NYILVÁNOS PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. szám alatt található 63,88 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbeadására

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvános pályázati felhívást

tesz közzé

a kalocsai ingatlan nyilvántartásban 1 hrsz. alatt felvett, a természetben 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. szám alatt található 63,88 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbeadás útján történő hasznosítására

 

Kiíró megnevezése: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének Gazdaság- és Turizmusfejlesztési Bizottsága

Kiíró székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

Lebonyolító megnevezése: Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.

Lebonyolító székhelye: 6300 Kalocsa, Paksi köz 15.

Pályázat célja: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. szám alatt található 63,88 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbeadás útján történő hasznosítása

Pályázat jellege: nyilvános

Pályázat tárgya:

 • település: Kalocsa
 • fekvés: belterület
 • ingatlan helyrajzi száma: 1 hrsz.
 • megnevezés: üzlethelyiség
 • engedélyezett tevékenység: kereskedelmi tevékenység
 • terület: 63,88 m2

         

Ajánlatok benyújtásának helye: Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. – 6300 Kalocsa, Paksi köz 15. szám alatti székhelyén található 3. számú iroda – hétfő – csütörtök: 08.00-15.00 óra között, pénteken 08.00-12.00 óra között a pályázat benyújtásának határidejéig.

Pályázatok benyújtásának módja: írásban, 1 pld. – ban, zárt borítékban. A borítékon fel kell tüntetni a „1 hrsz. alatti 63,88 m2 alapterületű üzlethelyiség pályázat”, valamint a „boríték csak az ajánlattételi határidő leteltét követően bontható fel!” szövegeket.

Pályázat benyújtása: 2024. június 17. 08.00 órától – 2024. július 01. 15.00 óráig.

A helyiség megtekinthető a pályázat benyújtásának időszakában a 06-20/221-9100 telefonszámon előre egyeztetett időpontban.

Ajánlati kötöttség időtartama: a pályázat benyújtásától számított 60 nap

A bérleti jogviszony tervezett kezdete: 2024. július 15., a bérleti díj a bérleti jogviszony kezdetétől fizetendő.

A pályázó a bérleményre megtekintett állapotban köt bérleti szerződést, az esetleges felújítás költségei Bérlőt terhelik.

Bérleti jogviszony alatt a Bérlő által vállalandó kötelezettségek:

 • Bérlő köteles az eredményhirdetést követő 8 napon belül aláírni a szerződést,
 • Bérlő köteles a szerződés aláírásától számított 60 napon belül a tevékenységet megkezdeni, amennyiben ez nem történik meg, az szerződésszegésnek minősül és a Bérbeadó jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani,
 • Bérlő kötelezettséget vállal a bérlemény üzemeltetésével kapcsolatos hatósági és üzemeltetési feltételek maradéktalan betartására,
 • Bérlő köteles a kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos törvényi előírások teljes körű betartására,
 • Bérlő feladata és felelőssége a működéshez szükséges engedélyek beszerzése,
 • Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti díj nem foglalja magában a bérlemény közüzemi díjait (áram, gáz, víz, hulladékszállítás), azok Bérlőt terhelik,
 • Bérlő feladata a keletkezett szilárd hulladék elszállítása,
 • Bérlő tudomásul veszi, hogy a fennálló szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt a bérleményt, valamint a bérleményben található berendezési és felszerelési tárgyakat harmadik személy részére albérletbe nem adhatja, annak használatát másnak nem engedheti át, valamint a létrejött szerződésből eredő jogait másra nem ruházhatja át,
 • Bérlő tudomásul veszi, a bérleményben bármilyen átalakítás kizárólag a Bérbeadó írásbeli engedélyével végezhető, és ennek költsége kizárólag a Bérlőt terheli, annak megtérítésére a Bérbeadó nem köteles,
 • Bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiséget ő rendezi be, alakítja ki az üzemeltetési feltételeknek megfelelően.

A jelen pályázati felhíváson kívül további részletes pályázati dokumentáció nem készült.

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a bérleti jogviszony alatt a bérleti díjat jogosult évente egy alkalommal, egyoldalú nyilatkozattal emelni a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőző naptári év vonatkozásában közzétett infláció (átlagos fogyasztói árindex) mértékének megfelelő mértékben.

Bérleti díj mértékének alsó határa: nettó 80 489 Ft/hó + ÁFA, azaz nyolcvanezer-négyszáznyolcvankilenc forint + általános forgalmi adó, mely összeg a közüzemi díjakat nem tartalmazza.

Pályázat elbírálásának alapja: megajánlott legmagasabb bérleti díj

Bérbeadás időtartama: határozott 5 év időtartam, 60 napos felmondási idővel.

A bérleti jogviszony a határozott 5 év eltelte után pályázat kiírása nélkül meghosszabbítható, amennyiben Bérlőnek a bérleti időszak alatt nem volt bérleti díj tartozása.

Pályázati biztosíték megfizetése: nettó 80 489 Ft/hó + ÁFA, azaz nyolcvanezer-négyszáznyolcvankilenc forint + általános forgalmi adó összeg készpénzben történő megfizetése a pályázat benyújtásával egyidejűleg a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. házipénztárába (6300 Kalocsa, Paksi köz 15.). Pályázó a befizetést követően tanúsító elismervényt kap, melyet a pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell.

A pályázati biztosítékra vonatkozó szabályok: A pályázati biztosíték a pályázati felhívás visszavonása esetén, illetve ha a szerződéskötés a Kiírónak felróható okból hiúsult meg visszajár. Nem jár vissza a biztosíték, ha a kiírás szerint megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át (az első havi bérleti díjba beszámításra kerül), továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. A Kiíró a visszatérített ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

Bérleti jog megszerzésének ellenértéke, visszatérítése:

A Bérbeadó a helyiség bérleti jogának megszerzéséért díjat állapít meg, melynek mértéke a Gazdaság-és Turizmusfejlesztési Bizottság által a helyiségre megállapított havi bérleti díjának 3 hónapra számított összege, mely a szerződés aláírásakor fizetendő.

A bérleti jog megszerzéséért fizetendő díj a helyiségbérleti szerződés megszűnésekor az alábbiak szerint fizetendő vissza a Bérlőnek:

Határozott idejű bérleti szerződés esetén, amennyiben a szerződés megszűnése a szerződéses időtartam alatt következik be, a díj időarányos része illeti meg a Bérlőt. A határozott idő elteltével nem jár visszatérítés a Bérlő részére.

Amennyiben Bérlő a szerződés megszűnésekor nem tesz eleget a helyiség és berendezési tárgyai rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő visszaadási kötelezettségének, vagy a Bérbeadó, illetve kezelő Polgármesteri Hivatal felé a bérleti jogviszonnyal összefüggésben tartozása van, a Bérbeadó a Bérlő terhére a fentiek szerint számított, Bérlőt megillető díj összegéből, illetve annak erejéig a szükséges munkálatokat elvégezteti, illetőleg a tartozást levonja.

A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:

 • a pályázati adatlapot (mellékelten csatolt), mely az alábbiakat tartalmazza:
 • a szerződéskötéshez szükséges adatokat (név, lakcím, adóazonosító szám, telefonszám / cégnév, székhely, adószám, telefonszám),
 • a helyiségben folytatni kívánt tevékenység rövid leírását,
 • az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a pályázati felhívás feltételeinek elfogadására vonatkozóan,
 • ajánlattevő nyilatkozatát, mely alapján vállalja a pályázati kiírásban szereplő Bérlő által vállalandó kötelezettségeket,
 • megajánlott bérleti díj megjelölését: nettó ……………….. Ft/hó+ÁFA megjelölésben, mely összeg a közüzemi költségeket nem tartalmazza,
 • a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát (igazolvány, okirat, stb.),
 • a pályázati biztosíték befizetését igazoló befizetési pénztárbizonylatot,
 • 8 napnál nem régebbi, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal által kiadott igazolást a tartozásmentességről.

Bontás: a benyújtott pályázatok bontása zártkörű (a bontáson a Lebonyolító képviselői, a Kiíró képviselői és a pályázók lehetnek jelen), a bontási eljárásról jegyzőkönyv készül.

Érvénytelen a pályázat:

 • ha azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni,

Pályázni jogosult:

 • a magyar állampolgár, valamint az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára,
 • az Európai Unió valamely tagállamában székhellyel rendelkező jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.
 • az ajánlatot a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejárta után nyújtották be,
 • az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
 • a pályázó a pályázati biztosítékot nem, vagy nem a kiírásban foglaltaknak megfelelően bocsátotta a Kiíró rendelkezésére,
 • az ajánlati árat a pályázó nem egyértelműen határozza meg.

 

 

Eredménytelen az eljárás:

 • nem érkezett ajánlat,
 • kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek,
 • a Kiíró a pályázati felhívásban és a részletes pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján az egyik ajánlatot sem tartja megfelelőnek,
 • valamely ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt a Kiíró az eljárás érvénytelenítéséről döntött.

Pályázatok elbírálásának határideje: pályázat benyújtását követő 15 napon belül

Pályázat elbírálására jogosult: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének Gazdaság-és Turizmusfejlesztési Bizottsága.

A pályázatok elbírálásának módja: A benyújtott pályázatok bontására zártkörű ülésen kerül sor a benyújtási határidőt követő 15 napon belül, ahol a Lebonyolító és a Kiíró képviselői, valamint a pályázók lehetnek jelen. Amennyiben két azonos összegű pályázat érkezik be, abban az esetben licittárgyalás útján kerül meghatározásra a pályázat nyertese.

A licitlépcső bruttó 1.000 Ft.

Amennyiben licitálásra kerül sor, abban az esetben a pályázók közül az nyeri el a bérleti jogot, aki a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését vállalja.

Az eredményről a bizottsági ülésen azonnal értesülnek a pályázók.

Pályázati egyéb feltételek: A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a soron következő, legelőnyösebb ajánlat tevővel köt szerződést. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. A Kiíró a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig indokolás nélkül visszavonhatja. E döntést a Kiíró a pályázati kiírás meghirdetésével azonos módon teszi közzé. A Kiíró a részletes pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeket a pályázat során megváltoztathatja. Amennyiben a pályázati feltételek módosításra kerülnek, a módosítást követően 10 nappal meghosszabbításra kerül a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő. Indokolt esetben egy alkalommal a pályázatok benyújtási határideje legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy az ajánlatok bontását követően a három legelőnyösebb ajánlattevővel a kiírásban meghatározott bírálati szempontok tekintetében tárgyalást folytasson, valamint az ajánlatok kiegészítését kérje.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújt:

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.

6300 Kalocsa, Paksi köz 15. szám alatti, 3-as számú iroda

E-mail: ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

Telefon: 06-20/399-3828

 

Pályázati felhívás közzététele: