NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS GÉPEK/ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE CÉLJÁBÓL

Pályázati azonosító: KPH-JO-739/2018.

Kalocsa Város Önkormányzata

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST

tesz közzé

gépek/eszközök  értékesítése céljából

 

Kiíró megnevezése: Kalocsa Város Önkormányzata

Kiíró székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

Pályázatot lebonyolító szerv: Kalocsai Polgármesteri Hivatal

Pályázatot lebonyolító szerv székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

Pályázat célja: Kalocsa Város Önkormányzat tulajdonában lévő gépek /eszközök értékesítése

Pályázat jellege: nyilvános

Pályázat tárgya:

KíÓDSZÁM

MEGNEVEZÉS TULAJDONOS
001 UN Rakodó és tartozékok Kalocsa Város Önkormányzata
002 Multicar Kalocsa Város Önkormányzata
003 Multicar Kalocsa Város Önkormányzata
004 IFA Kalocsa Város Önkormányzata
005 MTZ Kalocsa Város Önkormányzata
006 Hyundai H100 Kalocsa Város Önkormányzata
007 Pótkocsi Kalocsa Város Önkormányzata
008 Pótkocsi Kalocsa Város Önkormányzata
009 DT 75 Dózer Kalocsa Város Önkormányzata
010 Hyundai H100 Kalocsa Város Önkormányzata
011 Partner P155 Fűnyíró Kalocsa Város Önkormányzata

 

A gépek és eszközök adatai a pályázati felhívás melléklete szerinti „Adatlapok” tartalmazzák.

A gépek/eszközök megtekinthetőek: 6300 Kalocsa, Érsekkert u. 4-1. (a Kalocsa Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. telephelyén) szám alatt 2018. február 26-28. napjain és 2018. március 7-9. napjain 7:00 –és 14:00 óra között.

Ajánlatok benyújtásának helye: Személyesen a Kalocsai Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán (6300 Kalocsa, Szent István király út 35.) hétfő- csütörtök: 8:00-16:00 óra között, valamint pénteken 8:00-13:00 óra között, vagy postai úton a pályázat benyújtási határidejéig történő beérkezéssel.

Pályázat benyújtásának módja: Az ajánlatokat a pályázati felhívás 1. számú melléklete szerinti „Ajánlattételi lapon” 2 pld. -ban, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a KPH-JO-739/2018. pályázati azonosító számot, valamint „A boríték csak az ajánlattételi határidő leteltét követően bontható fel!„ szöveget.

Pályázat benyújtási határideje: 2018. február 26. 8:00 órától 2018. március 14. 16:00 óráig

Ajánlati kötöttség időtartama: a pályázat benyújtási határidejétől számított 60 nap

A szerződéskötés tervezett határideje: a pályázat elbírálását követő 30 napon belül

A jelen pályázati felhíváson kívül további részletes pályázati dokumentáció nem készült.

Az ajánlatok elbírálásánál bírálati szempont:

 • vételár mértéke.

Vételár megfizetésére vonatkozó előírások: A vételárat az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg banki átutalással kell megfizetni a Kalocsa Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11732040-15336938 számú számlára. A szerződéskötés feltétele a vételár átutalásáról szóló bizonylat bemutatása.

A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: Az ajánlatokat a pályázati felhívás melléklete szerint gépenként/eszközökként külön kitöltött „Ajánlattételi lapon” kell megtenni.

Bontás: zártkörű (a bontáson csak a Kiíró és a Lebonyolító képviselői vannak jelen), a bontási eljárásról jegyzőkönyv készül.

Érvénytelen a pályázat:

 • ha azt olyan ajánlattevő nyújtott be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni,
 • az ajánlatott a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejárta után nyújtották be,
 • az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
 • az ajánlattevő az ajánlatát nem a „Ajánlattételi lap” szerinti tartalommal tette meg,
 • az ajánlati árat a pályázó nem egyértelműen határozza meg.

Eredménytelen az eljárás:

 • nem érkezett ajánlat,
 • kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek,
 • a kiíró a pályázati felhívásban és a részletes pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján az egyik ajánlatot sem tartja megfelelőnek,
 • valamely ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt a Kiíró az eljárás érvénytelenítéséről döntött.

Pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidő leteltét követő 30 nap

A Pályázat elbírálására jogosult: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete Gazdasági és Munkahely-teremtési Bizottsága.

A pályázatok elbírálásának módja: A benyújtott pályázatok bontására zártkörűen kerül sor a benyújtási határidőt követő munkanapon, ahol a Kiíró és a Lebonyolító képviselői lehetnek jelen. A pályázatok értékelését a Kalocsai Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztálya készíti elő elfogadásra és javaslatot tesz Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testülete Gazdasági és Munkahely- teremtési Bizottsága részére a nyertes ajánlatokra. A beérkezett pályázatokat a bizottság nyílt ülésén bírálja el. Az eredményről az elbírálást követő 10 napon belül levélben értesülnek a pályázók.

Pályázati egyéb feltételek: A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a soron következő összességében legelőnyösebb ajánlat tevővel köt szerződést. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. A Kiíró a pályázati felhívást, illetve annak egyes részeit az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig indokolás nélkül visszavonhatja. E döntést a Kiíró a pályázati kiírás meghirdetésével azonos módon teszi közzé. A Kiíró a részletes pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeket a pályázat során megváltoztathatja. Amennyiben a pályázati feltételek módosításra kerülnek, a módosítást követően 10 nappal meghosszabbításra kerül a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő. Indokolt esetben egy alkalommal a pályázatok benyújtási határideje legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy az ajánlatok bontását követően a három legelőnyösebb ajánlattevővel a kiírásban meghatározott bírálati szempontok tekintetében tárgyalást folytasson, valamint az ajánlatok kiegészítését kérje.

A versenyeztetési eljárás és szerződéskötésre vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 15/2012 (VII. 23.) önkormányzati rendelet 16.§ -39. § – ai tartalmazzák.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújt:

Dr. Tóth- Kovács Ádám aljegyző

6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

e-mail: aljegyzo@kalocsa.hu

tel: 78/601-302

Pályázati felhívás közzététele:

 • önkormányzati hirdetőtábla
 • kalocsa.hu honlap
 • egy helyi sajtó kiadványban

 

PÁLYÁZATI ADATLAPOK

AJÁNLATTÉTELI LAP