igazolás,

Bontás: zártkörű (a bontáson csak a Kiíró és a Lebonyolító képviselői vannak jelen), a bontási eljárásról jegyzőkönyv készül.

Érvénytelen a pályázat:

 • ha azt olyan ajánlattevő nyújtott be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni,
 • az ajánlatot a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejárta után nyújtották be,
 • az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
 • a pályázó a pályázati biztosítékot nem, vagy nem a kiírásban foglaltaknak megfelelően bocsátotta a Kiíró rendelkezésére
 • az ajánlati árat a pályázó nem egyértelműen határozza meg.

Eredménytelen az eljárás:

 • nem érkezett ajánlat,
 • kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek,
 • a kiíró a pályázati felhívásban és a részletes pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján az egyik ajánlatot sem tartja megfelelőnek,
 • valamely ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt a Kiíró az eljárás érvénytelenítéséről döntött.

Pályázatok elbírálásának határideje: 2019. május 10.

A Pályázat elbírálására jogosult: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete

A pályázatok elbírálásának módja: A benyújtott pályázatok bontására zártkörűen kerül sor a benyújtási határidőt követő munkanapon, ahol a Kiíró és a Lebonyolító képviselői lehetnek jelen. A pályázatok értékelését a Kalocsai Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztálya készíti elő elfogadásra és javaslatot tesz Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a nyertes ajánlatra. A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület nyílt ülésén bírálja el. Az eredményről az elbírálást követő 10 napon belül levélben értesülnek a pályázók.

Pályázati egyéb feltételek: A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a soron következő összességében legelőnyösebb ajánlat tevővel köt szerződést. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. A Kiíró a pályázati felhívást, illetve annak egyes részeit az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig indokolás nélkül visszavonhatja. E döntést a Kiíró a pályázati kiírás meghirdetésével azonos módon teszi közzé. A Kiíró a részletes pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeket a pályázat során megváltoztathatja. Amennyiben a pályázati feltételek módosításra kerülnek, a módosítást követően 10 nappal meghosszabbításra kerül a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő. Indokolt esetben egy alkalommal a pályázatok benyújtási határideje legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy az ajánlatok bontását követően a három legelőnyösebb ajánlattevővel a kiírásban meghatározott bírálati szempontok tekintetében tárgyalást folytasson, valamint az ajánlatok kiegészítését kérje.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő értékhatár feletti értékű (5 millió Ft feletti) ingatlan értékesítése estén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, ezért vételi szándékkal, illetve az adásvételi szerződés egy példányával meg kell keresni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mit tulajdonosi joggyakorlót.

A versenyeztetési eljárás és szerződéskötésre vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 15/2012 (VII. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 16.§ -39. § – ai tartalmazzák. A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a Vagyonrendelet szabályait kell alkalmazni. A Vagyonrendelet megtekinthető a www.kalocsa.hu honlapon.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújt:

Dr. Tóth- Kovács Ádám aljegyző

6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

e-mail: aljegyzo@kalocsa.hu

tel: 78/601-302

Pályázati felhívás közzététele:

 • önkormányzati hirdetőtábla
 • kalocsa.hu honlap
 • egy sajtókiadvány