Pályázati kiírás 5257/9 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére

Pályázati kiírás ingatlan értékesítésre

Kalocsa Város Önkormányzatának képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a kalocsai 5257/9 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére.

1. Pályázat lebonyolítását a Kalocsai Polgármesteri Jegyzői Irodája végzi ( Kalocsa, Szent István király út 35)

2. Ingatlan címe: Kalocsa 5257/9 hrsz, Ipari park
Az ingatlan tulajdonosa 1/1 tulajdoni arányban Kalocsa Város Önkormányzata

Az ingatlant jelenleg bérleti jog terheli határozatlan időre 30 napos felmondási idővel, az éves bérleti díj jelenleg bruttó 10 000,- Ft.
Ajánlható legalacsonyabb vételár: 33 300 000,- Ft

3. Az ajánlatokat 2 példányba írásban kell eljuttatni ( 1 eredet és egy másolati példány) kell benyújtani,
a benyújtás helye: 6300-Kalocsa, Szent István király út 35. I.e Jegyzői Iroda,
a pályázatok benyújtásának ideje: 2023. június 12-től 2023. június 26-ig
Hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatok bontása 2023. június 27-én 15 óra a Polgármesteri Hivatal I. 33 tanácsterme, zártkörűen, ahol jelen van a Gazdasági és Turizmusfejlesztési Bizottság elnöke, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke, a Kalocsai Polgármesteri Hivatal jegyzője és aljegyzője és a polgármester és a pályázók.

4. A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el, a pályázókat írásban értesítik.

5. Az ajánlati kötöttség a pályázati határidő leteltétől számított 60 nap.

6. A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást adó személy: Dr. Látó Anita aljegyző Tel.: 78-461-301/108

7. Az ingatlan megtekinthető előzetes egyeztetést követően 2023. június 12-én 10-12 óra között. Kérjük a megtekintési szándékot előre jelezni június 12-én 9 óráig.

8. Pályázati biztosíték, amely 5 millió – azaz ötmillió- Ft, amely a vételárba beszámít, a nyertes pályázó visszalépése esetén nem jár vissza, a többi esetben 15 napon belül visszafizetésre kerül. A pályázati biztosítékot a 11732040-15336938-00000000 számlaszámra kell megfizetni „Pályázati biztosíték 5257/9 hrsz.” megjelöléssel, a pályázat benyújtását megelőzően. Tervezett hasznosítási cél, annak megkezdése illetve befejezési ideje.

Pályázatnak tartalmaznia kell:

Pályázó adatait, elérhetőségét ( név, cím, telefon , email).
A pályázó képviseletében eljárni jogosult nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát.
Ajánlott vételárat bruttó összegbe
Nem természetes személy pályázó esetén arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó átlátható szervezetnek minősül.
Nem természetes személy esetén nyilatkozatot, hogy nem áll csőd, felszámolás, vagy végelszámolás alatt.
Az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy az ajánlatát a pályázat határidejének leteltét követő 60 napig fenntartja.
Az ajánlattevő nyilatkozatát, melyben vállalja a szerződéskötéshez és tulajdonjog megszerzéséhez szükséges költségek viselését.
Nem természetes személy pályázó esetén 30 napnál nem régebbi nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum (cégkivonat, bírósági bejegyzés, stb.).
30 napnál nem régebbi köztartozásmentes nyilatkozat.
A pályázati biztosíték átutalása és az átutalt összegről igazolás.
Az ingatlanon a tervezett beruházási célt és annak várható megvalósítási idejét (kezdő- és befejezési időpont)

9. A Kiíró fenntartja magának, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével köthet szerződést.

10. A Kiíró fenntartja magának, hogy az eljárást bármikor eredménytelennek nyilváníthatja vagy a pályázati kiírást visszavonhatja.

11. A pályázat elbírálásának szempontjai: megajánlott legmagasabb vételár

12. A pályázati kiírásban nem szabályozott esetekben Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 15/2012. (VII.23.) önkormányzati rendelete szabályait kell alkalmazni.

13. A nyertes pályázó az eredményhirdetést követő 15 napon belül köteles szerződést kötni és a szerződés megkötésével egyidőben egyösszegben köteles átutalással megfizetni a megajánlott vételárat. Határidő elmulasztása esetén a kiíró úgy tekinti, hogy a nyertes pályázó visszalépett, és ebben az esetben a pályázati biztosíték nem jár vissza.

14. A Magyar Államot a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI tv 14 §- a alapján elővásárlási jog illeti meg.

15. Az adásvétellel kapcsolatos valamennyi költség a nyertes ajánlattevőt terheli.

16. Pályázó nyilatkozata szükséges arról, hogy a beruházást az ingatlanon 5 éven belül befejezi és a pályázatban vállalt gazdasági tevékenységet megkezdi. A pályázat megkezdésének biztosítékául az önkormányzat az ingatlanon történő beruházás befejezéséig, de legfeljebb 5 évre kötbért köt ki, melynek összege a vételár 50% -ában kerül meghatározásra.