PÁLYÁZATI FELHÍVÁS “2. SZÁMÚ CSARNOK BÉRBEADÁSA”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

„2. számú Csarnok bérbeadása”

A pályázatot kiíró szerv neve, székhelye:

Kalocsa Város Önkormányzata

képviseli: Dr. Filvig Géza polgármester

6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

Tel.: +36/78/601-303

e-mail: varos@kalocsa.hu

I.               Általános információk

1.      A pályázat tárgya:

Kalocsa Város Önkormányzata a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 azonosító számú, Iparterület fejlesztése Kalocsán elnevezésű pályázat keretében a Kalocsa belterület 3506/56 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Kalocsa, Paksi köz 13.  B. ép. szám ingatlanon iparfejlesztést valósított meg, melynek eredményeként felújításra került a 2. számú Csarnok.

2.      A pályázat célja, jellege:

Az Önkormányzat egyfordulós, nyílt pályázatot hirdet (versenyeztetési eljárás) a tulajdonát képező Kalocsa, belterület 3506/56 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Kalocsa, Paksi köz 13. B. ép. szám alatti, kivett telephely művelési ágú, 6494 m2 területű ingatlanon lévő összesen 1071,6 m2 hasznos alapterületű 2. számú Csarnok bérlet útján történő hasznosítására.

3.      Az ingatlan bemutatása:

Cím: Kalocsa, Paksi köz 13. B. ép.  (hrsz.: 3506/56)

A főbejárattól szilárd burkolatú út vezet a felújított csarnokig. Az épületet korábban a honvédség tárolásra használta. A csarnok földszintes, egyterű, 14 db teljes felületen nyíló acél kapuval van ellátva, amelyek mindegyike külön egyszárnyú személybejárattal is rendelkezik. A padlóburkolata 23 cm vastag monolit bazaltbeton, melyet a felújítás nem érintett.

A külső falak és kapuk nem hőszigeteltek. A födémen 12 cm vastag hőszigetelés van, a vízszigetelés felújításra. Az épületben falitűzcsap került kialakításra, egyéb vízvételi hely nem biztosított. Az elektromos hálózat felújításra került. Az épület csak tárolásra alkalmas, állandó munkavégzés nem lehetséges.

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a megvalósítás során az épület tűzvédelmi szempontból egy egységként, a teljes épület egészére lett kialakítva.

4.      A csarnokot az Önkormányzat egybe kívánja bérbe adni.

5.      Bérleti díj összege, bérleti időszakra vonatkozó információk:

A bérleti jogviszony tervezett kezdete: 2024. február

A bérleti jogviszony időtartama: határozott idejű, minimum 2 év, maximum 5 év.

Az Önkormányzat által meghatározott minimálisan ajánlható bérleti díj mértéke:

500,-Ft/m2/hó + ÁFA

 

II.            A pályázat benyújtásának helye, határideje és módja

 1. A pályázat benyújtásának helye:

 

Kalocsa Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

 

 1. A pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 25. 15:00 óra

A beadási határidőn túl beérkező pályázatokat a kiíró érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 1. A pályázat benyújtásának módja:

 

Az ajánlatokat írásban, zárt borítékban egy eredeti példányban kell benyújtani a jelen pályázat mellékletét képező „Pályázati adatlap” kitöltésével. Az ajánlatok benyújtása személyesen vagy postai úton (a benyújtási határidőig be kell érkeznie az ajánlatnak) a fenti címre lehetséges. A borítékon kérjük feltüntetni: „2. számú Csarnok bérbeadása. Határidő előtt felbontani tilos.”

 

 1. Ajánlati kötöttség:

 

Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és attól számított 120 napig tart.

 

 1. Kiíró részéről a kapcsolattartó:

 

Boromisza Viktor (tel.: 78/601-301/114-es mellék, e-mail: varos@kalocsa.hu)

 1. Istella Mónika (tel.: 78/601-301/111-es mellék, e-mail: istella.monika@kalocsa.hu)

 

III.         A pályázatok elbírálásával kapcsolatos információk

 1. Bontás helye, módja, ideje:

 

Kalocsa Város Polgármesteri Hivatal 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. I. emelet 33-as számú tárgyaló

 1. január 25. 15 órakor

A pályázat bontása nyilvánosan történik, azon a pályázók, illetve meghatalmazottjaik (teljes magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás birtokában) részt vehetnek. Bontáskor jelenlévőkkel ismerteti a Kiíró a pályázók nevét, székhelyét és az ajánlat lényeges tartalmát. A bontásról jegyzőkönyv készül.

 

 1. A pályázatok értékelése:

A pályázatok értékelésre Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdaság- és Turizmusfejlesztési Bizottsága jogosult.

 1. Pályázati feltételek:

A támogatási konstrukció célja a vállalkozások versenyképességének javítása és munkahelyteremtő képességének ösztönzése, valamint a helyi gazdaság működését segítő helyi/térségi feltételek biztosítása. Ezért a pályázók vállalkozások lehetnek.

 1. Bírálati szempontok:

Kiíró az érvényes pályázatok közül a megajánlott bérleti díj és a bérleti jogviszony időtartamának szorzataként meghatározható várható bérleti díjbevétel mértéke, azaz a legmagasabb kalkulált díjbevétel alapján hirdet nyertest.

Amennyiben több pályázónál azonos a díjbevétel mértéke, akkor a rangsor a pályázat beérkezésének időpontja alapján kerül megállapításra.

Az értékelés során meg kell állapítani a pályázatok érvényességét vagy érvénytelenségét az érvénytelenségi ok pontos megjelölésével.

Érvényes a pályázat amennyiben az mind a tartalmi, mind a formai követelményeket figyelembe véve megfelel a pályázati kiírásnak.

Érvénytelen a pályázat, ha

 • olyan pályázó nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni,
 • a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejárta után került benyújtásra,
 • az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
 • az ajánlati ár nem egyértelműen került meghatározásra.

 

 1. Eredményhirdetés:

Kiíró legkésőbb az ajánlatok bontását követő 30 napon belül elbírálja, a nyertes pályázókat a döntést követő 15 napon belüli értesíti. Ha a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsulna, vagy a szerződés megkötése után a nyertes a szerződésben foglaltakat nem teljesíti és ezért Kiíró a szerződéstől elállt, vagy a felek felbontották azt, úgy Kiíró – a pályázati eljárás hivatalos eredményét figyelembe véve – jogosult a pályázati eljárásban második legkedvezőbb érvényes ajánlattevővel szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.

 

IV.         Pályázat tartalma

A pályázó a jelen felhívás mellékletét képező pályázati adatlap kitöltésével nyújthatja be ajánlatát.

 1. Pályázó nyilatkozatai az alábbiakról:

 

 1. Köteles írásban nyilatkozni az ajánlattételi felhívás, szerződéstervezet feltételeinek elfogadásáról (nyilatkozat a pályázati adatlap része)
 2. Hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez a pályázat értékeléséhez és a döntés meghozatalához szükséges mértékben.
 3. Pályázó vállalja a 120 napos ajánlati kötöttséget.
 4. 30 napnál nem régebbi nyilatkozat arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a alapján átlátható szervezetnek minősül, mely formanyomtatvány a pályázati kiírás mellékletét képezi.
 5. Pályázó nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt és annak veszélye sem fenyeget.
 6. Bérlet időtartama, havi bérleti díj.
 7. A helyiségben folytatni kívánt tárolási tevékenység rövid ismertetése.

 

 1. Kötelezően csatolandó mellékletek:

 

 1. Pályázati adatlap
 2. 30 napnál nem régebbi a cég képviselője által hitelesített cégkivonat
 3. közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített eredeti aláírási címpéldány
 4. 30 napnál nem régebbi igazolás, hogy nincs lejárt adó- és vám tartozása vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplésről szóló igazolás

 

 1. Egyéb információk:

 

 • Az ajánlat megadásához szükséges további, műszaki tartalmat érintő információk Ajánlatkérőnél az ajánlattételi időtartam alatt Ajánlattevő rendelkezésére állnak.
 • A bérleti díj a rezsiköltséget nem tartalmazza.
 • Az ingatlan igény szerint a Kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.
 • Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthassa.
 • A bérleti szerződés aláírására csak az Irányító Hatóság jóváhagyását követően kerülhet sor.
 • Kiíró felhívja a figyelmet, hogy Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről szóló 11/2006. (VI.22.) számú rendelet 33. § (1) bekezdés b) pontja alapján a bérleti jog megszerzéséért Kiíró díjat állapít meg, melynek mértéke a havi bérleti díj 3 hónapra számított összege.
 • A bérleményben a tevékenység végzéséhez szükséges alapvető szerkezeti változásokat nem érintő átalakítás csak a Kiíró előzetes írásos engedélyével végezhető.
 • A bérleményben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése a betelepülő vállalkozás feladata és költsége.
 • Betelepülő vállalkozásnak magának kell gondoskodnia a keletkezett hulladékok elszállításáról.
 • Az épület vagyon és felelősségbiztosítását a bérleti díj magába foglalja, azonban a betelepülő vállalkozás bérleményben elhelyezett vagyontárgyai biztosításáról, illetve az általa végzett tevékenység felelősségbiztosításáról maga köteles gondoskodni.

 

Kalocsa, 2023. december 19.

Mellékletek: