Térkőburkolatra és öntözőrendszerre önerő biztosítása, óvodai csoportlétszám emelése – beszámoló a legutóbbi testületi döntésekről

Legutóbbi testületi ülésen, augusztus 30-án először az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési rendeletének 2. módosítása került napirendre. Törvényi előírás szerint az eddigi változások és döntések átvezetése történik meg ebben a rendeletben. A testület 5.431.058E Ft főösszeggel a költségvetési rendelet módosítását elfogadta.

Kalocsa Város Önkormányzata 2014. február 5-i testületi ülésén döntött arról, hogy az önkormányzati intézmények számítógépes rendszerüzemeltetési és karbantartási feladatait egységesen kezeli, és egy szerződést köt valamennyi számítógépes rendszer üzemeltetésére. A feladatra kötött határozott idejű szerződés lejár, így a 2018. szeptember 1. valamint 2020. szeptember 30. közötti időszakra kötendő szerződés érdekében ajánlattételi eljárást folytatott le. A három beérkezett ajánlatból a legkedvezőbbet, a kalocsai SysCorp Kft. ajánlatát fogadták el, akik eddig is üzemeltették ezt a rendszert.

A Mobil Towers Távközlési Kft. tulajdonában áll egy mikrohullámú adótorony, mely a Miskei úti záportározótól délre helyezkedik el. A torony stabil helyzetét biztosító kötélzetek és feszítőművek három irányban, három kikötőtömbre csatlakoznak, amelyek az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokon állnak (a terület mindösszesen 172 m2). A Mobil Towers Távközlési Kft. a területre, melyet eddig ingyenesen használt, vételi ajánlatot tett Kalocsa Város Önkormányzatának. Az eladás előfeltétele, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló rendelet értelmében üzleti vagyonba sorolják át az érintett földterületet. A testület egyetértett a vagyon átminősítésével, és elfogadta a vevő vételi ajánlatát a területre.

„Humán szolgáltatások fejlesztése a kalocsai kistérségben” című pályázat megvalósulásához szükséges önerő biztosítása címmel tárgyalták a soron következő napirendet. Kalocsa Város Önkormányzata – további 7 járásbeli községgel konzorciumban – 400 millió Ft összegű támogatásban részesült erre a projektre, melyben a humán szolgáltatások fejlesztésén túl a projekt összköltségének legfeljebb 5 százaléka erejéig bizonyos beruházási tevékenység elvégzésére is lehetőséget adott. A pályázat előkészítői ennek keretében két – összesen mintegy 520 m2 területnyi – térkő-burkolattal ellátott szabadtéri, kreatív foglalkoztató közösségi teret terveztek az Érsekkert főbejárata mellett jobbra, másrészt pedig a Platán rendezvényház szomszédságában. A térkő-burkolat elhelyezése mellett egy kb. 3.500 m2-nyi területen öntözőrendszerrel ellátott frissen gyepesített terület is várja a természetszerető látogatókat, illetve szabadtéri sporteszköz elhelyezése is megtörténik. Mivel a pályázat másfél évvel ezelőtt készült, abban az akkori fajlagos költségekkel számoltak, azonban a mai árak ezt jelentősen túlhaladták, ezért a pályázat megvalósulásához önerő biztosítása szükséges. A testület arról döntött, hogy 5.068.076 Ft összegű önerőt biztosít a 2018. évi költségvetés terhére a pályázat megvalósításához.

Jóváhagyta a testület Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje pedagógiai programjának módosítását, melyet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló kormányrendelet alapján dolgoztak át. A módosítások az óvodai nevelés általános feladatait, az egészséges életmód alakítását, az érzelmi, erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelést, valamint az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítását érintik. Az említett módosítások a fenntartóra külön anyagi terhet nem hárítanak.

Kalocsa Város Óvodájának és Bölcsődéjének vezetője kérelmet nyújtott be az intézmény fenntartójához, a város önkormányzatához, hogy a 18 óvodai csoportra a csoportlétszám túllépését   engedélyezze, ugyanis a létszámok maximális feltöltöttséget mutatnak. Kalocsa város óvodái sajátos nevelési igényű gyermekeket is ellátnak, akiket a csoportlétszám számításánál a Nemzeti Köznevelési Törvény értelmében kettő, illetve három gyermekként kell számításba venni. A testület határozatot hozott az óvodai csoportokra megállapított maximális létszám átlépésének engedélyezésére, valamennyi csoportra 30 főre.

Az Egyebek napirendek között dr. Filvig Géza képviselő beszámolt arról, hogy az önkormányzat képviseletében részt vett a Kúlához tartozó Bácskeresztúron egy nagy érdeklődéssel kísért paprika-kiállításon, melyet Kalocsa és Kúla közösen megnyert pályázata keretében rendeztek.

Simon Zoltán az iskolakezdés kapcsán arról beszélt, hogy a feltételek adottak, zökkenőmentesen kezdődhet az oktatás, Kalocsán nincs pedagógus hiány, minden szaktárgyat szaktanár tanít (a kevesebb óraszámú tárgyakban az intézmények közötti áttanításokkal oldják ezt meg). Az elsőtől a kilencedik osztályig ingyen kapják a tankönyveket. Ezenkívül jelentősen fejlődik a felnőttoktatás.

Bolvári Ferdinánd az augusztus 20-a előtti kánikulai napokon a város ellepő bűzről beszélt, melyet a szennyvíztelepről a földekre kiszállított szennyvíziszap okozott. A képviselő kérte a jegyzőt, hogy bár törvénysértést nem követtek el a kiszállítók, mégis valamiféle szabályozás szükséges annak érdekében, hogy ez máskor ne tegye szinte elviselhetetlenné az itt lakók és a turisták mindennapjait.

Szabó Balázs a sportcsarnok tetőszerkezetének ismételt beázását tette szóvá.

A testületi-ülés végén dr. Bálint József polgármester beszámolt Kalocsa delegációjának részvételéről az altinoi paprikafesztiválon, valamint ismertette a Kalocsai Paprikafesztivál programját.