Nyilvános pályázati felhívást 6300 Kalocsa, Széchenyi út 65. 3. em. 14. szám alatt található 38 m2 alapterületű lakóingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.

nyilvános pályázati felhívást

tesz közzé

a kalocsai ingatlan nyilvántartásban 1457/A/14 hrsz. alatt felvett, a természetben 6300 Kalocsa, Széchenyi út 65. 3. em. 14. szám alatt található 38 m2 alapterületű lakóingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására

Kiíró megnevezése: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének Gazdaság- és Turizmusfejlesztési Bizottsága

Kiíró székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

Lebonyolító megnevezése: Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.

Lebonyolító székhelye: 6300 Kalocsa, Paksi köz 15.

Pályázat célja: 6300 Kalocsa, Széchenyi út 65. 3. em. 14. szám alatt található 38 m2 alapterületű lakóingatlan határozott idejű, bérbeadás útján történő hasznosítása

Pályázat jellege: nyilvános

Bérbeadás módja: üzleti alapon, piaci feltételekkel történő bérbeadás

Pályázat tárgya:

 • település: Kalocsa
 • fekvés: belterület, Széchenyi lakótelep
 • helyrajzi szám: 1457/A/14 hrsz.
 • alapterület: 38 m2 hasznos alapterület
 • helyiség felhasználása: lakóingatlan
 • elrendezés: 1 lakószoba, előszoba, konyha, fürdőszoba –WC, erkély
 • komfortfokozat: komfortos
 • használati érték:
 • fűtés: konvektoros gázfűtés

 

lakóingatlan hasznosítása bérbeadás útján.

 

Ajánlatok benyújtásának helye: Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata – 6300 Kalocsa, Paksi köz 15. – hétfő- csütörtök: 08.00-15.00 óra között, pénteken 08.00-12.00 óra között a pályázat benyújtásának határidejéig.

A pályázati adatlap letölthető innen!

Pályázatok benyújtásnak módja: írásban, 1 példányban, zárt borítékban, a mellékelt nyomtatványok kitöltésével. A borítékon fel kell tüntetni a „6300 Kalocsa, Széchenyi út 65. 3. em. 14. szám alatti lakóingatlan”, valamint a „boríték csak az ajánlattételi határidő leteltét követően bontható fel!” szövegeket, illetve a pályázó telefonos elérhetőségét.

Pályázat benyújtási határideje: 2024. február 16.  08.00 órától – 2024. március 4.  15.00 óráig

Ajánlati kötöttség időtartama: a pályázat benyújtásától számított 60 nap

A bérleti jogviszony tervezett kezdete: 2024. március 25.

A jelen pályázati felhíváson kívül további részletes pályázati dokumentáció nem készült.

Fizetendő bérleti díj mértéke:

lakbér: 660 Ft/m2/hó x 38 m2 = bruttó 25 080 Ft/hó, azaz huszonötezer-nyolcvan forint (az összeg a közüzemi díjakat nem tartalmazza)

A lakbér mértékét a Képviselő-testület minden évben az Önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadása előtt határozza meg. Az új lakbért minden év április 1-től a következő április 1-ig kell alkalmazni.

Bérbeadás időtartama: határozott 2 év időtartam, 2024. március 25. – 2026. március 24. -ig

A nyertes pályázó a lakásra megtekintett állapotban köt bérleti szerződést, az esetleges felújítási költségek bérlőt terhelik.

 

A lakás kizárólag az alábbi időpontokban tekinthető meg (kollégánkkal történő telefonos egyeztetést követően, elérhetősége: 06-20/221-9100):

 1. február 22., csütörtök 10.00-11.00 óráig
 2. február 27., kedd 15.00-16.00 óráig

Bérleti jog megszerzésének ellenértéke, visszatérítése:

A lakóingatlan bérleti jogának megszerzéséért 2 havi bérleti díjjal megegyező mértékű óvadék megfizetése a bérlő részéről, mely összeg megfizetése a lakásbérleti szerződés aláírásával egyidejűleg esedékes. A bérleti szerződés az óvadék megfizetésével válik hatályossá.

Az óvadék mértéke: bruttó 50 160,- Ft, azaz bruttó ötvenezer-százhatvan forint.

A bérleti jog megszerzéséért fizetendő díj (a befizetett óvadékra vonatkozóan a Ptk.5: 95. §-ban foglaltak az irányadók) a lakásbérleti szerződés megszűnésekor az alábbiak szerint fizetendő vissza bérlőnek:

Bérbeadó az óvadék felhasználásával kiegyenlítheti:

 • a bérlő egy hónapot meghaladó lakbértartozását,
 • a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételének költségeit.

Az óvadék teljes összegét, illetőleg az előzőekben felsoroltakon felül megmaradó összegét a bérleti szerződés lejártát követő legfeljebb 15 napon belül ki kell fizetni bérlő részére.

A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • ajánlattevő nevét, személyes adatait (személyi igazolvány, lakcím kártya fénymásolata), családi állapotát, lakcímét,
 • ajánlattevővel együtt költöző személy(ek) nevét, személyes adatait (személyi igazolvány, lakcím kártya fénymásolata), rokonsági fokát
 • ajánlattevő és a vele együttköltöző, jövedelemmel rendelkező személyek munkáltatói igazolásait,
 • ajánlattevő és a vele együttköltöző személyeknél a Nemzeti Adó-és Vámhivatal által kiadott, 30 napnál nem régebbi igazolást a tartozásmentességről (nemleges adóigazolás),
 • ajánlattevő nyilatkozatát a pályázat megismeréséről és elfogadásáról,
 • ajánlattevő nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi és elfogadja, hogy nyertes pályázat esetén (ő nyeri meg a pályázatot), amennyiben a bérleti jog elnyerésétől számított 8 napon belül nem köti meg a bérleti szerződést, akkor a soron következő legmagasabb ajánlatot tevő lép a helyébe.

Pályázati feltétel, hogy a Pályázónak és a vele együtt költözőnek 3 évre visszamenőleg nem állhat fenn tartozása Kalocsa Város Önkormányzata valamint a Kalocsai Vagyonhasznosítási Kft felé!

Bontás: a bérleti ajánlatokat tartalmazó borítékokat nyilvános tárgyaláson kell felbontani az ajánlattevők előtt. A bontási eljárásról jegyzőkönyv készül. Több pályázó esetén a pályázati kiírásnak megfelelő bérleti ajánlatok közül az az ajánlattevő nyeri el a bérleti jogot, aki a licitálás során a leghosszabb időtartamra vállalja a lakbér egyösszegű megfizetését. A licitlépcső a lakóingatlanra megállapított egy havi bérleti díj.

Érvénytelen a pályázat:

 • ha azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni,

Pályázni jogosult:

 • a magyar állampolgár, valamint az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára,
 • bevándorlási engedéllyel rendelkező személy,
 • letelepedési engedéllyel rendelkező személy,
 • a magyar hatóság által menekültként elismert személy,
 • az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgárai.
 • ha az ajánlatot a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejárta után nyújtották be,
 • ha a pályázónak, vagy a vele együttköltöző személynek nyilvántartott tartozása van a Kiíróval vagy a Lebonyolítóval szemben,
 • ha az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.

 

Eredménytelen az eljárás:

 • nem érkezett ajánlat,
 • kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek,
 • a Kiíró a pályázati felhívásban és a részletes pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján az egyik ajánlatot sem tartja megfelelőnek,
 • valamely ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt a Kiíró az eljárás érvénytelenítéséről döntött.

Pályázatok elbírálásának határideje: pályázat benyújtási határidejét követő 15 napon belül

Pályázat elbírálására jogosult: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének Gazdaság- és Turizmusfejlesztési Bizottsága

A pályázatok elbírálásának módja: A benyújtott pályázatok bontására nyíltkörű ülésen kerül sor a benyújtási határidőt követő 15 napon belül, ahol a Lebonyolító képviselői, a Kiíró képviselői, valamint a Pályázók lehetnek jelen. Több pályázó esetén a pályázati kiírásnak megfelelő bérleti ajánlatok közül az az ajánlattevő nyeri el a bérleti jogot, aki a licitálás során a leghosszabb időtartamra vállalja a lakbér egyösszegű megfizetését. A licitlépcső a lakóingatlanra megállapított egy havi bérleti díj. Amennyiben a licitálás során több pályázó is vállalja a teljes bérleti időszakra fizetendő bérleti díj egyösszegű megfizetését és egyik pályázó sem lép vissza a pályázattól, abban az esetben a Bizottság a Lebonyolító képviselőivel zárt egyeztetésen jogosult dönteni a bérlő személyéről a rendelkezésre álló adatok alapján, az alábbi szempontokat figyelembe véve:

 • A pályázó által benyújtott jövedelem igazolásokat figyelembe véve, a jövőbeni lakbérfizetési kötelezettség várható teljesítése.
 • Pályázónak van-e korábban benyújtott lakásigénylési kérelme.
 • A lakásba költözni szándékozók száma.
 • Pályázó díjfizetési gyakorlata, amennyiben korábban állt bérleti szerződéses jogviszonyban Lebonyolítóval.

 

Pályázati egyéb feltételek: A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén, a soron következő, legelőnyösebb ajánlattevővel köt szerződést. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. A Kiíró a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig indokolás nélkül visszavonhatja. E döntést a Kiíró a pályázati kiírás meghirdetésével azonos módon teszi közzé. A Kiíró a részletes pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeket a pályázat során megváltoztathatja. Amennyiben a pályázati feltételek módosításra kerülnek, a módosítást követően 10 nappal meghosszabbításra kerül a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő. Indokolt esetben egy alkalommal a pályázatok benyújtási határideje legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy az ajánlatok bontását követően a három legelőnyösebb ajánlattevővel a kiírásban meghatározott bírálati szempontok tekintetében tárgyalást folytasson, valamint az ajánlatok kiegészítését kérje.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújt:

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.

6300 Kalocsa, Paksi köz 15.

E-mail: ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

Név, telefon: Király Edit, 06-30/574-7945 (munkaidőben hívható)

 

 

Pályázati felhívás közzététele:

 • Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla
 • Kalocsa Város Önkormányzata honlapja