ÓVODAI BEIRATKOZÁS KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYÉBE 2022/2023-AS NEVELÉSI ÉVRE

HIRDETMÉNY

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje intézményébe
a 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozás 

IDŐPONTJA:

2022.05.02. – 2022.05.06.

Hétfő: 800 – 1600
Kedd: 800 – 1600
Szerda: 800 – 1600
Csütörtök: 800 – 1600
Péntek: 800 – 1200

HELYSZÍN:

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje, Petőfi Utcai Tagóvodája
6300 Kalocsa, Petőfi Sándor u. 26.
Bejárat az Erkel Ferenc utcáról

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

a gyermek:
– TAJ kártyája
– lakcím kártyája
– adókártyája (ennek hiányában a NAV által kiállított igazolás a gyermek adóazonosító jeléről)
– személyi igazolványa (ha rendelkezik vele)
– születési anyakönyvi kivonata
– oltási kiskönyve

a szülő:
– személyi igazolványa
– lakcímkártyája

1.) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. 

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2019. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet 20. § (2) bekezdése értelmében a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a fent megjelölt időpontban és helyszínen.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdés értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője. A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők Kalocsa Város Jegyzőjének címzett, de az érintett intézménynek (óvodának) átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.

Amennyiben a szülő nem tesz eleget kötelességének, a jegyző elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet 20. § (2) bekezdése értelmében az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra a beiratkozás időtartam kezdő időpontjáig, azaz 2022.05.02-ig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

FONTOS tudnivaló:

A külföldön levő óvodaköteles korú gyermek szülője köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját, azaz 2022.05.06-át követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A szabálysértési törvény 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el, melynek megállapítása esetében 5.000 – 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírság szabható ki.

1.) Az Alapító Okirat szerint intézményünk jogosult fogadni az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket.

2.) Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Újvárosi Tagóvodája megszűnt 2022.02.01. naptól. A körzetbe tartozó gyermekek beíratását Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Petőfi Utcai Tagóvodájában kell kezdeményeznie a szülőnek!!! Az új tagóvoda címe: 6300 Kalocsa, Petőfi Sándor u. 26.

3.) Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Kunszt Utcai Tagóvodájába a 2022/23-as nevelési évre felvett gyermekek 2022.09.01-től Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Petőfi Utcai Tagóvodájában kerülnek ellátásra. Az új tagóvoda címe: 6300 Kalocsa, Petőfi Sándor u. 26.

4.) Az óvodai körzetek az alábbi linken elérhetők:

https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index

5.) A Csokonai Utcai Óvoda egy csoportjában kétnyelvű német nemzetiségi nevelés folyik.

6.) Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntésekről a szülőket írásban értesítjük.

7.) Jogorvoslati lehetőséggel az Nkt. 37-38. §-ai alapján élhetnek a szülők.