Kalocsa Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a Kalocsa-Meszes Duna parton létesített aktív vízi turizmust kiszolgáló vízitúra megállóhely üzemeltetésére és hasznosítására.

Pályázati Felhívás

Kalocsa Város Önkormányzata 6300- Kalocsa, Szent István király út 35. (továbbiakban: Tulajdonos)

nyilvános pályázatot hirdet

a Kalocsa-Meszes Duna parton létesített aktív vízi turizmust kiszolgáló vízitúra megállóhely (továbbiakban Megállóhely)- kalocsai 10093 hrsz alatti ingatlan – üzemeltetésére és hasznosítására.

A pályázat lebonyolításával megbízott szervezett: Kalocsai Polgármesteri Hivatal- 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.( továbbiakban: Lebonyolító)

A szerződés időtartama alatt a Tulajdonos a Megállóhelyet, és a leltár szerint átadott ingóságokat (továbbiakban Eszközök) biztosítja az Üzemeltető – nyertes pályázó – részére azzal, hogy az Üzemeltető köteles az üzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi költséget megfizetni (rezsi költségek), valamint köteles a rendes gazdálkodás körébe tartozó kiadásokat fedezni, a működtetéssel összefüggő karbantartási , javítási munkákat elvégezni.

Pályázatot nyújthat be:

Természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet amennyiben legalább 1 lezárt üzleti évvel rendelkezik, és az utolsó két évből egy pozitív eredményű.

 1. Az Üzemeltető köteles a szerződés időtartama alatt
 2. A Megállóhelyet és az Eszközöket legalább a vízi turisztikai szezonban (minden év április 1.-től október 30-ig terjedő időszakban) a vízi turisztikai hálózat (továbbiakban: Hálózat) üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően nyitva tartani, üzemeltetni.
 3. A Megállóhelyet az Üzemeltető az a.) pontban meghatározott elsődleges célnak megfelelően köteles üzemeltetni, de ettől eltérő hasznosítás is lehetséges.
 4. A fenntartási időszak végéig (2025.12.31-ig) még teljesítendő vállalások:

– árbevétel: 7.500.000 Ft +ÁFA  ( árbevétel az üzemeltetőt illeti meg)

– látogató létszám: 2700 fő

 1. A Megállóhelyet és az Eszközöket tisztán tartani a zöldterületet és parkolót folyamatosan gondozni.
 2. A Megállóhelyen wifi szolgáltatást nyújtani.
 3. Nyilvános, elérhető telefonszámot és e-mail címet fenntartani.
 4. A BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft. által működtetett https://monitoring.bjmokk.hu/bejelentkezes weboldalon biztosított felhasználói felületen folyamatos, de legalább heti rendszeres frissítéssel adatszolgáltatást nyújtani a megállóhely látogatószámáról és nyitva tartásáról a szerződés időtartama alatt.
 5. a Hálózat honlapján az általa üzemeltetett Megállóhelyre vonatkozó információk (különösen az elérhetőség és a nyitvatartási információk tekintetében) helyességét folyamatosan ellenőrizni, amennyiben az információk frissítése szükséges, azt haladéktalanul, de legkésőbb az adatváltozástól számított nyolc napon belül a BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft részére jelezni,
 6. i) A Tulajdonos részére évente írásban február 15-ig összesített adatot szolgáltatni a Megállóhely előző évi árbevételéről, és igénybe vevők számáról.
 7. j) A Hálózat arculati elemeit a Magyar Kajak-Kenu Szövetség által megadott, ún. Arculati Kézikönyvnek megfelelően a Megállóhelyen és az azzal összefüggő kommunikáció során megjeleníteni és használni, a vízi turisztikai tevékenysége során, azzal összefüggésben, a Megállóhelyen rendezett események során kizárólag az Arculati Kézikönyvben meghatározott arculati elemeket használni.
 8. k) A Hálózatról az érdeklődőknek pozitív hangvételű nyilatkozatot tenni, a szélesebb körben érdeklődőket a Hálózat honlapjára vagy a BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft-hez irányítani.
 9. l) A bankkártyás és Szép kártyás fizetés lehetőségére törekedni.
 10. m) Üzemeltető bármilyen átalakítást beruházást kizárólag a Tulajdonos írásbeli jóváhagyásával jogosult végezni.
 11. n) Az önkormányzat részére évente 5 nap használatot biztosítani térítésmentesen az átadott ingatlan és az ingóságok használatára.
 12. o) A Megállóhelyen legalább egy 150 l-es hűtőt , és egy mikrohullámú sütőt üzemeltetni az azt igénybe vevők részére.
 13. p) A szerződés lejártát követően tisztasági festést végezve visszaadni az ingatlant.
 14. A szerződés időtartama

 

A Felek 2023. május 1. napjától 2025. december 31. napjáig határozott időre kötik meg az Üzemeltetési megállapodást.

Pályázat elbírálása során figyelembe vett szempontok:

 1. A megajánlott bérleti díj mértéke értékelési pont max: 20
 2. Vállalt többlet korszerűsítés értékelési pont max: 20
 3. További sportszerbérlés lehetőségének biztosítása értékelési pont: 5
 4. Ital és/vagy ételautomata biztosítása értékelési pont: 5
 5. Utánfutó (átadott vonta) vontatására alkalmas gépjárművel rendelkezik értékelési pont: 10
 6. Vízitúra vezetői jogosultsággal rendelkezik értékelési pont: 10 
 7. Kerékpár bérlési lehetőséget biztosít (min 6 db) értékelési pont: 5
 8. Sátorbérlési lehetőséget biztosít értékelési pont: 5

 

Az 1. és 2. pontban meghatározott szempontok alapján az értékelési pont arányosan kerül megállapításra, a legmagasabb érték 20 pont , és ebből kerül arányosítva a többi ajánlat.

 (aktuális ajánlat / legmagasabb ajánlat X 20= ajánlat pontértéke)

3.-8. szempont esetén igen válasz esetén az értékelésben megadott pont, nem válasz esetén 0 pont kerül megadásra.

A nyertes pályázat az összességében legelőnyösebb pályázat.

Pályázathoz csatolni kell:

 • pályázónak, amennyiben jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, csatolni kell a nyilvántartásba vételéről szóló 30 napnál nem régebbi igazolást, aláírási címpéldányt, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványt.
 • pályázati adatlapot, mely tartalmazza pályázó nyilatkozatát a pályázati kiírás feltételeinek megismeréséről és elfogadásáról, valamint a vonatkozó szerződés tervezet elfogadásáról.
 • a pályázó által vállalt korszerűsítés mértékét összegszerűen bruttó értékben meghatározva (III.2 értékelési szempont)
 • az üzemeltetésre és hasznosításra vonatkozó üzleti tervet,
 • utolsó lezárt üzleti év beszámolóját, amennyiben az nem nyereséges, akkor az utolsó kettő lezárt év üzleti beszámolóját.
 • A vállalt többletszolgáltatásokra vonatkozó igazolás (forgalmi engedély, tulajdonosi nyilatkozat, képesítési igazolás)
 • Nem természetes személy pályázó esetén átláthatósági nyilatkozat.

 

Egyéb pályázati feltételek:

A megállóhely szálláshelyként nem használható, de az udvarban sátorozás megengedett.

A pályázó által a pályázati kiírásban III.3-8 pontokban vállalt többlet szolgáltatásokat 2023. július 1. napjától biztosítani kell és folyamatosan fenn kell tartani a szerződés időtartama alatt.

A Tulajdonos a pályázati felhívást jogosult indokolás nélkül visszavonni, illetve eredménytelennek nyilvánítani.

Ha a nyertes pályázó nem köt szerződést az eredmény kihirdetésétől számított 8 napon belül, akkor a Tulajdonos jogosult a soron következő legjobb ajánlatot adó pályázóval szerződést kötni.

Pályázók részére Lebonyolító helyszíni bejárást biztosít 2023.03.14-én (kedd) 9,00-kor, amennyiben azt Pályázó előzetesen írásban jelzi a viola.szilvia@kalocsa.hu e-mail címre legkésőbb 2023.03.13-án 12,00 óráig.

 

A pályázatokat 2023. március 27-től 2023. április 11-én 12 óráig lehet benyújtani írásban, személyesen vagy postai úton (2023. április 11-én 12. óráig be kell érkeznie) a Kalocsai Polgármesteri Hivatalhoz (6300- Kalocsa, Szent István király út 35.) , a borítékra rá kell írni „ Pályázat aktív víziturizmust kiszolgáló vízitúra megállóhely üzemeltetésére és hasznosítására – felbontani 2023.április 11-én 12. óra után lehet.”

A pályázatot 2 példányban kell benyújtani 1 eredeti és egy másolati példányban. A pályázati adatlap letölthető itt!

Az együttműködési megállapodás letölthető itt!

A pályázati kötöttség időtartama 60 nap.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető: Viola-Sztricsevits Szilvia; viola.szilvia@kalocsa.hu; 78/601-303.

A felhívás melléklete a Pályázati adatlap és nyilatkozat minta.

A pályázatok bontására 2023. 04. 11-én 13 órakor kerül sor a Lebonyolító I. emelet 33.számú irodájában.

A Tulajdonos hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázati eljárás egyéb szabályaira Kalocsa Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás rendjéről szóló 15/2012 (VII.23) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.