Hulladékszállítási és -elhelyezési ügyek, víziközmű felújítások támogatása, cégegyesítés, pályázat kiírása – a legutóbbi testületi ülés témáiból

A képviselő-testület legutóbbi ülésén először az FBH-NP Nonprofit Kft. ügyvezetője, Schauer Tamás tartott tájékoztatót a kalocsai hulladékszállításról. Több kérdést intéztek hozzá a képviselők, többek között a hulladékszállítási díjakról, a szemétszállítást igénybe nem vevők kiszűréséről, valamint a veszélyes hulladékok átvételéről.
A válaszban elhangzott, hogy a díjak mértékét nem az önkormányzat és nem a szolgáltató határozza meg, az miniszteri hatáskör. 2013 óta a díjak nem emelkednek, bár igaz, hogy magasabban, mint a környékbeli árak.
A „potyautasok” kiszűrése érdekében időnként a gyűjtőautónak listát adnak az aktív ügyfelekről, melyet összevetnek a kihelyezett edényekkel. Akit nem találnak a listán, annak nem ürítik ki az edényét, másrészt otthagynak egy felhívást arra, hogy jelentkezzen be az ügyfél, és kössön szerződést. A veszélyes hulladékok átvételéről elmondta, hogy a hulladékudvarban leadható hulladékok körét is kormányrendelet szabályozza, e szerint veszik át a veszélyes anyagokat is. Tételesen fel vannak sorolva a díjmentesen átvehető hulladékok köre. A bitumenes hullámpala és az autószélvédő üveg nem szerepel az átvehető hulladékok között. Autóbontók vehetik át a szélvédőt, díj ellenében. Bitumenes hullámpalára pedig egyéb más szolgáltatót tudnak javasolni, akinek van engedélye és megfelelő kezelést tud biztosítani ennek a hulladéknak.
Javaslat hangzott el arra, hogy a kalocsai lakcímjegyzéket össze kellene hasonlítani a szolgáltatónál lévő aktív ügyfelek listájával, és a kimaradókat felszólítani, azonban a jegyző ezt aggályosnak tartotta adatvédelmi szempontból. Azonban ígéretet tett arra, hogy az Adatvédelmi Hivatal állásfoglalását fogja kérni ebben az ügyben.
Dr. Bálint József polgármester pedig ígéretet tett arra, hogy ismét levelet írnak az Energiahivatalnak a szemétszállítás mérséklésével kapcsolatban.
A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében ágazatonként 15 év időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A felújítási és pótlási tervrészt a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., mint víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt Kalocsa Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra minden év szeptember 30-ig benyújtja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.
2017. évben a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 53.000.000 Ft összegben hajtott végre felújítást a víziközmű-rendszereken. Ebből Kalocsa városát érintően az ivóvíz hálózaton történő felújítások összege 12.915.000 Ft, még a város szennyvíz hálózatán történt felújítások összege 7.974.000 Ft volt. A bérleti díjon felüli forrás igényt az üzemeltető saját, másodlagos tevékenységéből származó bevételeiből fedezte. 2018-tól a jogszabályi változások és egyéb költségek miatt a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. a víziközmű-rendszereken történő felújításokra már nem tud forrást biztosítani.
Mivel az adott víziközmű-rendszer bevételei nem nyújtanak elégséges fedezetet a zavartalan szolgáltatás biztosítására, ezért, mindenképpen szükséges, hogy az ellátásért felelős Önkormányzat tartalékot képezzen a forráshiány mértékéig, melyek felhasználására évközben a jogszabályoknak megfelelően kerülhet sor.
A Víziközmű-Szolgáltató Kft. vezetője elmondta, hogy tavaly országos szinten a 40 ilyen szolgáltatóból 24-en veszteséggel zártak, és nagyon reméli, hogy ez az év az utolsó, és kormányzati szinten meghozzák azokat a döntéseket, amelyek orvosolják ezt a problémát.
A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., mint üzemeltető levelében kérte Kalocsa Város Önkormányzatát, hogy a 2019-es évi önkormányzati költségvetési rendeletébe kerüljön betervezésre a gördülő fejlesztési terv 2019-re az első ütembe tervezett feladatának költsége mindkét ágazatban. Ezen forrásokat az ivóvíz, és szennyvíz hálózat tekintetében a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére (hálózati meghibásodások, a rendkívül nagyszámú csőtörések), illetve ivóvíz hálózatrekonstrukcióra (Ciglédi kert), hálózati szennyvíz átemelő szivattyú felújításra, valamint átemelő szivattyú irányítástechnikai javítására kívánják felhasználni. A testület bruttó 20 millió forintot szavazott meg a Kiskunsági-Víziközmű Kft. részére a feladatok elvégzésére.
A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. és a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Kft. egyesülésével a képviselő-testület már többször foglalkozott. A döntések értelmében a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft „v.a.” végelszámolása 2018. június 1. napjával elindult. A cégek egyesülése során több lehetőséget megvizsgálva a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.-be olvadna bele a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Kft. Az egyesülés miatt szükséges a végelszámolás megszüntetése, és ezzel a cég korábbi működése visszaállításra kerül. 2018. október 1. napjával a kft. korábbi működése folytatódik, az ügyvezetői feladatokkal Pécsi Tiborné bízták meg külön díjazás nélkül. A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. nonprofit társaságként működik tovább, ezért vált szükségessé a cég alapító okiratának módosítása.
Tárgyalták még és elfogadták a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár pótlólagos önkormányzati támogatási kérelmét egy nyugdíjba vonuló dolgozó egyhavi bérére és járulékaira, valamint az intézményen belül működő Kalocsa Tévé működtetése jogcímen belül bér és járulék átcsoportosítását dologi kidások közé.
Tulajdonosi pótbefizetés a Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft részére tőkepótlás céljából. A testület a 2018. július 26-i ülésen döntött arról, mint a Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. tagja 270.000 Ft összegű pótbefizetést teljesítsen a saját tőke jegyzett tőke mértékére történő pótlása érdekében. Tekintettel arra, hogy a kft. saját tőkéje 75e Ft-ra csökkent, de a törvényi minimum 3.000.000 Ft, így további önkéntes pótbefizetés vált szükségessé. E szerint az önkormányzatot a tulajdonrészének megfelelően összesen 877.500 Ft tőkepótlási kötelezettség terheli a Kft további működésének érdekében, amelyből már 270.000 Ft teljesítésre került. A testület határozott arról, hogy a Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. részére további 607.500 Ft pótbefizetést teljesít a cég tőkepótlása érdekében.
Döntött a testület, hogy Kalocsa Város Önkormányzata ismét csatlakozzon a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat megkezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Programhoz.
A Viski Károly Múzeum Kalocsa intézményének jelenlegi igazgatójának 5 évre szóló határozott idejű vezetői megbízása 2018. december 31-én megszűnik. A testület döntött az intézményvezetői pályázat kiírásáról.
A testület zárt ülésen tárgyalta és elutasította a Kalopress Kft. üzletrészének értékesítésére tett ajánlatot.