ÓVODAI BEIRATKOZÁS KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYÉBE 2024/2025-ÖS NEVELÉSI ÉVRE

HIRDETMÉNY

 

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje intézményébe

a 2024/2025. nevelési évre történő óvodai beiratkozás

IDŐPONTJA:

 2024.04.22. – 2024.04.26.

Hétfő:             800 – 1600

Kedd:              800 – 1600

Szerda:           800 – 1600

Csütörtök:      800 – 1600

Péntek:           800 – 1200

 

HELYSZÍN:

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

6300 Kalocsa, Petőfi Sándor u. 26.

Bejárat az Erkel Ferenc utcáról

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

a gyermek:     – TAJ kártyája

                        – lakcím kártyája

– adókártyája (ennek hiányában a NAV által kiállított igazolás a gyermek adóazonosító jeléről)

                        – személyi igazolványa (ha rendelkezik vele)

                        – születési anyakönyvi kivonata

                        – oltási kiskönyve

a szülő:           – személyi igazolványa

                        – lakcímkártyája

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet 20. § (2) bekezdése értelmében a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a fent megjelölt időpontban és helyszínen.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdés értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a területileg illetékes kormányhivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap. A gyermekek felvételéről a beiratkozás utolsó napját követő 30 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője. A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők Kalocsa Város Jegyzőjének címzett, de az érintett intézménynek (óvodának) átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.

Az Oktatási Hivatal az óvodaköteles gyermekek névsorát tárgyév március elsejéig küldi meg a kötelező felvételt biztosító óvodák fenntartói számára. Az Oktatási Hivatal április 16-áig értesítést küld azon gyermek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. (Ha a gyermek óvodakötelezettségét vagy tankötelezettségét Magyarország területén kívül teljesíti, azt a szülőnek be kell jelentenie a hivatalnak.  A bejelentéshez használható űrlap elérhető az OH honlapján, és elküldhető ügyfélkapus hitelesítéssel elektronikusan vagy postán a következő címre: Oktatási Hivatal, Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.)

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A szabálysértési törvény 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el, melynek megállapítása esetében 5.000 – 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírság szabható ki.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

 

1.) Az Alapító Okirat szerint intézményünk jogosult fogadni az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket.

 

2.) Az óvodai körzetek az alábbi linken elérhetők https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index

 

3.) A Csokonai Utcai Óvoda egy csoportjában kétnyelvű német nemzetiségi nevelés folyik.

 

4.) Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntésekről a szülőket írásban értesítjük.

 

5.) Jogorvoslati lehetőséggel az Nkt. 37-38. §-ai alapján élhetnek a szülők.