PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – INKUBÁTORHÁZ MŰHELY EGYSÉGEINEK BÉRBEADÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

„Inkubátorház műhely egységeinek bérbe adása”

A pályázatot kiíró szerv neve, székhelye:

Kalocsa Város Önkormányzata

képviseli: Dr. Filvig Géza polgármester

6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

Tel.: +36/78/601-303

e-mail: varos@kalocsa.hu

I.               Általános információk

1.      A pályázat tárgya:

Kalocsa Város Önkormányzata a TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 azonosító számú, Inkubátorház kialakítása Kalocsán elnevezésű, pályázat keretében a Kalocsa, 3506/56 helyrajzi számú, természetben Kalocsa, Paksi köz 13. A ép. szám alatti ingatlanon inkubátorházat valósított meg.

2.      A pályázat célja, jellege:

Az Önkormányzat egyfordulós, nyílt pályázatot hirdet (versenyeztetési eljárás) a tulajdonát képező Kalocsa, 3506/56 helyrajzi szám, természetben Kalocsa, Paksi köz 13. A ép. szám alatt nyilvántartott, kivett telephely művelési ágú, 6494 m2 területű ingatlanon lévő összesen 1063,7 m2 hasznos alapterületű inkubátorházban kialakított 5 db (154-218,5 m2) műhely egységek bérlet útján történő hasznosítására.

3.      Az ingatlanok bemutatása:

Cím: Kalocsa, Paksi köz 13. A ép. (3506/56 hrsz.)

Az inkubátorházban 6 db egység került kialakításra, melyből jelen pályázati felhívásban 5 egység bérlete pályázható

A egység     154,8 m2

B egység     154,8 m2

C egység     218,5 m2

E egység     154,8 m2

F egység     154,8 m2

Az egységek külön-külön független használatúak. Mindegyik rész rendelkezik műhellyel, hozzá tartozó raktárral, saját mosdó-öltöző blokkal és a galérián kialakított teakonyhával, adminisztrációs résszel. Minden egység saját udvari bejárattal rendelkezik.

4.      A műhely egységeket az Önkormányzat külön-külön kívánja bérbe adni.

5.      Bérleti díj összege, bérleti időszakra vonatkozó információk:

A bérleti jogviszony tervezett kezdete: 2024. február

A bérleti jogviszony időtartama: határozott idejű, minimum 2 év, maximum 5 év.

Az Önkormányzat által meghatározott minimálisan ajánlható bérleti díj mértéke:

1.100,-Ft/m2 /hó + ÁFA

A bérleti jogviszony első 24 hónapjában Kiíró nem emeli a bérleti díjat, az azt követő évtől azonban a bérleti díj évente a KSH által kiadott fogyasztói árindex mértékével emelhető, minden évben január 01. napjára visszamenőleges hatállyal, azzal a kikötéssel, hogy a bérleti díj emelkedésének a mértéke a 10 %-ot nem haladhatja meg évente.

Inkubációs szolgáltatások:

Kiíró a bérlet időszaka alatt az alábbi inkubációs szolgáltatásokat nyújtja térítésmentesen a betelepülő vállalkozások számára:

 • portaszolgálat biztosítása a telephely főbejáratánál
 • telephelyi térfigyelő kamerarendszer működtetése
 • vagyonbiztosítás az épületre
 • az udvar és az épület lapostetőjének, ereszcsatornáinak takarítása, terület fűnyírása, síkosság mentesítés, szükség esetén gyommentesítés
 • csapadékvízelvezető hálózat működtetése, karbantartása, tisztítása
 • gázkazánok karbantartása, javítása
 • garázskapuk karbantartása, javítása
 • vállalkozást érintő önkormányzati ügyekben, eljárásokban, ügyintézésben segítségnyújtás,
 • parkolási lehetőség a telephelyen.

Továbbá a betelepült vállalkozások Bérbeadó kalocsa.hu weboldalán/facebook oldalán való ingyenes/kedvezményes szereplése, az önkormányzat lehetőséget biztosít arra, hogy a honlapján az inkubátorházban működő vállalkozások bemutatkozzanak, magukat hirdessék.

 

II.            A pályázat benyújtásának helye, határideje és módja

 1. A pályázat benyújtásának helye:

 

Kalocsa Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

 

 1. A pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 25. 15:00 óra

A beadási határidőn túl beérkező pályázatokat a kiíró érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 1. A pályázat benyújtásának módja:

 

Az ajánlatokat írásban, zárt borítékban egy eredeti példányban kell benyújtani a jelen pályázat mellékletét képező „Pályázati adatlap” kitöltésével. Az ajánlatok benyújtása személyesen vagy postai úton (a benyújtási határidőig be kell érkeznie az ajánlatnak) a fenti címre lehetséges. A borítékon kérjük feltüntetni: „Inkubátorház műhely egységeinek bérbeadása. Határidő előtt felbontani tilos.”

 

 1. Ajánlati kötöttség:

 

Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és attól számított 120 napig tart.

 

 1. Kiíró részéről a kapcsolattartó:

 

Boromisza Viktor (tel.: 78/601-301/114-es mellék, e-mail: varos@kalocsa.hu)

Istella Mónika (tel.: 78/601-301/111-es mellék, e-mail: istella.monika@kalocsa.hu)

 

III.         A pályázatok elbírálásával kapcsolatos információk

 1. Bontás helye, módja, ideje:

 

Kalocsa Város Polgármesteri Hivatal 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. I. emelet 33-as számú tárgyaló

 1. január 25. 15 órakor

 

A pályázat bontása nyilvánosan történik, azon a pályázók, illetve meghatalmazottjaik (teljes magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás birtokában) részt vehetnek. Bontáskor jelenlévőkkel ismerteti a Kiíró a pályázók nevét, székhelyét és az ajánlat lényeges tartalmát. A bontásról jegyzőkönyv készül.

 

 1. A pályázatok értékelése:

 

A pályázatok értékelésre Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdaság- és Turizmusfejlesztési Bizottsága jogosult.

 

 1. Pályázati feltételek

 

Olyan mikro-, kis- és középvállalkozások pályázhatnak, amelyek a betelepülés időpontjában induló vállalkozásnak minősülnek.

 

A kiíró az elbíráláskor az alábbiakat vizsgálja:

 • ajánlattevő tevékenysége vállalkozáshoz kapcsolódik-e,
 • megfelel-e az „ipari vállalkozás”, „iparfejlesztési tevékenység” kategóriának,
 • megfelel-e az „induló vállalkozás” definíciójának.

 

(Induló vállalkozásnak tekintendő az a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető mikro-,kis- és középvállalkozás, amely legfeljebb öt éve került bejegyzésre.)

 

Jogi forma szerint: jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amely -tőzsdén nem jegyzett, – nem összefonódás útján jött létre, – még nem osztott fel nyereséget. Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az öt éves periódus kezdete a gazdasági tevékenység megkezdésének az időpontja vagy a gazdasági tevékenységre vonatkozó adófizetés kezdő időpontja.

 

 1. Bírálati szempontok:

Kiíró az érvényes pályázatok közül a megajánlott bérleti díj és a bérleti jogviszony időtartamának szorzataként meghatározható várható bérleti díjbevétel mértéke, azaz a legmagasabb kalkulált díjbevétel alapján hirdet nyertest.

Amennyiben több pályázónál azonos a díjbevétel mértéke vagy ha több pályázó ugyanazon egységre nyújtott be pályázatot és a díjbevétel mértéke megegyezik, akkor a rangsor a pályázat beérkezésének időpontja alapján kerül megállapításra. Ha egy pályázó több egységre adja be pályázatát, akkor az általa megadott sorrendiség figyelembevételével kerül elbírálásra a pályázata.

Az értékelés során meg kell állapítani a pályázatok érvényességét vagy érvénytelenségét az érvénytelenségi ok pontos megjelölésével.

Érvényes a pályázat amennyiben az mind a tartalmi, mind a formai követelményeket figyelembe véve megfelel a pályázati kiírásnak.

Érvénytelen a pályázat, ha

 • olyan pályázó nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni,
 • a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejárta után került benyújtásra,
 • az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
 • az ajánlati ár nem egyértelműen került meghatározásra.

 

 1. Eredményhirdetés:

Kiíró legkésőbb az ajánlatok bontását követő 30 napon belül elbírálja, a nyertes pályázókat a döntést követő 15 napon belüli értesíti. Ha a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsulna, vagy a szerződés megkötése után a nyertes a szerződésben foglaltakat nem teljesíti és ezért Kiíró a szerződéstől elállt, vagy a felek felbontották azt, úgy Kiíró – a pályázati eljárás hivatalos eredményét figyelembe véve – jogosult a pályázati eljárásban második legkedvezőbb érvényes ajánlattevővel szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.

IV.         Pályázat tartalma

A pályázó a jelen felhívás mellékletét képező pályázati adatlap kitöltésével nyújthatja be ajánlatát.

 

 1. Pályázó nyilatkozatai az alábbiakról:

 

 1. Köteles írásban nyilatkozni az ajánlattételi felhívás, szerződéstervezet feltételeinek elfogadásáról. (nyilatkozat a pályázati adatlap része)
 2. Hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez a pályázat értékeléséhez és a döntés meghozatalához szükséges mértékben.
 3. Pályázó vállalja a 120 napos ajánlati kötöttséget.
 4. 30 napnál nem régebbi nyilatkozat arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a alapján átlátható szervezetnek minősül, mely formanyomtatvány a pályázati kiírás mellékletét képezi.
 5. Pályázó nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt és annak veszélye sem fenyeget.
 6. Bérbe venni kívánt helyiség(ek) pontos megjelölése. A négy azonos méretű (154,8 m2) A, B, E, F egység közül, ha nem kifejezetten egy adott egységre kerül benyújtásra ajánlat, hanem bármelyik egység megfelelő lehet, akkor a felolvasólapon prioritási sorrendben kérnénk megjelölni a bérbe venni kívánt egységeket.
 7. Bérlet időtartama, havi bérleti díj.
 8. A helyiségben folytatni kívánt tevékenység megnevezése, rövid ismertetése.

 

 1. Kötelezően csatolandó mellékletek:

 

 1. Pályázati adatlap
 2. 30 napnál nem régebbi a cég képviselője által hitelesített cégkivonat
 3. közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített eredeti aláírási címpéldány
 4. 30 napnál nem régebbi igazolás, hogy nincs lejárt adó- és vám tartozása vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplésről szóló igazolás
 5. Dokumentumokkal történő igazolása, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, vagy kis- vagy középvállalkozásnak minősül.

 

 1. Egyéb információk:

 

 • Az ajánlat megadásához szükséges további, műszaki tartalmat érintő információk Ajánlatkérőnél az ajánlattételi időtartam alatt Ajánlattevő rendelkezésére állnak.
 • A bérleti díj a rezsiköltséget nem tartalmazza.
 • Az ingatlanok igény szerint a Kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthetőek.
 • Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthassa.
 • A bérleti szerződés aláírására csak az Irányító Hatóság jóváhagyását követően kerülhet sor.
 • Kiíró felhívja a figyelmet, hogy Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről szóló 11/2006. (VI.22.) számú rendelet 33. § (1) bekezdés b) pontja alapján a bérleti jog megszerzéséért Kiíró díjat állapít meg, melynek mértéke a havi bérleti díj 3 hónapra számított összege.
 • A bérleményben a tevékenység végzéséhez szükséges alapvető szerkezeti változásokat nem érintő átalakítást csak a Kiíró előzetes írásos engedélyével végezhető.
 • A bérleményben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése a betelepülő vállalkozás feladata és költsége.
 • Betelepülő vállalkozásnak egyedi hulladékszállítási szerződést kell kötnie a szolgáltatóval.
 • Az épület vagyon és felelősségbiztosítását a bérleti díj magába foglalja, azonban a betelepülő vállalkozás bérleményben elhelyezett vagyontárgyai biztosításáról, illetve az általa végzett tevékenység felelősségbiztosításáról maga köteles gondoskodni.

 

Kalocsa, 2023. december 19.

 

Mellékletek: