Rendezési terv módosítása, köztisztviselői illetményalap emelése, intézkedési terv elfogadása – beszámoló a testület november 15-i üléséről

Tizenegy napirendet tárgyalt a kalocsai képviselő-testület november 15-i ülésén.
Napirend előtt kért szót dr. Angeli Gabriella és Török Ferenc képviselő.
Dr. Angeli Gabriella a polgármester 2014. évi kampányának egyik pontjára hívta fel a figyelmet, miszerint indít Németországban egy befektetést ösztönző kampányt a kalocsai befektetési lehetőségekről, valamint a hivatalban több nyelvet beszélő kollégák foglalkoztatása a befektetni szándékozó külföldiekkel való kapcsolattartásra. Hol tart ez a folyamat jelenleg – erre vonatkozott a képviselő kérdése.


A polgármester válaszában elhangzott, hogy elkezdődött a folyamat, voltak tárgyalások Németországban, de eddig nem történt érdemi előrelépés az ügyben. Örömmel fogadja a képviselő felajánlott segítségét az ügyben, hogy befektetőket hozzanak a városba.


Török Ferenc a görkorcsolyás, gördeszkás fiatalok nevében szólt, hogy számukra a város biztosítson a sportjukhoz, szórakozásukhoz megfelelő pályát. Dr. Bálint József válaszában elmondta, hogy a CLLD pályázatban lehetőség nyílik erre, decemberben (a pontos időpont egyeztetés alatt) egy lakossági fórumon a fiatalok, szülők elmondhatják, hogy mire lenne szükségük, hol szeretnék.
Első napirendként tárgyalták a Foktői úti volt laktanya Gém utcai részének a rendezési tervben történő, különleges honvédelmi övezetből ipari övezetbe való átsorolását, mivel az Iparterület fejlesztés című nyertes európai uniós projektet csak iparterületen lehet végrehajtani. A döntést követően elindíthatóak azok az engedélyezési eljárások, amelyek az iparterületen tervezett újonnan létesülő épületeknek építésének megkezdéséhez szükségesek.


Következő napirend a város 2018. évi költségvetési rendeletének 3. számú módosítása volt, melyben az időközben szükséges átvezetések és a korábbi határozatok miatti módosítások jelennek meg. Dr. Angeli képviselő azzal a kéréssel fordult a pénzügyi osztályvezető felé, hogy a jövőben a módosítási sornál ne csak a határozat száma, hanem a tárgy pár szavas konkrét megnevezése is legyen feltüntetve. Dr. Filvig képviselő elmondta, hogy ellenzéki képviselőtársai és jómaga azért nem szavazzák meg a város költségvetését, mert nem költségvetési soronként szavaznak, hanem a költségvetés egészére, s abban vannak olyan elemek, melyekkel egyetértenek és vannak, melyekkel nem (például plusz bizottság létrehozásának költsége, vagyonelem értékesítése), ezért nem tudják támogatni a jelenlegi szavazást sem.


Dr. Bálint József polgármester válaszában elhangzott, hogy a vagyonelem értékesítéséből befolyt összeg belekerült a költségvetésbe, melyet így lehetett stabilizálni, e nélkül valószínűleg szanálták volna az önkormányzatot. A befolyt összeg minden forintjával el tudnak számolni, fordítottak belőle működésre és fejlesztésre is. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet alkotása során lehet nemmel szavazni és tartózkodni, de amennyiben megszavazzák, a végrehajtása minden képviselőre kötelező érvényű.


A Kalocsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2019. évi illetményalapjának meghatározása volt a következő napirend. Az illetményalap összegét Magyarország központi költségvetésében határozzák meg, ez az illetményalap 11 éve változatlan, sem az inflációt, sem a reálbér, sem pedig a garantált bérminimum változást nem követte. A helyi testületeknek azonban lehetősége van saját bevételei terhére az illetményalapot magasabb összegben meghatározni. A képviselő-testület az illetményalapot 2019-re 50.245 Ft-ban állapította meg. Ez az érték a 2018. éves 48.312 Ft értékhez viszonyítva 4 %-os emelést jelent. A jelenlegi emelés a 2018. évi szinten tartásnak felel meg, érdemi reálkereset emelkedést nem eredményez. A testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
A testület ezután döntött, hogy az Önkormányzat és intézményei számlavezetésével – hasonlóan az előző évekhez – az OTP Nyrt.-t bízza meg, és szintén vele köt szerződést 2019. évre a 200 milliós folyószámla hitelkeret biztosítására is.
Előző ülésen döntött a testület a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. és a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. összevonásáról, mely a továbbiakban Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. néven folytatja működését. A jelenlegi ülésre elkészült a cég új alapító okirata. Határozatot hoztak a cég székhelyéről és telephelyeiről, törzstőkéjéről, ügyvezetőjéről, fő tevékenységi köréről, könyvvizsgáló cégéről, valamint 3 fős felügyelő bizottságának tagjairól.
Az Állami Számvevőszék ellenőrizte a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. működését 2013. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban. Az ellenőrzés célja volt, hogy értékelje, hogy az önkormányzat a vagyongazdálkodási tevékenységét szabályszerűen gyakorolta-e, az elszámolások megfelelnek-e a jogszabályoknak és a tulajdonosi elvárásoknak, kötelezettség vállalások jelentettek-e kockázatot a működésre, az átláthatóság és az elszámolhatóság, valamint a szolgáltatások és az önköltségszámítás megfelelő és egyben megalapozott volt-e.
Összegező megállapítások: az Önkormányzat a tulajdonosi joggyakorlás kereteit szabályszerűen kialakította és a tulajdonosi jogait szabályosan gyakorolta; a Társaság működésének szabályozottsága, valamint a vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. A Társaságnál az elszámolási és eszközgazdálkodás megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A Társaság közzétételi kötelezettségének nem tett eleget.
Az ÁSZ ez alapján javaslatokat fogalmazott meg az ügyvezető és a polgármester felé, melynek értelmében intézkedési tervet készítettek.
Dr. Angeli képviselő kérdést tett fel, hogy az ÁSZ helyezett-e büntetést kilátásba? Valamint, hogy a vizsgált időszak alatt a cég ügyvezetését ellátó személyeknek ki kell mondani a felelősségét, és azt is, hogy miben felelősek.
A polgármester elmondta, hogy mivel az ÁSZ nem fogalmazott meg sem szabálysértési, sem büntetőjogi szankciókat, ezért ezeket a testület sem teheti meg, munkajogi felelősségre vonás pedig már nem lehetséges, mert mindkét ügyvezetőnek már megszűnt a munkaviszonya.
Dr. Angeli megfogalmazta véleményét, hogy szerinte nem is az ügyvezetőket kellett volna felelősségre vonni, mire a polgármester azt válaszolta, hogy egy kft.-nél mindenért egy személyben az ügyvezető felelős.
Dr. Filvig képviselő a jogi bizottság azon állásfoglalását ismertette, hogy sokkal alaposabb ellenőrzést javasol az önkormányzat részéről és kevésnek tartják ezt az intézkedési tervet.
Dr. Kiss Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy az ÁSZ jelentés a következőket állapította meg: az önkormányzat a tulajdonosi joggyakorlás keretét szabályszerűen kialakította és a tulajdonos jogait szabályosan gyakorolta, tehát az önkormányzat eleget tett a feladatainak. A társaság működésének szabályozottságában talált hibákat. Erre készült az intézkedési terv.
A testület a tervet elfogadta.
Döntött a testület egy önkormányzati tulajdonú lakás üzleti alapon, piaci feltételekkel történő bérbeadásáról.
Jóváhagyta a testület pályázat előkészítését a Csokonai utcai óvodában az Ovi Sport Program keretében multifunkciós sportpálya létesítésére, valamint a sportpályát karbantartó gép beszerzésére.
Sürgősségi napirendként a bölcsődei fejlesztési programra beadandó pályázathoz benyújtandó hiánypótlást fogadták el, mely eszközbeszerzést is tartalmazott.


Az ülés végén Szabó Balázs képviselő a zöldhulladék elszállításának problémájára hívta fel a figyelmet, miszerint a szolgáltató csak az általa kiadott zsákban szállítja ezt el, viszont három hete ideiglenes készlethiányra hivatkozva nem tud a lakosság részére zsákokat kiadni.
A polgármester ígéretet tett, hogy a szolgáltató képviselőjével tárgyal ez ügyben, és amennyiben nem tudnak továbbra sem zsákokat biztosítani, vigyék el a lakosság által kirakott zsákba szedett zöldhulladékot.
Dr. Kiss Csaba jegyző felhívta a figyelmet, hogy a szolgáltató csak az általa adott zsákban viszi el a zöldhulladékot, és az általa meghatározott időpontokban ezt elszállítja. Ahány zsákot elvisznek, annyi zsákot helyette bedobnak a postaládába, vagy beadnak az ingatlanra. Az időpontok a szolgáltató honlapján megtekinthetők. Természetesen utánanéznek, hogy ha nincs zsák, akkor mi a teendő.
A polgármester az ülés végén tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat a szennyvízcsatlakozási pert elvesztette, a Kúria állásfoglalása szerint a polgárjogi szerződést a társulási szerződés felülírta. A környező települések szennyvízberuházási pályázata ugyan összefügg a kalocsai telep kapacitásbővítésével (hiszen a kalocsai telep fogadja a szennyvizüket), de a pályázat nem erre szólt.
A tájékoztatóban elhangzott még, hogy a Szociális központnál és a Bölcsődénél volt Államkincstári ellenőrzés. A Bölcsődénél minden rendben találtak, a Szociális központnál nyilvántartási hiányosságok miatt 2,6 millió forint visszafizetésre fogják az önkormányzatot kötelezni. Mint a polgármester elmondta, egy jelentés leadásának személyi változások miatti pár napos határidőcsúszása miatt szabták ki ezt a büntetést. Egyéb téren mindent rendben találtak.
Egy bejelentéssel ért véget a november 15-i testületi ülés: az idei általános közmeghallgatás időpontja: november 29-e, csütörtök 17 óra.