Pályázat lakóingatlan bérbeadására

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető NONPROFIT

Korlátolt Felelősségű Társaság

Pályázat útján meghirdeti

Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. kezelésébe hasznosításra átadott 6300 Kalocsa, Homokgyőr 46/A. szám alatti 12,9 m2 alapterületű, 1 szobás, komfort nélküli lakóingatlan bérbeadását Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottsága 45/2019. KOSZB. számú határozata alapján.

Lakásingatlan műszaki jellemzői:

Alapterülete: 12,9 m2

Helyiség felhasználása: lakóingatlan

Helyrajzi szám: kalocsai 1355/9 hrsz.

Helyiségek: 1 lakószoba és főzőfülke

Komfortfokozat: komfort nélküli (áram biztosított, vízvételi lehetőség lakáson belül biztosított, fűtési berendezésről – kályha – bérlőnek kell gondoskodni).

Használati érték: felújítandó

Fizetendő lakbér mértéke: 60 Ft/m2/hó x 12,9 m2 = bruttó 774 Ft/hó

A lakbér mértékét a mindenkori lakások és helyiségek használatáról szóló rendelet határozza meg. A lakbérváltozás lehetősége minden év április 1. napjával esedékes, Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet döntése alapján.

A bérleti díj nem tartalmazza az ingatlan közüzemi költségeinek (víz, villany, fűtés, szemétdíj, stb…) összegét.

Bérbeadás jellege: szociális alapon történő bérbeadás

Bérbeadás időtartama: határozott 2 év időtartam

Pályázat benyújtására jogosult:

a.)   a magyar állampolgár, valamint az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára

b.)   bevándorlási engedéllyel rendelkező-,

c.)   letelepedési engedéllyel rendelkező-,

d.)   a magyar hatóság által menekültként elismert személyek

e.) az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgárai

Bérbeadás feltételei:

 1. Szociális bérbeadás feltételei:

a.)   akinek a pályázati kiírást megelőző egy év átlagában megállapított egy főre jutó jövedelme a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló helyi rendelet szerinti rendkívüli települési támogatási határ kétszeresét nem haladja meg (jelenleg: 74.100 Ft/fő/hó)

b.)   aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4.§ (1) b.) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkezik, vagyis nincs a tulajdonában hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek

 1. ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy
 2. bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát

meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;

c.)   aki a bérleti ajánlat benyújtásakor, illetőleg az azt megelőző 5 éven belül, az ország területén beköltözhető lakástulajdonnal, lakástulajdonon fennálló haszonélvezeti joggal, egyéb használati joggal, üdülővel, továbbá beépíthető lakótelekkel, üdülőtelekkel nem rendelkezik, illetve nem rendelkezett.

A szociális helyzet alapján legfeljebb az alábbi méretű lakás adható bérbe az együttlakó személyek számától függően:

– 2 személyig: 1 – 2 lakószoba

– 3 személy esetében: 1,5 – 2,5 lakószoba

– 4 személy esetében: 2,5 – 3 lakószoba,

– minden további személy esetén további fél szobával nő a lakásigény mértékének felső határa.

– 3 vagy több gyermeket nevelő család esetében a lakásigény mértékének felső határa minden további személy esetén 1 szobával nő.

 1. A pályázók közül elsőbbséget élveznek különösen: 

a.) akik életveszélyes, vagy egészségre ártalmas körülmények között laknak,

b.) albérletben lakók, hajléktalanok,

c.)  a zsúfoltabb lakáskörülmények között élők,

d.) munkaképtelenek, súlyos egészségkárosodásban vagy testi fogyatékosságban szenvedők,

e.) fiatal házasok a 6.§ (1) bekezdés d) pontjában foglalt feltételek teljesülése esetén

f.) kalocsai lakosok,

g.) akik önkormányzati lakásbérleményt kívánnak cserélni a (3) bekezdés szerint.

Nem köthető bérleti szerződés azzal a szociálisan rászorult ajánlattevővel,

a.)   aki lakásbérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében a Bérbeadó javára, vagy bármely módon hozzátartozója javára 5 éven belül lemondott;

b.)   aki önkényesen foglalt el bérlakást, az önkényes lakásfoglalástól számított 5 éven belül;

c.)   aki bérleti ajánlatában olyan valótlan adatot közöl, amely jogosulatlan előnyhöz juttathatná.

 1. Egyéb feltételek:
 • pályázó vállalja, hogy a lakás felújítását saját költségén végzi el, mely ráfordítás a lakbérbe nem kerül beszámításra, vagyis nem lakható le a bérleti idő tartama alatt,
 • ajánlatot az a szociálisan rászoruló személy is tehet, aki a pályázati felhívás megjelenésekor önkormányzati bérlakásban lakik, de a lakás mérete, komfortfokozata miatt másik lakást kíván igényelni. Ez esetben a pályázónak igazolnia kell, hogy lakbér hátraléka nincs, illetve, hogy a korábbi bérleményét rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja vissza Bérbeadónak.
 • a pályázatban csak azok vehetnek részt, akik a kiírt pályázatra határidőben jelentkeznek (újra jelentkeznek), annak feltételeit maradéktalanul teljesítik,
 • a pályázók a lakásra megtekintett állapotban kötnek bérleti szerződést.

Az ingatlan megtekinthető a pályázat benyújtásának időszakában a 06-30/574-7945 telefonszámon előre egyeztetett időpontban.

A pályázat benyújtásának időpontja:

2019. február 18. 08.00 órától 2019. március 04. 12.00 óráig

A pályázat benyújtásának módja: írásban, papír alapon, zárt borítékban

A pályázat benyújtásának helye: 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14. szám alatti Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. titkársága

A pályázatnak tartalmaznia kell a lakások és helyiségek bérletéről szóló 11/2006.(IV.22.) számú önkormányzati rendelet alapján:

 • ajánlattevő nevét, személyi adatait, családi állapotát, lakcímét és munkahelyét
 • az ajánlattevővel együtt költöző személyek nevét, személyi adatait, munkahelyét, rokonsági fokát, gyermekek esetén iskolalátogatási igazolást
 • a családban jövedelemmel rendelkezők jövedelemigazolását 3 hónapra visszamenőleg,
 • pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról,
 • pályázó nyilatkozatát a felújítás költségeinek vállalásáról.

Pályázatok elbírálásának határideje: pályázat benyújtását követő 15 napon belül

A pályázat elbírálására jogosult: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottsága

A pályázati kiírást szabályozza: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről.

További információ:

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.-nél lehet kérni a 6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 14. szám alatt, vagy a 06-30/574-7945 telefonszámon munkaidőben.

Pályázati adatlap ITT letölthető!