Hirdetmény – Óvodai beiratkozás Kalocsa Város Óvodája és Bölcsőde intézményébe

Az emberi erőforrások minisztere – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III. 10) EMMI határozatában a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában eljárási szabályokat határozott meg.

 • A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása szerint miden óvodaköteles gyermek felvételre kerül a körzeti óvodájába 2021. április 23-ig.
 • A beiratkozáshoz szükséges szándéknyilatkozatot e-mailben vagy papír alapon lehet benyújtani.
 • Az iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.(várhatóan 2021.09.01-jén)
 • A kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud a benyújtott szándéknyilatkozatok alapján.

A beiratkozás ideje: 2021.04.19. –től – 04.30. –ig  tart.

Az óvodakötelezettségről

A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben, köteles részt venni.
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.
Az óvodába a 2021-2022-es nevelési évre a 2018. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező. 

Az e határnapig született gyermekek 2021. szeptember 1-jétől óvodakötelesek.
(A 2018. szeptember 1. után született gyermekek óvodakötelezettsége 2022. szeptember 1-jétől kezdődik.)

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló

 1. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az intézményvezető a felvétellel kapcsolatos döntése ellen a közléstől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet Kalocsa Város Jegyzőjéhez (6300 Kalocsa, Szent István király út 35..) kell benyújtani.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

Az óvodai körzethatárok a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index linken elérhetők.

 

 

A beiratkozás módjai:

 • a szülő kitölti a szándéknyilatkozatot, kiemelten fontos, a pontos adatszolgáltatás!
 • A szándéknyilatkozatot e-mailben vagy papír alapon megküldi az intézménynek.
 • e-mail: kalocsaiovodak@gmail.com
 • postacím: 6300 Kalocsa, Szent István király út 19.
 • személyesen az Óvodavezetői Iroda (6300 Kalocsa, Szent István király út 19.) ablakán.

Óvodáinkban folyó nevelő – oktató munkáról a  www.kalocsai-ovodak.hu  oldalon tájékozódhat.

Szükséges dokumentáció, melyet az óvodába lépés első napján kell bemutatni.

 • a  gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a gyermek adóigazolványa
 • a  gyermek nevére kiállított lakcímét igazoló hatósági igazolványa
 • a  szülő, törvényes képviselő személyes okmányai (lakcímkártya)
 • nem magyar állampolgárság esetén, a tartózkodás jogcímét igazoló okirat

Szükséges bemutatni, ha van:

 • tartós betegségről szóló szakorvosi véleményt
 • integrált neveléshez szükséges Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiállított szakvéleményt
 • érvényes Gyermekvédelmi Kedvezmény határozatot
 • a gyermek hátrányos helyzetét igazoló dokumentumot

Szeretettel várjuk gyermekét óvodáinkba!

Együttműködésüket, köszönjük szépen!

 

Katus Györgyné

Intézményvezető