Pályázati kiírás ingatlanok értékesítésre

Kalocsa Város Önkormányzatának képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a dunaszentbenedeki 0106/1,  0106/3, 0106/4 hrsz alatti ingatlanok ( volt Diákfarm) és hozzá kapcsolódó ingóságok  értékesítésére.

 

 1. Pályázat lebonyolítását a Kalocsai Polgármesteri Jegyzői Irodája végzi ( Kalocsa, Szent István király út 35)
 2. Ingatlanok adatai: címe: dunaszentbenedeki 0106/1, 5928 ha  kivett állatkert ,
 1. 0106/3, 2.9944 ha kivett állatkert
 1. 0106/4 hrsz 4830 ha kivett állatkert

 

valamennyi ingatlan tulajdonosa 1/1 tulajdoni arányban Kalocsa Város Önkormányzata

Az ingatlanokat jelenleg bérleti jog terheli 2026 október 17-ig., a havi bérleti díj jelenleg bruttó 216.027,-Ft/hó , amely évente egy alkalommal január 1 napjától emelhető az infláció mértékével.

A tulajdonos önkormányzat az új tulajdonos részére a dunaszentbenedeki 0106/2 és a foktői 0233/1 hrsz alatti ingatlanokra az új tulajdonosrészére átjárási szorgalmat biztosít.

Ajánlható legalacsonyabb vételár ingatlanok esetén ( bruttó ) :

dunaszentbenedeki 0106/1—2.900.000,-Ft

dunaszentbenedeki 0106/3—42.000.000,-Ft

dunaszentbenedeki 0106/4—7.700.000,-Ft

 1. Az ajánlatokat 2 példányba írásban kell eljuttatni ( 1 eredet és egy másolati példány) kell benyújtani,

a benyújtás helye: 6300-Kalocsa, Szent István király út 35. I.e Jegyzői Iroda,

a pályázatok benyújtásának ideje: 2022. november 14. – 2022.november 30.  16 óra

Hiánypótlásra nincs lehetőség

a pályázatok bontása 2022. december 1-én 15 óra a Polgármesteri Hivatal I. 33 tanácsterme, zártkörűen , ahol jelen van a Gazdasági és Turizmusfejlesztési Bizottság elnöke, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke, a Kalocsai Polgármesteri Hivatal jegyzője és aljegyzője és a  polgármester.

 1. A pályázatokat a Gazdasági- és Turizmusfejlesztési Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület bírálja el, a pályázókat írásban értesítik.
 2. Az ajánlati kötöttség a pályázati határidő leteltétől számított 60 nap.
 3. A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást adó személy nevét :

Dr Kiss Csaba jegyző Tel.: 78-461-301/106

 1. Az ingatlanok megtekinthető előzetes egyeztetést követően november 11-én 9- 12 óra között.
 2. Pályázati biztosíték, amely 10 millió – azaz tízmillió- Ft, amely a vételárba beszámít, a nyertes pályázó visszalépése esetén nem jár vissza, a többi esetben 15 napon belül visszafizetésre kerül. A pályázati biztosítékot a 11732040-15336938-00000000 számlaszámra kell megfizetni „Pályázati biztosíték Farm” megjelöléssel, a pályázat benyújjtását megelőzően.

Pályázatnak tartalmaznia kell:

Pályázó adatait, elérhetőségét ( név, cím, telefon , email).

A pályázó képviseletében eljárni jogosult nevét.

Ajánlott vételárat bruttó összegbe

Nem természetes személy pályázó esetén arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó átlátható szervezetnek minősül.

Nem természetes személy esetén nyilatkozatot, hogy nem áll csőd, felszámolás, vagy végelszámolás alatt,

Az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy az ajánlatát a pályázat határidejének leteltét követő 60 napig fenntartja.

Az ajánlattevő nyilatkozatát, melyben vállalja a szerződéskötéshez és tulajdonjog megszerzéséhez szükséges költségek viselését.

Nem természetes személy pályázó esetén 30 napnál nem régebbi nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum ( cégkivonat, bírósági bejegyzés, stb.).

30 napnál nem régebbi köztartozásmentes nyilatkozat.

A pályázati biztosíték átutalása és az átutalt összegről igazolás,

Nyilatkozat, hogy a nyertessége esetén 8 napon belül szerződést köt, és vállalja a vételár teljes megfizetését a szerződéskötésig.

 1. A Kiíró fenntartja magának, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével köthet szerződést.
 2. A Kiíró fenntartja magának, hogy az eljárást bármikor eredménytelennek nyilváníthatja vagy a pályázati kiírást visszavonhatja.
 3. A pályázat elbírálásának szempontjai: összességében legmagasabb vételár

(Minden ingatlanra ajánlatot kell tenni, valamennyi ingatlanra külön-külön kell ajánlatot tenni, és el kell érni minden esetben az egyes ingatlanokra a 4. pontban meghatározott  minimál árat)

 1. A pályázati kiírásban nem szabályozott esetekben Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 15/2012. (VII.23.) önkormányzati rendelete szabályait kell alkalmazni.
 2. A nyertes pályázó az eredményhirdetést követő 8 napon belül köteles szerződést kötni és a szerződés megkötésével egyidőben egyösszegben köteles átutalással megfizetni a megajánlott vételárat. Határidő elmulasztása esetén a kiíró úgy tekinti, hogy a nyertes pályázó visszalépett, és ebben az esetben a pályázati biztosíték nem jár vissza.
 3. A Magyar Államot a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI tv 14 §- a alapján elővásárlási jog illeti meg, szerződés alapján a bérlőnek elővásárlási joga van, amelyet 15 napon belül jogosult gyakorolni.
 4. Az ingatlanon a tulajdonos ingóságairól a nyertes pályázóval külön megállapodást köthetnek a felek.