NYILVÁNOS PÁLYÁZAT BÉRLAKÁSRA KALOCSÁN A CSALOGÁNY UTCÁBAN

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.
Nyilvános pályázati felhívást
tesz közzé

a kalocsai ingatlan nyilvántartásban 3506/25/A/49 hrsz. alatt felvett, a természetben 6300 Kalocsa, Csalogány u. 12. 3. em. 13. szám alatt található 51 m2 alapterületű lakóingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására

Kiíró megnevezése: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének Gazdaság- és Turizmusfejlesztési Bizottsága

Kiíró székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

Lebonyolító megnevezése: Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.

Lebonyolító székhelye: 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.

Pályázat célja: 6300 Kalocsa, Csalogány u. 12. 3. em. 13. szám alatt található 51 m2 alapterületű lakóingatlan határozott idejű, bérbeadás útján történő hasznosítása

Pályázat jellege: nyilvános

Bérbeadás módja: üzleti alapon, piaci feltételekkel történő bérbeadás

Pályázat tárgya:

 • település: Kalocsa
 • fekvés: belterület, Paksi-közi lakótelep
 • helyrajzi szám: 3506/25/A/49 hrsz.
 • alapterület: 51 m2 hasznos alapterület
 • helyiség felhasználása: lakóingatlan
 • elrendezés: 1 egész és 2 fél lakószoba, előszoba, konyha, fürdőszoba -WC, kamra
 • komfortfokozat: komfortos
 • használati érték:
 • fűtés: konvektoros gázfűtés

lakóingatlan hasznosítása bérbeadás útján.

Ajánlatok benyújtásának helye: Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata – 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14. – hétfő- csütörtök: 08.00-15.00 óra között, pénteken 08.00-12.00 óra között a pályázat benyújtásának határidejéig.

Pályázatok benyújtásnak módja: írásban, 1 példányban, zárt borítékban, a mellékelt nyomtatványok kitöltésével. A borítékon fel kell tüntetni a „6300 Kalocsa, Csalogány u. 12. 3. em. 13. szám alatti lakóingatlan”, valamint a „boríték csak az ajánlattételi határidő leteltét követően bontható fel!” szövegeket, illetve a pályázó telefonos elérhetőségét.

Pályázat benyújtási határideje: 2022. szeptember 2.  08.00 órától – 2022. szeptember 19.  15.00 óráig

Ajánlati kötöttség időtartama: a pályázat benyújtásától számított 60 nap

A bérleti jogviszony tervezett kezdete: 2022. október 1.

A jelen pályázati felhíváson kívül további részletes pályázati dokumentáció nem készült.

Fizetendő bérleti díj mértéke:

lakbér: 550 Ft/m2/hó x 51 m2 = bruttó 28 050 Ft/hó (az összeg a közüzemi díjakat nem tartalmazza)

A lakbér mértékét a Képviselő-testület minden évben az Önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadása előtt határozza meg. Az új lakbért minden év április 1-től a következő április 1-ig kell alkalmazni.

Bérbeadás időtartama: határozott időtartam 2024. szeptember 30. -ig

A pályázók a lakásra megtekintett állapotban kötnek bérleti szerződést, az esetleges felújítási költségek bérlőt terhelik.

A lakás kizárólag az alábbi időpontokban tekinthető meg (kollégánkkal történő telefonos egyeztetést követően, elérhetősége: 06-20/221-9100):

 1. szeptember 8., csütörtök 10.00-11.00 óráig
 2. szeptember 13., kedd 15.00-16.00 óráig

Bérleti jog megszerzésének ellenértéke, visszatérítése:

A lakóingatlan bérleti jogának megszerzéséért 2 havi bérleti díjjal megegyező mértékű óvadék megfizetése a bérlő részéről, mely összeg megfizetése a lakásbérleti szerződés aláírásával egyidejűleg esedékes. A bérleti szerződés az óvadék megfizetésével válik hatályossá.

Az óvadék mértéke: bruttó 56 100,- Ft, azaz bruttó Ötvenhatezer-száz forint.

A bérleti jog megszerzéséért fizetendő díj (a befizetett óvadékra vonatkozóan a Ptk.5: 95. §-ban foglaltak az irányadók) a lakásbérleti szerződés megszűnésekor az alábbiak szerint fizetendő vissza bérlőnek:

Bérbeadó az óvadék felhasználásával kiegyenlítheti:

 • a bérlő egy hónapot meghaladó lakbértartozását,
 • a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételének költségeit.

Az óvadék teljes összegét, illetőleg az előzőekben felsoroltakon felül megmaradó összegét a bérleti szerződés lejártát követő legfeljebb 15 napon belül ki kell fizetni bérlő részére.

A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • ajánlattevő nevét, személyes adatait (személyi igazolvány, lakcím kártya fénymásolata), családi állapotát, lakcímét,
 • ajánlattevővel együtt költöző személy(ek) nevét, személyes adatait (személyi igazolvány, lakcím kártya fénymásolata), rokonsági fokát
 • ajánlattevő nyilatkozatát a pályázat megismeréséről és elfogadásáról,
 • ajánlattevő nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi és elfogadja, hogy nyertes pályázat esetén (ő nyeri meg a pályázatot), amennyiben a bérleti jog elnyerésétől számított 8 napon belül nem köti meg a bérleti szerződést, akkor a soron következő legmagasabb ajánlatot tevő lép a helyébe.

Bontás: a bérleti ajánlatokat tartalmazó borítékokat nyilvános tárgyaláson kell felbontani az ajánlattevők előtt. A bontási eljárásról jegyzőkönyv készül. Több pályázó esetén a pályázati kiírásnak megfelelő bérleti ajánlatok közül az az ajánlattevő nyeri el a bérleti jogot, aki a licitálás során a leghosszabb időtartamra vállalja a lakbér egyösszegű megfizetését. A licitlépcső a lakóingatlanra megállapított egy havi bérleti díj.

Érvénytelen a pályázat:

 • ha azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni,

Pályázni jogosult:

 • a magyar állampolgár, valamint az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára,
 • bevándorlási engedéllyel rendelkező személy,
 • letelepedési engedéllyel rendelkező személy,
 • a magyar hatóság által menekültként elismert személy,
 • az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgárai.
 • ha az ajánlatot a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejárta után nyújtották be,
 • ha az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.

Eredménytelen az eljárás:

 • nem érkezett ajánlat,
 • kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek,
 • a Kiíró a pályázati felhívásban és a részletes pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján az egyik ajánlatot sem tartja megfelelőnek,
 • valamely ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt a Kiíró az eljárás érvénytelenítéséről döntött.

Pályázatok elbírálásának határideje: pályázat benyújtási határidejét követő 15 napon belül

Pályázat elbírálására jogosult: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének Gazdaság- és Turizmusfejlesztési Bizottsága

A pályázatok elbírálásának módja: A benyújtott pályázatok bontására nyíltkörű ülésen kerül sor a benyújtási határidőt követő 15 napon belül, ahol a Lebonyolító képviselői, a Kiíró képviselői, valamint a pályázók lehetnek jelen. Több pályázó esetén a pályázati kiírásnak megfelelő bérleti ajánlatok közül az az ajánlattevő nyeri el a bérleti jogot, aki a licitálás során a leghosszabb időtartamra vállalja a lakbér egyösszegű megfizetését. A licitlépcső a lakóingatlanra megállapított egy havi bérleti díj.

Pályázati egyéb feltételek: A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén, a soron következő, legelőnyösebb ajánlattevővel köt szerződést. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. A Kiíró a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig indokolás nélkül visszavonhatja. E döntést a Kiíró a pályázati kiírás meghirdetésével azonos módon teszi közzé. A Kiíró a részletes pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeket a pályázat során megváltoztathatja. Amennyiben a pályázati feltételek módosításra kerülnek, a módosítást követően 10 nappal meghosszabbításra kerül a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő. Indokolt esetben egy alkalommal a pályázatok benyújtási határideje legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy az ajánlatok bontását követően a három legelőnyösebb ajánlattevővel a kiírásban meghatározott bírálati szempontok tekintetében tárgyalást folytasson, valamint az ajánlatok kiegészítését kérje.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújt:

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.

6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.

E-mail: ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

Név, telefon: Király Edit, 06-30/574-7945 (munkaidőben hívható)

Pályázati felhívás közzététele:

 • Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla
 • Kalocsa Város Önkormányzata honlapja
 • Kalocsai Néplap

Adatlap letöltése