Kalocsa értékvédelme

Tisztelt Lakosság!

értékvédelem-újKalocsa Város Önkormányzata eddig és a későbbiekben is kiemelten fontosnak tartotta és tartja a város környezetének, az itt található értékes építészeti, táji, valamint az épített környezettel összefüggő természeti elemek jellegzetességének, hagyományos megjelenésének megőrzését, a településkarakter, a városkép védelmét és javítását, illetve az azt károsító állapotú építmények helyrehozatalának elősegítését.

Ennek szellemében és első lépéseként Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közel két évvel ezelőtt megalkotta a 13/2013. (VII.26.) számú önkormányzati rendeletét a településkép védelméről, mely egy lehatárolt területre vonatkozik, azonban ennél fogva nem terjed ki a teljes város minden egyes természeti, építészeti és egyéb jellegzetes értékeire, azok megóvására, védelmére és további fejlesztési lehetőségeinek szabályozására.

Ugyanakkor szükséges számba venni és kiemelt figyelmet, valamint védettséget nyújtani a város azon épített és természeti örökségeinek is, amelyek nem élveznek felsőbb szintű országos védelmet, viszont városképi hagyományi, népi, történelmi, kulturális szempontból településünk arculatát megtestesítik, szimbolizálják, ezáltal indokolttá válik ezek szakmai irányelvek alapján történő hosszú távú értékmegőrzése, megalkotott szabályrendszerek szerinti fejlesztése, megóvása.

Ezt a védelmet az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendeletben foglalt iránymutatások alapján tudja városunk szabályozni.

A rendelet 1.§ (2) bekezdése értelmében „A helyi védelem célja a településnek és környezetének, valamint az ott található értékes építészeti, táji, valamint az épített környezettel összefüggő természeti elemek jellegzetességének, hagyományos megjelenésének megőrzése.”

Mindezek alapján és figyelembe vételével Kalocsa Város Önkormányzata kidolgozta és a lakosság részére tájékoztatásként közzéteszi az épített örökség helyi védelmének szabályairól szóló értékvédelmi önkormányzati rendelet tervezetét, amelyet a lakossági véleményeztetés és a város Képviselő- testületének elfogadását követően az abban foglaltak szerint alkalmazni is kíván ugyanis, ha a település nem védi rendelettel a helyi értékeit, akkor az évszázadok alatt felhalmozott épített és természeti értékek megőrzése és átörökítése az utókornak bizonytalanná válik. Helyi rendelet nélkül nincs megfelelő súlyú eszköze a városnak az értékek védelmére.

A rendelet tervezet mellékletében szerepel azon épületek, területek, szobrok, emlékművek listája, amelyek védelmét a fentiekben részletezett módon és eszközökkel, irányok mentén védeni kívánunk.

A védelemre javasolt elemek kiválasztásának szempontjai az alábbiak voltak:

  • az adott épület olyan magas minőségű építészetet jelent, mely önmagában érdemes a védettségre,
  • az adott épület az adott kornak, vagy építészeti stílusnak a városban ritka képviselője,
  • valamely fontos történelmi eseményhez, személyhez, vagy kultúrához, egyház(ak)hoz kapcsolódik és megőrzendő értéket jelenít meg,
  • az adott épület az utcaképben fontos szerepet tölt be, akkor védendő abban az esetben is, ha szerényebb építészeti értéket jelenít meg.

Tekintettel arra, hogy önkormányzatunk számára fontos, hogy a fentiekben szereplő törekvéseinket a város lakossága megismerje, véleményével segítse és támogassa a rendelet megalkotását és majdani alkalmazását, illetve betartását, ezért annak tervezete, valamint mellékletei mindenki számára hozzáférhető és megtekinthető (Mellékletek).

Kérjük a rendelet tervezettel kapcsolatos kérdéseiket, javaslataikat kizárólag írásban tegyék meg legkésőbb 2015. június 25-ig az alábbi elérhetőségek valamelyikére:

levélben: a Kalocsai Polgármesteri Hivatal címére (6300 Kalocsa, Szent István király út 35.),
Marton Tibor főépítész részére,
vagy e-mail-ben: a varos@kalocsa.hu címre.

Az írásban beérkező kérdések megválaszolására lakossági fórum keretében kerül sor, melynek helye: (Kalocsai Polgármesteri Hivatal díszterme), ideje: 2015. július 2. 14.00 óra.

Az értékvédelmi rendelet megalkotásához szükséges segítségüket és támogatásukat előre is köszönjük!

Kalocsa, 2015. június 11.

Tisztelettel:

Dr. Bálint József
polgármester

Mellékletek (PDF formátumban megtekinthetők és letölthetők):