Pályázat a Viski Károly Múzeum Kalocsa területi múzeumi igazgató beosztásra

Kalocsa Város Önkormányzata

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Viski Károly Múzeum Kalocsa

területi múzeumi igazgató

(magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. január 1-től 2023. december 31- ig 5 év időtartamig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 25.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A muzeális intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése és biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • •Egyetem, Mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettség vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség,
 • •a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • •B kategóriás jogosítvány,
 • •Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret
 • •büntetlen előélet
 • •magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
 • •magyar nyelvtudás
 • •kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez
 • •nem áll muzeális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Muzeális intézménynél szerzett vezetői tapasztalat – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Szakmai gyakorlat igazolása
 • Intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
 • Végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • Büntetlen előéletet, valamint azt igazoló 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, hogy nem áll munkakörének megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • Idegennyelv- ismeretet igazoló okirat, így különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával
 • Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség vállalásáról
 • Szakirányú tudományos, szakmai tevékenységének bemutatása
 • Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhessék, abba betekintsenek

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kiss Csaba jegyző nyújt, a 78/601-302-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kalocsa Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Szent István király út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2493 /2018/H valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
 • Személyesen: Dr. Kiss Csaba jegyző, Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben meghatározott tagokkal kiegészített Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testületének Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottsága, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának véleményezését követően Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Kalocsa Polgármesteri Hivatal hirdető táblája
 • kalocsa.hu honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

vezetői pótlék a pótlékalap 500%-a