Pályázat Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ igazgatói állására

Kalocsa Város Önkormányzata

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ

igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2019.05.01-től 2024.04.30-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Bem Apó utca 19.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása. Alapellátások és nappali ellátások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, nappali ellátás (idősek klubja, értelmi fogyatékosok napközi otthona), szakosított ellátás (idősek otthona)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • főiskola, az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet az intézményvezetőre megállapított szakirányú szakképzettség valamelyike,
 • a 257/2000 (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szociális szakellátásban szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • képesítést igazoló dokumentumok másolata
 • részletes szakmai önéletrajz
 • intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
 • nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség vállalásáról,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez
 • büntetlen előéletet és foglakozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány
 • pályázó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
 • a 25/2017. (X.8.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzésre válik kötelezetté a magasabb vezetői beosztás betöltését követően (ha a vezetőképzésre vonatkozó kötelezettség nem kerül teljesítésre, akkor a személy magasabb vezetői beosztásban a képzés teljesítéséig nem foglalkoztatható),
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálását a Bizottság és a képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja (amennyiben nem nyilatkozik, akkor nyilvános ülésen tárgyalja)

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2019. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kiss Csaba nyújt a 78-601-300/106-os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kalocsa Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Szent István király út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: H/320/2019 , valamint a beosztás megnevezését: intézmény vezető.
 • Személyesen: Dr. Kiss Csaba, Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testületének Kulturális Oktatási és Szociális Bizottsága a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (10) bekezdésében foglalt szerv képviselőjével kiegészülve a pályázat benyújtási határidejét követő 21 napon belül meghallgatja a pályázókat és a pályázókról írásos véleményt készít. A vezetői megbízásról Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 15.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Vezetői pótlék a pótlékalap 500%-a

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kalocsa.hu honlapon szerezhet.