Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlan bérbeadására

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.

Nyilvános pályázati felhívást

tesz közzé

a kalocsai ingatlan nyilvántartásban 2315/A hrsz. alatt felvett, 6300 Kalocsa, Malomszög u. 11. szám alatt található 67 m2 alapterületű lakóingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására

Kiíró megnevezése: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének Kulturális- és Szociális Bizottsága

Kiíró székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

Lebonyolító megnevezése: Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.

Lebonyolító székhelye: 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.

Pályázat célja: 6300 Kalocsa, Malomszög u. 11. szám alatt található 67 m2 alapterületű lakóingatlan határozott idejű, bérbeadás útján történő hasznosítása

Pályázat jellege: nyilvános

Bérbeadás módja: szociális alapon történő bérbeadás

Pályázat tárgya:

 • település: Kalocsa
 • fekvése: Szőlőhegy
 • helyrajzi szám: 2315/A hrsz.
 • alapterület: 67 m2 hasznos alapterület
 • helyiség felhasználása: lakóingatlan
 • elrendezés: 2 lakószoba, előszoba, közlekedő, konyha, fürdőszoba WC-vel
 • komfortfokozat: komfortos
 • használati érték: megfelelő
 • fűtés: fafűtés

lakóingatlan hasznosítása bérbeadás útján.

Ajánlatok benyújtásának helye: Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata – 6300 Kalocsa, Szent István király út 2-4., 1. emelet 116-os iroda – hétfő- csütörtök: 08.00-15.00 óra között, pénteken 08.00-12.00 óra között a pályázat benyújtásának határidejéig.

Pályázatok benyújtásnak módja: írásban, 1 példányban, zárt borítékban, a mellékelt nyomtatványok kitöltésével. A borítékon fel kell tüntetni a „6300 Kalocsa, Malomszög u. 11. szám alatti lakóingatlan”, valamint a „boríték csak az ajánlattételi határidő leteltét követően bontható fel!” szövegeket, illetve a pályázó telefonos elérhetőségét.

Pályázat benyújtási határideje: 2023. január 13.  08.00 órától – 2023. január 30. 15.00 óráig

Ajánlati kötöttség időtartama: a pályázat benyújtásától számított 60 nap

A bérleti jogviszony tervezett kezdete: 2023. február 10.

A jelen pályázati felhíváson kívül további részletes pályázati dokumentáció nem készült.

Fizetendő bérleti díj mértéke:

lakbér: 204 Ft/m2/hó x 67 m2 = bruttó  13.668 Ft/hó

 (az összeg a közüzemi díjakat nem tartalmazza)

A lakbér mértékét a Képviselő-testület minden évben az Önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadása előtt határozza meg. Az új lakbért minden év április 1-től a következő április 1-ig kell alkalmazni.

Bérbeadás időtartama: határozott időtartam, a TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00011 azonosító számú pályázat fenntartási időszakának lezárásáig (melynek várható időpontja: 2028. április 30.), 30 napos felmondási idővel

A pályázók a lakásra megtekintett állapotban kötnek bérleti szerződést.

A lakás kizárólag az alábbi időpontokban tekinthető meg (kollégánkkal történő telefonos egyeztetést követően, elérhetősége: 06-20/221-9100):

 1. január 18., szerda 15.00-16.00 óráig
 2. január 24., kedd 10.00-11.00 óráig

Bérbeadás feltételei: a szociális alapon történő bérbeadás feltételeit Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről szóló 11/2006. (VI. 22.) számú rendelete szabályozza, valamint jelen ingatlan esetében a TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00011 azonosító számú „Szociális városrehabilitáció Kalocsán” című pályázat írja elő.

 1. A TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00011 projektnek megfelelően az ingatlanra az alábbi feltételeknek megfelelő személy pályázhat:

a.) aki a költözés időpontja előtt legalább 1 évvel életvitelszerűen szegregátumban/szegregációval veszélyeztetett területen élt. Az életvitelszerű ott tartózkodást lakcímkártya hiányában a jegyző igazolja.

Szegregációval veszélyeztetett terület:

 • Dózsa György utca – Hősök útja és Gödrök köze által határolt szakasza
 • Hősök útja – Dózsa György utca és Gödrök köze által határolt szakasza
 • Gödrök köze
 • Petőfi Sándor utca – Szőlők köze út és Kertekalja sor által határolt szakasza
 • Szőlők köze út – Petőfi Sándor utca és Csatorna utca által határolt szakasza
 • Kertekalja sor – Petőfi Sándor utca és Rózsa köz által határolt szakasza
 • Vízmű utca
 • Rózsa köz – Szőlők köze út és Kertekalja sor által határolt szakasza
 • Malomszögi utca – Vízmű utca és Csatorna utca által határolt szakasza
 • Csatorna utca – Szőlők köze út és Malomszögi utca által határolt szakasza

b.) aki vállalja az együttműködést az integráció céljának elérésében az Önkormányzattal, konzorciumi partnerekkel és a TOP 5.2.1-es konstrukciójában biztosított szociális munkással.

 1. Szociális helyzet alapján az a saját lakással nem rendelkező személy – a vele együtt költözőket is figyelembe véve – pályázhat:

a.)   akinek a pályázati kiírást megelőző egy év átlagában megállapított egy főre jutó jövedelme a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló helyi rendelet szerinti rendkívüli települési támogatási határ kétszeresét nem haladja meg (család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-a kétszeresét, jelenleg 74.100 Ft-ot, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-a kétszeresét, jelenleg 85.500 Ft-ot).

b.)   aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4.§ (1) b.) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkezik, vagyis nincs a tulajdonában hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek

 1. ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy
 2. bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;

c.)   aki a bérleti ajánlat benyújtásakor, illetőleg az azt megelőző 5 éven belül, az ország területén beköltözhető lakástulajdonnal, lakástulajdonon fennálló haszonélvezeti joggal, egyéb használati joggal, üdülővel, továbbá beépíthető lakótelekkel, üdülőtelekkel nem rendelkezik, illetve nem rendelkezett.

A szociális helyzet alapján legfeljebb az alábbi méretű lakás adható bérbe az együttlakó személyek számától függően:

 • 2 személyig: 1 – 2 lakószoba
 • 3 személy esetében: 1,5 – 2,5 lakószoba
 • 4 személy esetében: 2,5 – 3 lakószoba,
 • minden további személy esetén további fél szobával nő a lakásigény mértékének felső határa.
 • 3 vagy több gyermeket nevelő család esetében a lakásigény mértékének felső határa minden további személy esetén 1 szobával nő.
 1. A pályázók közül elsőbbséget élveznek különösen: 
 2. akik életveszélyes, vagy egészségre ártalmas körülmények között laknak,
 3. albérletben lakók, hajléktalanok,
 4. a zsúfoltabb lakáskörülmények között élők,
 5. munkaképtelenek, súlyos egészségkárosodásban vagy testi fogyatékosságban szenvedők,
 6. fiatal házasok a Bérbeadás feltételei 1. a-b) pontjában foglalt feltételek teljesülése esetén
 7. kalocsai lakosok,
 8. akik önkormányzati lakásbérleményt kívánnak cserélni a Rendelet 6.§. (3) bekezdés szerint.

Nem köthető bérleti szerződés azzal a szociálisan rászorult ajánlattevővel,

a.)  aki lakásbérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében a Bérbeadó javára, vagy bármely módon hozzátartozója javára 5 éven belül lemondott;

b.) aki önkényesen foglalt el bérlakást, az önkényes lakásfoglalástól számított 5 éven belül;

c.)  aki bérleti ajánlatában olyan valótlan adatot közöl, amely jogosulatlan előnyhöz juttathatná.

 1. Egyéb feltételek:
 • ajánlatot az a szociálisan rászoruló személy is tehet, aki a pályázati felhívás megjelenésekor önkormányzati bérlakásban lakik, de a lakás mérete, komfortfokozata miatt másik lakást kíván igényelni. Ez esetben a pályázónak igazolnia kell, hogy lakbér hátraléka nincs, illetve, hogy a korábbi bérleményét rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja vissza Bérbeadónak.
 • a pályázatban csak azok vehetnek részt, akik a kiírt pályázatra határidőben jelentkeznek (újra jelentkeznek), annak feltételeit maradéktalanul teljesítik,
 • a pályázók a lakásra megtekintett állapotban kötnek bérleti szerződést
 • egyszerre hirdetett több lakás esetén egy pályázó legfeljebb három lakásra pályázhat egy időben.

A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • ajánlattevő nevét, személyes adatait (személyi igazolvány, lakcím kártya fénymásolata), családi állapotát, lakcímét, munkahelyét,
 • ajánlattevővel együtt költöző személy(ek) nevét, személyes adatait (személyi igazolvány, lakcím kártya fénymásolata), rokonsági fokát,
 • a családban jövedelemmel rendelkezők jövedelemigazolását,
 • ajánlattevő és az együtt költözők nyilatkozatát a Bérbeadás feltételei a-b) pontjaiban meghatározott mértékű ingó és ingatlan vagyonukról, azok értékéről,
 • ajánlattevő nyilatkozatát a pályázat megismeréséről és elfogadásáról,
 • ajánlattevő nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi és elfogadja, hogy nyertes pályázat esetén (ő nyeri meg a pályázatot), amennyiben a bérleti jog elnyerésétől számított 8 napon belül nem köti meg a bérleti szerződést, akkor a soron következő bérleti feltételeknek megfelelő, érvényes ajánlatot tevő lép a helyébe.

Bontás: a bérleti ajánlatokat tartalmazó borítékokat zártkörű tárgyaláson kell felbontani, ahol a Lebonyolító, valamint a Kiíró képviselői lehetnek jelen. A bontási eljárásról jegyzőkönyv készül.

Érvénytelen a pályázat:

 • ha azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni,

Pályázni jogosult:

 • a magyar állampolgár, valamint az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára,
 • bevándorlási engedéllyel rendelkező személy,
 • letelepedési engedéllyel rendelkező személy,
 • a magyar hatóság által menekültként elismert személy,
 • az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgárai.
 • ha az ajánlatot a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejárta után nyújtották be,
 • ha az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.

Eredménytelen az eljárás:

 • nem érkezett ajánlat,
 • kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek,
 • a Kiíró a pályázati felhívásban és a részletes pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján az egyik ajánlatot sem tartja megfelelőnek,
 • valamely ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt a Kiíró az eljárás érvénytelenítéséről döntött.

Pályázatok elbírálásának határideje: pályázat benyújtását követő 15 napon belül

Pályázat elbírálására jogosult: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének Kulturális- és Szociális Bizottsága

A pályázatok elbírálásának módja: A benyújtott pályázatok elbírálására zártkörű ülésen kerül sor a benyújtási határidőt követő 15 napon belül, ahol a Lebonyolító képviselői és a Kiíró képviselői lehetnek jelen.

Pályázati egyéb feltételek: A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a soron következő, a szociális alapon történő bérbeadás feltételeinek megfelelő ajánlat tevővel köt szerződést. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. A Kiíró a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig indokolás nélkül visszavonhatja. E döntést a Kiíró a pályázati kiírás meghirdetésével azonos módon teszi közzé. A Kiíró a részletes pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeket a pályázat során megváltoztathatja. Amennyiben a pályázati feltételek módosításra kerülnek, a módosítást követően 10 nappal meghosszabbításra kerül a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő. Indokolt esetben egy alkalommal a pályázatok benyújtási határideje legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy az ajánlatok bontását követően a három legelőnyösebb ajánlattevővel a kiírásban meghatározott bírálati szempontok tekintetében tárgyalást folytasson, valamint az ajánlatok kiegészítését kérje.

A pályázati adatlap innen tölthető le!

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújt:

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata

6300 Kalocsa, Szent István király út 2-4., 1. emelet, 116-os iroda

E-mail: ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

Név, telefon: Király Edit, 06-30/574-7945 (munkaidőben hívható)

Pályázati felhívás közzététele:

 • Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla
 • Kalocsa Város Önkormányzata honlapja
 • Kalocsai Néplap