Önkormányzati választás 2019 – A jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉTŐL

6300-Kalocsa, Szent István király út.35

Tel.: 78-601-301 , fax.: 78-462-375, email:jegyzo@kalocsa.hu

 

H/2716/2019

Tárgy: a 2019. évi önkormányzati választásokon a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása

 

HATÁROZAT

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:Ve.) 307/E. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. §-a figyelembe vételével Kalocsa városban az egyéni választókerületi képviselőjelölt, valamint polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint állapítom meg:

  • polgármesterjelölt állításhoz:

         300 db ajánlás,

  •  egyéni választókerületi képviselőjelölt állításhoz

        1. választókerületben 18

        2. választókerületben 17

        3. választókerületben 18

        4. választókerületben 18

        5. választókerületben 16

        6. választókerületben 17

        7. választókerületben 16

        8. választókerületben 17

     ajánlás szükséges.

E határozat a Kalocsa Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján (www.kalocsa.hu) kerül közzétételre.

A határozat ellen a Helyi Választási Bizottsághoz (6300 Kalocsa, Szent István király út 35.) írásbeli kifogást lehet benyújtani úgy, hogy a megtámadott határozat közzétételétől számított harmadik nap 16 óráig megérkezzen (2019. augusztus 11-én 16 óra) a választási bizottsághoz. A határozat közzétételének a napja 2019. augusztus 8.

Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

A kifogásnak tartalmaznia kell

    a) a jogszabálysértés megjelölését,

    b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

    c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,

    d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A kifogás illetékmentes.

INDOKOLÁS

A Ve. 307/E. § értelmében az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani. A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

Az egyes választókerületekben a választópolgárok száma a törvényben meghatározott határnapon:

  1. választókerület 1791
  2. választókerület 1686
  3. választókerület 1744
  4. választókerület 1778
  5. választókerület 1584
  6. választókerület 1620
  7. választókerület 1552
  8. választókerület 1640

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. §-a értelmében egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott, polgármesterjelölt az akit a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300 választópolgár jelöltnek ajánlott.

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam meg a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát.

A kifogás benyújtásának lehetőségét a Ve. 208. §-a biztosítja, a benyújtására vonatkozó előírásokat a Ve. 209.§-210. §-a és 212. §-a tartalmazza.

Jelen határozat a Ve. 307/E. §-ában, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. §-ában foglaltakon alapszik.

Az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990.évi XCIII.tv 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Kalocsa, 2019. augusztus 8.

Dr. Kiss Csaba

HVI vezető