Óvodai beiratkozás a 2016/2017. nevelési évre

ovi

HÍRDETMÉNY

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje intézményébe

a 2016/2017. nevelési évre történő óvodai beiratkozás

IDŐPONTJA:

Hétfő: 8.00 – 16.00

Kedd: 8.00 – 16.00

Szerda: 8.00 – 16.00

Csütörtök: 8.00 – 16.00

Péntek: 8.00 – 12.00

HELYSZÍN:

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje, Óvodavezető Iroda

6300 Kalocsa, Szent István király út 19.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

a gyermek:

– TAJ kártyája

– lakcímkártyája

– adókártyája (ha rendelkezik vele)

– személyi igazolványa (ha rendelkezik vele)

– születési anyakönyvi kivonata

– oltási kiskönyve

a szülő:

– személyi igazolványa

– lakcímkártyája

 

1.) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezéseszerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, anevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2013. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet 20. § (2) bekezdése értelmében a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratnia fent megjelölt időpontban és helyszínen.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti,feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésértelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet 20. § (2a)bekezdése értelmében az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra a beiratkozás időtartam kezdő időpontjáig, azaz 2016.05.02-ig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

FONTOS tudnivaló:

A külföldön levő óvodaköteles korú gyermek szülője köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját, azaz 2016.05.06-át követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A szabálysértési törvény 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el, melynek megállapítása esetében 5.000 – 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírság szabható ki.

2.) Az Alapító Okirat szerint intézményünk jogosultfogadni az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket.

3.) Az óvodai körzetek az alábbi linken elérhetők: https://www.kir.hu/KIR2_KORZET_Lakossagi

4.) A Csokonai Utcai Óvoda egy csoportjában kétnyelvű német nemzetiségi nevelés folyik.

5.) Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntésekről a szülőket írásban értesítjük.

6.) Jogorvoslati lehetőséggel az Nkt. 37-38. §-ai alapján élhetnek a szülők.