Pályázati kiírás ingatlan értékesítésre az ipari parkban (5257/9 hrsz.)

Pályázati kiírás ingatlan értékesítésre

 Kalocsa Város Önkormányzatának képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a kalocsai 5257/9 hrsz. alatti ingatlan  értékesítésére.

 1. Pályázat lebonyolítását a Kalocsai Polgármesteri Jegyzői Irodája végzi ( Kalocsa, Szent István király út 35)
 1. Ingatlan címe: Kalocsa 5257/9 hrsz, Ipari  park

Az ingatlan tulajdonosa 1/1 tulajdoni arányban Kalocsa Város Önkormányzata

Az ingatlant jelenleg bérleti jog terheli  határozatlan időre 30 napos felmondási idővel, az éves bérleti díj jelenleg bruttó 10 000,- Ft.

Ajánlható legalacsonyabb vételár : 40 000 000,- Ft

 1. Az ajánlatokat 2 példányba írásban kell eljuttatni ( 1 eredet és egy másolati példány) kell benyújtani,

a benyújtás helye: 6300-Kalocsa, Szent István király út 35. I.e Jegyzői Iroda,

a pályázatok benyújtásának ideje: 2023. április 18-tól 2023. május 3-ig  16 óra

Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatok bontása 2023. május 4-én 15 óra a Polgármesteri Hivatal I. 33 tanácsterme, zártkörűen , ahol jelen van a Gazdasági és Turizmusfejlesztési Bizottság elnöke, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke, a Kalocsai Polgármesteri Hivatal jegyzője és aljegyzője és a  polgármester és a pályázók.

 1. A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el, a pályázókat írásban értesítik.
 1. Az ajánlati kötöttség a pályázati határidő leteltétől számított 60 nap.
 1. A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást adó személy: Dr. Látó Anita aljegyző Tel.: 78-601-301/108
 1. Az ingatlan megtekinthető előzetes egyeztetést követően 2023. április 11-én 10-12 óra között. Kérjük a megtekintési szándékot előre jelezni április 11-én 9 óráig.
 1. Pályázati biztosíték, amely 5 millió – azaz ötmillió- Ft, amely a vételárba beszámít, a nyertes pályázó visszalépése esetén nem jár vissza, a többi esetben 15 napon belül visszafizetésre kerül. A pályázati biztosítékot a 11732040-15336938-00000000 számlaszámra kell megfizetni „Pályázati biztosíték 5257/9 hrsz.” megjelöléssel, a pályázat benyújtását megelőzően. Tervezett hasznosítási cél, annak megkezdése illetve befejezési ideje.

Pályázatnak tartalmaznia kell:

 

Pályázó adatait, elérhetőségét ( név, cím, telefon , email).

A pályázó képviseletében eljárni jogosult nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát.

Ajánlott vételárat bruttó összegbe

Nem természetes személy pályázó esetén arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó átlátható szervezetnek minősül.

Nem természetes személy esetén nyilatkozatot, hogy nem áll csőd, felszámolás, vagy végelszámolás alatt.

Az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy az ajánlatát a pályázat határidejének leteltét követő 60 napig fenntartja.

Az ajánlattevő nyilatkozatát, melyben vállalja a szerződéskötéshez és tulajdonjog megszerzéséhez szükséges költségek viselését.

Nem természetes személy pályázó esetén 30 napnál nem régebbi nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum (cégkivonat, bírósági bejegyzés, stb.).

30 napnál nem régebbi köztartozásmentes nyilatkozat.

A pályázati biztosíték átutalása és az átutalt összegről igazolás.

Az ingatlanon a tervezett beruházási célt és annak várható megvalósítási idejét (kezdő- és befejezési időpont)

 1. A Kiíró fenntartja magának, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével köthet szerződést.
 1. A Kiíró fenntartja magának, hogy az eljárást bármikor eredménytelennek nyilváníthatja vagy a pályázati kiírást visszavonhatja.
 1. A pályázat elbírálásának szempontjai: megajánlott legmagasabb vételár
 1. A pályázati kiírásban nem szabályozott esetekben Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 15/2012. (VII.23.) önkormányzati rendelete szabályait kell alkalmazni.
 1. A nyertes pályázó az eredményhirdetést követő 15 napon belül köteles szerződést kötni és a szerződés megkötésével egyidőben egyösszegben köteles átutalással megfizetni a megajánlott vételárat. Határidő elmulasztása esetén a kiíró úgy tekinti, hogy a nyertes pályázó visszalépett, és ebben az esetben a pályázati biztosíték nem jár vissza.
 1. A Magyar Államot a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI tv 14 §- a alapján elővásárlási jog illeti meg.
 1. Az adásvétellel kapcsolatos valamennyi költség a nyertes ajánlattevőt terheli.
 1. Pályázó nyilatkozata szükséges arról, hogy a beruházást az ingatlanon 5 éven belül befejezi és a pályázatban vállalt gazdasági tevékenységet megkezdi. A pályázat megkezdésének biztosítékául az önkormányzat az ingatlanon történő beruházás befejezéséig, de legfeljebb 5 évre kötbért köt ki, melynek összege a vételár 50% -ában kerül meghatározásra.