Pályázati felhívás az Inert építési és bontási hulladéklerakó telep értékesítésére

Pályázati azonosító: KPH-JO-643/2017.

Kalocsa Város Önkormányzata

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST

tesz közzé

a kalocsai 021/29 hrsz. alatti ingatlan területéből telekalakítást követően kialakításra kerülő 021/39 hrsz.-ú szemétlerakó telep megnevezésű ingatlan értékesítésére

 

Kiíró megnevezése: Kalocsa Város Önkormányzata

Kiíró székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

Pályázatot lebonyolító szerv: Kalocsai Polgármesteri Hivatal

Pályázatot lebonyolító szerv székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

Pályázat célja: Inert építési és bontási hulladéklerakó telep értékesítése

Pályázat jellege: nyilvános

Pályázat tárgya:

 • település: Kalocsa
 • fekvés: külterület
 • ingatlan helyrajzi szám: 021/29 hrsz. alatti ingatlanból telekalakítás folytán kialakítandó 021/39 hrsz.-ú ingatlan (vázrajz tervezet a pályázati felhívás 1. számú melléklete)
 • terület: 4 ha 3756 m2
 • megnevezés: (kivett) szemétlerakó telep
 • közművesítettség: nincs
 • felépítmények: nincs
 • Minimum vételár: nettó 400,- Ft/m2, azaz 17.502.400 ,- Ft

ingatlan értékesítése.

Kötelező hasznosítási cél: Inert építési – bontási hulladéklerakó telep működtetése, építési- bontási hulladék átvételének biztosítása

A kötelező hasznosítási cél teljesítésének biztosítására a Kiíró 20 év időtartamra visszavásárlási jogot köt ki a jelen pályázati felhívás keretében megkötött adásvételi szerződés szerinti vételáron. Továbbá a visszavásárlási jog biztosítására az ingatlanra elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba.

Ajánlatok benyújtásának helye: Kalocsai Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán (6300 Kalocsa, Szent István király út 35. 1. irodában) hétfő- csütörtök: 8:00-16:00 óra között, pénteken 8:00-13:00 között, valamint postai úton a pályázat benyújtási határidejéig.

Pályázat benyújtásának módja: írásban 2 pld. -ban, zárt borítékban. A borítékon fel kell tüntetni a pályázati azonosító számot, valamint „A boríték csak az ajánlattételi határidő leteltét követően bontható fel!” szöveget.

Pályázat benyújtási határideje: 2017. március 16-től- 2017. március 31. 13:00 óráig

Ajánlati kötöttség időtartama: a pályázati benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjától számított 60 nap

A szerződéskötés tervezett határideje: a pályázat elbírálását követő 60 napon belül

A jelen pályázati felhíváson kívül további részletes pályázati dokumentáció nem készült.

Az ajánlatok elbírálásánál jelentős bírálati szempontok:

 • vételár mértéke
 • építési – bontási hulladéklerakó telep üzemeltetésében szerzett tapasztalat
 • hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátásában szerzett tapasztalat

Vételár megfizetésére vonatkozó előírások: Vételárat az adásvételi szerződés aláírását követően legkésőbb 5 napon belül kell megfizetni átutalással az Kiíró részére.

A pályázati biztosíték megfizetése: 100.000 Ft átutalással a pályázat benyújtásának határidejéig a Kalocsa Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11732040-15336938 számú számlaszámra.

A pályázati biztosítékra vonatkozó szabályok: A pályázati biztosíték a pályázati felhívás visszavonása esetén, illetve ha a szerződéskötés a Kiírónak felróható okból hiúsult meg visszajár. Nem jár vissza a biztosíték, ha a kiírás szerint megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. A pályázó részére vissza nem járó biztosíték Kalocsa Város Önkormányzatának költségvetését illeti. A Kiíró a visszatérített ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a pályázati felhívás feltételeinek elfogadására vonatkozóan,
 • a szerződéskötéshez szükséges adatok (név, lakóhely, székhely, adóazonosító szám, adószám, cégjegyzékszám)
 • vételár megjelölése: nettó …….. Ft + Áfa formátumban (tárgyi adómentes az Áfa tv. 86. § (1) j) pontja alapján)
 • a pályázati biztosíték befizetését igazoló dokumentumot (átutalási bizonylat)
 • nem természetes személy pályázónál 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonatot, valamint a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát,
 • nem természetes személy pályázó esetében arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3.§ (1) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül,

Bontás: zártkörű (a bontáson csak a Kiíró és a Lebonyolító képviselői vannak jelen), a bontási eljárásról jegyzőkönyv készül.

Érvénytelen a pályázat:

 • ha azt olyan ajánlattevő nyújtott be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni,
 • az ajánlatott a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejárta után nyújtották be,
 • az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
 • a pályázó a pályázati biztosítékot nem, vagy nem a kiírásban foglaltaknak megfelelően bocsátotta a Kiíró rendelkezésére
 • az ajánlati árat a pályázó nem egyértelműen határozza meg.

Eredménytelen az eljárás:

 • nem érkezett ajánlat,
 • kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek,
 • a kiíró a pályázati felhívásban és a részletes pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján az egyik ajánlatot sem tartja megfelelőnek,
 • valamely ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt a Kiíró az eljárás érvénytelenítéséről döntött.

Pályázatok elbírálásának határideje: 2017. április 30.

A Pályázat elbírálására jogosult: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete

A pályázatok elbírálásának módja: A benyújtott pályázatok bontására zártkörűen kerül sor a benyújtási határidőt követő 3 munkanapon belül, ahol a Kiíró és a Lebonyolító képviselői lehetnek jelen. A pályázatok értékelését a Kalocsai Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztálya készíti elő elfogadásra és előterjesztést és javaslatot tesz Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő testülete részére a nyertes ajánlatra. A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület nyílt ülésén bírálja el. Az eredményről az elbírálást követő 10 napon belül levélben értesülnek a pályázók.

Pályázati egyéb feltételek: A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a soron következő összességében legelőnyösebb ajánlat tevővel köt szerződést. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati eljárást érvényes ajánlatok esetében is eredménytelennek nyilváníthatja. A Kiíró a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig indokolás nélkül visszavonhatja. E döntést a Kiíró a pályázati kiírás meghirdetésével azonos módon teszi közzé. A Kiíró a részletes pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeket a pályázat során megváltoztathatja. Amennyiben a pályázati feltételek módosításra kerülnek, a módosítást követően 10 nappal meghosszabbításra kerül a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő. Indokolt esetben egy alkalommal a pályázatok benyújtási határideje legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy az ajánlatok bontását követően a három legelőnyösebb ajánlattevővel a kiírásban meghatározott bírálati szempontok tekintetében tárgyalást folytasson, valamit az ajánlatok kiegészítését kérje.

A versenyeztetési eljárás és szerződéskötésre vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 15/2012 (VII. 23.) önkormányzati rendelet 16.§ -39. § – ai tartalmazzák.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2)-(5) bekezdései alapján a 13. § (1) bekezdés szerinti értékhatárt (5.000.000,- Ft) meghaladó önkormányzati ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett adásvételi szerződést meg kell küldeni a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére. Az elővásárlási jognyilatkozat megtételére 35. nap áll rendelkezésre.

 

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújt:

Dr. Tóth- Kovács Ádám aljegyző

6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

e-mail: aljegyzo@kalocsa.hu

tel: 78/601-302

Pályázati felhívás közzététele:

 • önkormányzati hirdetőtábla
 • kalocsa.hu
 • egy helyi kiadvány

 

 1. számú melléklet