Többletforrás biztosítása az „Iparterület fejlesztése Kalocsán” pályázathoz

A TOP-1.1.1-15 kódszámmal 2016. május 26-án pályázatot nyújtott be az önkormányzat „Iparterület fejlesztése Kalocsán” címmel az akkor még a Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi Minisztériumi vagyonkezelésben lévő ingatlanra, mely 2018. május 25-én került önkormányzati tulajdonba. Ekkor nyílt csak lehetőség a területre külön engedélyeztetési eljárás nélkül – korlátlanul – belépni és további felméréseket, vizsgálatokat elvégez(tet)ni, majd a tervdokumentációt elkészíttetni.

Építési engedélyeztetési eljárás, a kivitelezési tervdokumentáció, valamint az engedélyezési szintű terveknél jóval részletesebb, a szakági tervekkel együtt nagyobb volumenű dokumentáció véleményezése, áttekintése jelentős időt vett igénybe mind a megrendelő önkormányzat, mind a közbeszerzési lebonyolító részéről.

A végleges tervdokumentáció 2019 júniusában érkezett meg a Kalocsai Önkormányzathoz bruttó 861,1 M Ft tervezői költségvetés mellett, ez 21 százalékkal magasabb, mint a pályázatban rendelkezésre álló mindösszesen 710,1 M Ft.

A pályázat benyújtását és a támogatói döntés kézhezvételét követően – a pályázat hosszas bírálata és az elhúzódó előkészítési munkák miatt – eltelt több mint három évben jelentős áremelkedés volt megfigyelhető az építőipari szektorban, melynek egyik oka egyrészt a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése, illetve az építőanyagok árának növekedése. A tervezővel egyeztetve és szorosan együttműködve kerültek kialakításra a lehető legköltséghatékonyabb opciók a műszaki megoldások és az anyaghasználat terén egyaránt. A projekt megvalósítása érdekében igyekeztek feltérképezni minden lehetőséget, így azt is, hogy támogatói oldalról melyek azok a mutatók, célértékek, melyek csökkenthetőek támogatás elvonás nélkül és milyen műszaki változtatások megengedettek.

Az Irányító Hatóság már a 2016-2017. évben érzékelve az építőipari anomáliákat (ami azóta csak fokozódott), megalkotta a 17/2017. (II.1.) Kormányrendelet az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról. A Kormányrendelet értelmében a támogatási szerződés megkötését követően felmerült költségtöbblet támogatása legfeljebb 15 %-os mértékig a támogatási szerződés módosításával kezdeményezhető, melyhez szükséges a piaci ár igazolása. Ennek módja pedig egy feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása, azonban a közbeszerzés fedezet hiányában nem indítható el.

Így a pályázatban rendelkezésre álló bruttó 710,1 millió forint összegű támogatáson túl további 120 millió többlettámogatási igény benyújtása indokolt, illetve ezen túlmenően 31 millió saját forrás biztosítása is.

Ugyanazon területen az iparfejlesztés mellett külön pályázati forrásból inkubátorház létesítése is megvalósul A pályázatokkal érintett 3506/54 hrsz-ú ingatlan felújítására irányulóan egy közbeszerzési eljárás kerül kiírásra, lefolytatásra.

Amennyiben a projekt meghiúsul, a megvalósításban részt vevő Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.-nek, mint projektpartnernek az ő részüket érintő támogatási összeget (23,5 M Ft) és az eddig felmerült előkészítési költségeket (tervezés, előzetes vizsgálat, közbeszerzés, ingatlanvásárlás és tereprendezés, lőszermentesítés 57,4 M Ft) az önkormányzatnak saját forrásból szükséges kifizetnie, ráadásul a lehívott 100 százaléknyi előleg visszafizetése ügyleti kamattal is terhelt.

Jelen körülményekre tekintettel a projekt megvalósítása érdekében a képviselő-testület megszavazta, hogy nyújtsanak be többlettámogatási igényt 120 millió forintra, valamint jóváhagyták, hogy 31 millió forint erejéig plusz önerőt biztosítsanak és írják ki a közbeszerzési eljárást.

(A fotók a birtokbavételkor készültek.)